ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети април                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 737 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:23 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.Г.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована се явява прокурор Маринова.

 

Не се явява СВИДЕТЕЛКАТА В.К.Д..

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Т.: Не поддържаме искането за разпит на свидетелката В.Д.. Правя искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза по въпроси, които представям в писмена молба с препис за страните. Нямам други искания по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, възразявам по така направеното доказателствено искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза, тъй като считам че представената медицинска документация по делото е достатъчна за да даде отговор на поставените въпроси в молбата. Като цяло предоставям на съда преценката дали да допусне тази експертиза.

 

ПРОКУРОРЪТ: Преценката относно дали да се допусне експертиза, предоставям.

 

Съдът по доказателствата,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:                

 

 ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание проведено на 01.12.2015година, с което е допусната като свидетел В.К.Д..

 

Съдът счита направеното доказателствено искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза за основателно в частта относно въпросите по точка А в молбата. По отношение на точка Б от молбата, искането е неоснователно, доколкото няма как посредством специални знания на вещото лице да отговори на поставените въпроси, тъй като преживяването на значителни страдания, необичайно силни неудобства и емоционален стрес, са лични преживявания за които няма как да се даде отговор от вещо лице.

Предвид горното, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-медицинска експертиза вещото лице по която да отговори на поставените в молба от адвокат Т. въпроси по точка А.

 

ОПРЕДЕЛЯ  депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от ищеца в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния плажен документ.

 

УКАЗВА на ищеца, че в случай че не бъдат представени по делото доказателства за платен депозит най-късно в следващо съдебно заседание, определението за допускане на съдебно-медицинска експертиза ще бъде отменено, а делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

 

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  21.06.2016година от 10.00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: