ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: Р. ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: Г. ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 737 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 10:06 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Й.С.Й., редовно уведомен, се явява лично, доведен от органите на ОЗ „Охрана на съдебната власт” и с адв. А. и адв. Р., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието гр. София, редовно уведомен, не се явява представител.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

 

По хода на делото:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ от Й.С.Й., ЕГН-**********, против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието-София, за присъждане на обезщетение на неимуществени вреди.

В открито съдебно заседание на 05.06.2015 г. съдът задължи ответника да представи посочени писмени доказателства, което той стори с писмо от 25.06.2015г. и молба от 09.07.2015г., с която бе поискано да се даде ход на делото в отсъствие на пълномощника на ответника и се направиха искания по съществото на спора.

 

АДВ. А.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Р.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ:  Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с  оглед изявлението на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. А.: Моля да постановите решение, с което да уважите исковата молба, като присъдите направените съдебно-деловодни разноски с решението, които са в размер на 10 лв. държавна такса и 3000 лв. адвокатски хонорар, за което сме представили доказателства.

Ще представя подробна писмена защита, в указан срок от съда срок.

АДВ. Р.: Присъединявам се казаното от адв. А..

ИЩЕЦЪТ Й.: Поддържам това, което казаха адвокатите.

ПРОКУРОРЪТ: Считам претенцията на ищеца за частично основателна поради неизпълнение на задължението на ответника да осигури достъп на лишените от свобода до санитарен възел и течаща вода в спалното помещение. Същевременно с това, считам размера на претендираното обезщетение за прекомерно завишен. Същият не отговаря на претърпените от ищеца неимуществени вреди, поради което намирам, че следва да се присъди обезщетение в по-нисък размер.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: