РЕШЕНИЕ № 946

 

19.05.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на  дванадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  М.В.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  737 по    описа    за   2016 година.

 

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Г.Х.Х., ЕГН **********,***, против Решение № 43 от 18.03.2016год., постановено по НАХД № 45 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Карнобат, с което е потвърдено НП № 16-0454-000024/08.02.2016г. на Началник група към ОДМВР Бургас към РУП- Сунгурларе, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за 9 месеца, и за нарушение на чл. 100, ал. 1 ,т. 2 от ЗДвП на основание чл. 183, ал. 1 ,т. 1, пр. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лв.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание се представлява от упълномощен процесуален представител. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Бургас е незаконосъобразно. Моли съда да отмени НП, като при условия на алтернативност моли да се измени решението на районния съд, като намали размера на наложеното наказание - лишаване от правоуправление до установения законен минимум.

Ответникът – ОД на МВР Бургас РУ-Сунгурларе, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд – Карнобат, счита, че като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с Решение № 43 от 18.03.2016год., постановено по НАХД № 45 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Карнобат, е потвърдил НП № 16-0454-000024/08.02.2016г. на група към ОДМВР Бургас към РУП- Сунгурларе, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за 9 месеца, и за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП на основание чл. 183, ал. 1 ,т. 1, пр. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лв.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  описаното в акта и наказателното постановление нарушение е действително осъществено и безспорно доказано. На следващо място съдебният състав е констатирал, че нарушението е точно описано и квалифицирано, като наложеното наказание отговаря на нарушението, поради което е потвърдил НП.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление Г.Х.Х. е санкциониран за това, че на 20.01.2016г., около 23,45ч., в гр. Сунгурларе, на ул. „Гроздьо Георгиев“, е управлявал лек автомобил след употреба на алкохол 0,88 промила, с което деяние е нарушил чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, като не е носил и свидетелство за регистрация част втора на автомобила – нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 11/20.01.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Безспорно се установява, че на посочената дата и час Г.Х.Х., като водач на лек автомобил е управлявал същия, след употреба на алкохол над 0,5 промила и не е носил втора част от свидетелството за регистрация на автомобила, които обстоятелства кореспондират напълно с установената фактическа обстановка и по същество не се оспорват от касатора. Деянието е съставомерно от обективна и субективна страна, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност в съответствие с разпоредбата на чл.174, ал.1 от ЗДвП  и чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП.

Възраженията на касатора, с които обоснована наличието на касационни основания, се свеждат до наличие  на основания за намаляване размера на наложеното наказание лишаване от правоуправление до предвидения в закона минимум. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАНН, при определянето на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Това са законово установените критерии за индивидуализация на наказанието, които административно-наказващият орган следва да съобрази при определяне на налаганото наказание. Санкционната норма на. 174, ал.1 от ЗДвП, на основание на която е ангажирана отговорността на касатора предвижда налагането на следните наказания: лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв. В настоящото съдебно производство касаторът също не е посочил релевантни по смисъла на чл. 27, ал.2 от ЗАНН факти и обстоятелства, нито е представил доказателства, въз основа на които да се направи извод, че като е потвърдил наказателното постановление въззивният съд неправилно е приложил закона.

Правилно Районен съд Карнобат е квалифицирал като отегчаващо вината обстоятелство установеното количество алкохол – 0,88 промил, което е близко до съставомерната граница от 1,2 промила, отвъд която деянието би получило квалификация по НК. Определеният размер на глобата от АНО отговаря, както на тежестта на нарушението, така и на степента на обществена опасност на извършителя, а също така и на личната превенция по смисъла на чл. 12 от ЗАНН.  

Ето защо Административен съд Бургас приема за обосновани и правилни от гледна точка на законовите критерии по чл. 27 от ЗАНН съображенията на районния съд, мотивирали го да потвърди размера на наложените наказания на касатора. Преценката на съда е законосъобразна и съблюдаваща изпълнението на целите на наказанието по чл. 12 от ЗАНН.  Не е налице и касационното основание по чл. 348, ал.1 т.3 от НПК, доколкото не са установени обстоятелства, които да сочат на явна несправедливост на наказанието по смисъла на чл. 348, ал.5 от НПК, т. е. наказанието да не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и на целите на наказанието.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 18.03.2016год., постановено по НАХД № 45 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Карнобат.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                           2.