ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети октомври                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 737 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.Г.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат А., назначен служебен защитник.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Ч.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, от името на доверителя ми, поддържам исковата молба, както и всички допълнителни уточнения направени към нея. Поддържаме и направените искания за събиране на доказателства, включително и за разпит на трима свидетели.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: По всяка една точка искам да бъде разпитан различен свидетел. Първото нещо е в 9 група, вторият побой 3 група, трети четвърти побой в приемно и във 2 ЗПС има побой.  Три-четири пъти съм бит  във 2 ЗПС, един път в 3 група, веднъж в 9 група, веднъж в приемно. Искам да бъдат разпитани и други свидетели, за първия побой в 9 група, моля да бъде разпитан С. М. С..в, който тогава изтърпяваше „Лишаване от свобода” в Затвора Бургас в 9 група. В момента той не е в Затвора и не знам постоянния му адрес, като моля чрез ГД ”ИН” да бъде  призован. Другият свидетел, който бих желал да бъде разпитан е във връзка с втория побой  нанесен от И. Р. С.. Всъщност искам да бъдат разпитани двама свидетели за този побой, като единият е зъболекаря в Медицинския център, Затвора Бургас д-р Г.. С неговия разпит ще установяваме, какво е било веднага след побоя здравословното ми състояние и по какъв начин се е отразил ударът на челюстна ми и защо след като ми е издадено медицинско направление не съм изведен веднага по спешност, а съм изведен на 26 или 27 за преглед от лекар орална хирургия, мисля че беше. На 07.07. бях пуснат в прекъсване на наказанието, но без лична карта, а при освобождаване при прекъсване на наказанието тя се дава. В тази връзка попитах дежурния офицер, дали  ще ми съдейства да ми  бъде върната личната карта и ми беше отговорено след разговор с деловодството, че няма. В тази връзка моля да бъде разпитан дежурния офицер от дата 07.07.. Три пъти излизам вече в прекъсване, а лична карта не ми се дава. Искам да заявя, че не съм запознат с уточненията направени от адвокат А. по делото. Документите ми бяха откраднати, искал съм да ми бъдат изпратени и не знам за уточненията.

 

АДВОКАТ А.: Моля да бъде задължен ответника да посочи адреса на свидетеля или съдът служебно да го изиска.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам исковата молба по основание и размер. Считам, че същата, с всяка една уточняваща молба в последствие депозирана по делото, ищецът разширява кръга на претенциите и за мен до настоящия момент няма категорично уточнение за предмета на това дело 737/2014г., а същия има няколко дела още в Административен съд Бургас. Моля за едно конкретно уточнение какво иска от ответника ищецът и да бъде уточнено от неговия процесуален представител. Моля да бъде обобщено  конкретно какъв е процесния период. По депозираните молби уточнения по всяка една точка се искат „ен“ на брой свидетели и процеса се превръща във фарс.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба и уточненията към нея са процесуално допустими и същите следва да бъдат приети за разглеждане. По доказателствата ще взема становище по същество.

АДВОКАТ А.: Поддържам исканията по доказателствата посочени в уточнение от 24.09.2014година, депозирани по делото. Изрично моля да се представи в цялост медицинския картон на ищеца.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Не съм запознат отново казвам с уточненията от адвокат А. и не ги поддържам. На 30.07.2014 година съм бит, на 30.10. отново съм бил бит във 2 ЗПС, на 23.11. също бит от ром във 2 ЗПС,  на 30.07., съм бит в приемно, на 25.12. също бит във ІІ ЗПС по нареждане на Дамян Манолов служител на надзора.. На 01.07. също съм от служител от надзора във 2 ЗПС. Всичко това е доказано. Всичко това го знае е г-жа А., освен последния побой, който ми беше нанесен на 30.07.2014година.

 

АДВОКАТ А.: Уточненията съм правила съвместно с моя клиент след като съм се срещала с него в Затвора. Аз няма от къде да ги знам тези работи, ищецът ми е казал всичко.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Не поддържам уточненията от адвокат А..

 

С оглед така направените изявления, съдът счита, че исковата молба следва да бъде оставена без движение и на ищеца да му се предостави 20 дневен срок от днешното съдебно заседание, в който да уточни исковите си претенции, които са предявени до настоящия момент и касаят периода от  преместването му Затвора Бургас – 30.11.2012г. до входиране на исковата молба, а именно 24.03.2014г., предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение исковата молба на К.Г.Д..

УКАЗВА на ищецът, че в 20-дневен срок от днешното съдебно заседание, следва да уточни исковите си претенции, които са предявени до настоящия момент и касаят периода от  преместването му Затвора Бургас – 30.11.2012г. до входиране на исковата молба, а именно 24.03.2014г..

УКАЗВА на ищеца, че ако в този срок не бъдат направени посочените уточнения на исковата молба, ще се приеме, че нередовностите по исковата молба не са отстранени и същата ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

 

По насрочване на делото, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след постъпване на уточненията на исковата молба.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  9:30часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: