ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 01.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи декември                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 737 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.Г.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат А., назначен служебен защитник.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Дуков.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Не искам адвокат А. да ме представлява, тъй като имаме различия в убежденията по делото. Първо тя е адвокат на моя смъртен враг номер едно в местата за изтърпяване на наказание „Лишаване от свобода” и неговото име е  С., осъден на доживотен затвор. Поради тази причина, тъй като той ми създава много неприятности в затвора и се докопа до адвокат А. и може да се опита да манипулира делото и поради тази причина бих желал да освободите адвокат Н.А. от служебните и́ задължения. Аз я посочих за адвокат, но тогава по друг начин стояха нещата, обърна се палачинката. По това дело бих желала да се защитавам сам.

 

АДВОКАТ А.: С.-т. не го познавам. Имам един клиент С.М., но не знам дали става въпрос за едно и също лице. Предоставям на съда по искането на ищеца Д..

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Аз излизам от затвора декември месец и смятам, че като изляза ще мога да набавя средства, за да си ангажирам адвокат.

Съдът с оглед така направеното искане от страна на ищеца за прекратяване на предоставената правна помощ и нежелание да бъде представляван от адвокат А.,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА предоставената правна помощ на ищеца К.Г.Д. с ЕГН: ********** – лишен от свобода в Затвора Бургас, представляваща процесуално представителство по адм.д.№ 737/2014г. по описа на Административен съд Бургас.   

Копие от определението да се изпрати на Адвокатска колегия Бургас за уведомяване на Националното бюро за правна помощ.

Да се предостави копие от настоящото определение на адвокат Н.А..

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Адвокат А. напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило уточнение от адвокат А. с вх.№ 9622 от 03.11.2015г., в което се сочи, че се поддържат исковите претенции за битови условия  и медицинско обслужване  в Затвора Бургас. Заявява, че поддържат и останалите претенции, които са приети от съда за разглеждане, като се сочи, че поддържат и всички искания по доказателствата, включително и разпит на свидетели.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпил отговор вх.№ 9835/09.11.2015г. от ищеца К.Д., в който сочи, че  поддържа всяка една точка от исковата претенция и се правят доказателствени искания.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Поддържам исковата си претенция в пълния ѝ аспект, както и последните уточнения към нея. Периодът за който претендирам обезщетение за условията в затвора е от 30.11.2012г. до 24.03.2014г.-завеждане на исковата молба, без трите месеца съобразно решение по предходно дело, по което беше докладчик отново съдия Драгнева, а именно адм.д.№ 2703/2013година. Имам и друго дело за лошите условия в затвора, което касае 2010г. и 2011г., но този период не е включен в настоящия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, моля да  приемете писменото становище с изходяща дата 19.11.2015г.. В него съм изразил писменото си становище относно последния документ приложен от ищеца Д. кръстен „отговор”.

Поддържам становището си изложено в съдебното заседание проведено на 13.10.2015г. и считам, че исковата молба е останала неуточнена. Като доказателство за това, че същата продължава да е неуточнена е, че в последния отговор на ищеца от 09.11.2015г. има съвсем нови претенции, различни от тези в исковата молба заведени първоначално. В съдебното заседание от 13.10.2015г., с  определение на съда, е указано от ищеца Д., че ако не бъдат изправени нередовностите на исковата молба в 20 дневен срок, същата ще бъде върната и производство по делото прекратено. Считам, че срокът не е спазен за уточняване на исковете и изразявам становище за прекратяване на производството на това основание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба е процесуално допустима.  Нямам доказателствени искания.

 

Съдът с  оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

Производството е образувано по искова молба на К.Г.Д. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанието" София, с която се претендират следните обезщетения:

1.Обезщетение в размер на 20 000лева, за претърпени неимуществени вреди, поради лошите санитарно-хигиенни и битови условия за периода от 30.11.12г. до 07.08.2013г. и от 10.11.2013г. до 24.03.14г., като е изключен периода от 08.08.2013г. до 09.11.2013г., който е бил предмет на разглеждане по адм.д.№ 2703/2014г.

2.За това че след настаняването му в 9-та група, на 05.12.2012г. е претърпял побой, от който са останали видими белези-насинени очи. Този побой е бил потулен от инспектор социални дейности П. Л., а предвид видимите белези по лицето му, на майка му и сестра му 3 пъти е било отказано свиждане, за да не видят, че е бит и насинен. За нанесения му побой и потулването му и за лишаването му от право на свиждане в 3 различни дати за свиждане, претендира обезщетение в размер на 6 000лв., по 2000лв. за всяко едно от уврежданията.;

3.През м.февруари-март 2013г. е преместен в 3-та група и на 24.05.2013г. отново е бит, като след побоя е припаднал и загубил съзнание. Вследствие на побоя има изваден пирон от челюстта, което налага оперативно лечение. Написал е жалба за нанесения му побой от И.Р., но всичко е било прикрито от оперативния работник, работил по случая. За нанесените му вреди от този случай претендира обезщетение от 10 000 лева.;

4. През месец юли 2013г. е спал една седмица на дюшек на земята, защото не му е осигурено легло. Бил е настанен в килия с 32-ма циганина, които нарочно поливали вода по земята, за да няма къде да постави дюшека и да легне, за което претендира обезщетение в размер на 6000лв.; 

5. Изповядва хиндуизъм и от години е с кришнарска опашка, която е отрязана в Затвора-Бургас, независимо от протестите му, за което претендира обезщетение в размер на 3000лв.;

6. Във връзка с религията, която изповядва се занимава с йога, но в Затвора Бургас не са му предоставени условия за това и претендира обезщетение в размер на 2000лв.;

7.Вегетарианец е, но от момента на настаняването му в Затвора Бургас, независимо от многократните му молби, нито веднъж не е получил вегетарианско меню. Храната е нискокалорична, приготвя се в разрез със санитарно-хигиенните изисквания и е твърде недостатъчна и еднообразна. Счита, че следва да бъда обезщетен за причинените му вреди от действията и/или бездействията на съответните административни органи и длъжностни лица със 100лв. за всеки ден престой при посочените условия, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумите.;

8.Той е със заболяване - хепатит С, чието лечение, започнало веднъж, не следва да се прекъсва. В Затвора Бургас му е отказано лечение, поради което състоянието му се е влошило и претендира обезщетение в размер на 10 000 лева.;

9.По време на престоя му в Затвора Бургас, медицинското обслужване, в нарушение на чл.128 и следващите от ЗИН, не е съобразено с изискванията, посочени в закона и Правилника за приложението му и не са създадени условия за опазване на физическото и психическото му здраве. Вследствие на неосигурено навременно медицинско обслужване и лечение, заболяванията му са се обострили и усложнили и претендира обезщетение със 200лв. за всеки ден престой при посочените условия, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумите;

10.За всички посочени по делото претенции се претендира присъждане и на законна лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумите.

 

ПОСТЪПИЛ е писмен отговор вх.№394/15.01.2015г. от ответника, в което се изразява становище по направените искове.  Към отговора са приложени доказателства по опис /л.86/.

 

ПОСТЪПИЛ е писмен отговор вх.№1165/04.02.2015г. и допълнение към отговора вх.№1793/20.02.2015година от ищеца.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Съгласен съм с доклада по делото. Моля да се изискат от затвора Бургас и ГД”ИН” да представят документи относно заведени жалби, сигнали и други такива подобни до ГД”ИН” София, Министерство на правосъдието, както и от Министерство на здравеопазването. До последния съм изпращал сигнали и жалби относно това, че съм бит, репресиран, мъчен и нелекуван от местата за лишаване от свобода и по всякакъв начин са се опитвали да не ме лекуват, да ме бият, репресират и потулват случващото се. Многократно съм изпращал сигнали до всички правителствени и неправителствени организации и моля да бъдат изискани документите от там.

Моля да се изиска от Окръжна прокуратура Бургас за процесния период, всички издадени от тях постановления и определения относно подаваните от мен жалби, тъй като паралелно съм писал и до тях, освен до Министерство на правосъдието, ГД”ИН” канализирах и до Главната прокуратура, а те по компетентност ги пращат на компетентния орган, тоест Окръжна прокуратура Бургас.

Моля да бъде изискано от затвора Бургас затворническото ми досие и медицинския ми картон с приложенията към него.

Моля да бъдат разпитани в качеството на свидетели, относно нанесения ми побой  при настаняването ми в девет група, С.М.С. и С.Х.З.. Последният е пряк свидетел на побоя ми. Попитах го днес дали ще свидетелства и той каза „да”. Слави също го питах и той каза, че ще свидетелства.

Относно връщането на семейството ми от свиждане, моля да бъде разпитана в качеството на свидетел В.К.Д.. Тя е член от семейството ми, майка ми е. Моля същата да бъде призована на адрес .Бих желал също така за това, че ми е нанесен побой от И.С.Р. и не са предени моментални действия, като извеждането ми в спешен център, тъй като имам вътрешни разкъсвания на челюстта, а чакаха да зарасне и тогава бях изведен на външен лекар, който  установи че имам изкаран пирон, но не е го е написал в медицинското направление, моля да бъде разпитан зъболекаря на затвора Бургас д-р Г. и д-р В.. Последните оказаха натиск над лекарите-специалисти умишлено да не издадат документ. Искам тези двама свидетели да дойдат и  да обяснят защо в качеството си на такива са издали тези медицински документи, с тези констатации. Може да не ги викаме като длъжностни лица, а като свидетели или да ги извикаме като длъжностни лица издали документи -медицински направления, след побоя  и дадат показания в тази връзка, както и във връзка с прегледа при оралния хирург д-р Б., който издаде документ, че на челюстта ми няма счупване, не е променена и няма никакви промени в самата челюст, като не беше видял снимката от лицево-челюстна хирургия Варна, за да види как са ме сглобили, как е  направена операцията, какво точно е било състоянието ми.

Относно болките в областта на челюстта, моля да бъде разпитан като пряк свидетел на който съм споделял всичко това, че имам постоянна болка при хранене, че изтръпва челюстта ми  като говоря и до момента не ми е обърнато внимание, Г.В.В., който е в затвора Бургас, с постоянна мярка „Задържане под стража”.

Относно обстоятелството, че през юли 2013година спях на дюшек, в следствие на побоя написах много сигнали. Върнах се от дело и ме преместиха в друго спално помещение с 32 роми и по поръчка на Иван Розов спях на земята. Иван Розов беше бригадир и беше спонсор за ремонт на коридора, т.е. спонсорираше да внасянето и пренасянето на цимента в затвора. Те плащаха за този цимент и на техни разноски, като спонсори правиха ремонт в коридора на трета група и се ползваха с протекции. По това време там беше П.Д.и не можеха да му откажат на него, тъй като е много харизматична натура и поради тази причина се съгласиха да направят ремонт в тази група. Спонсорираха ремонта и поради тази причина и се направи ремонта в тази група.  Моля да бъде призован като свидетел дежурния офицер от 07.07.2013г., който е бил постови  на смяна, но не помня името му. Същият ми даде легло, тъй като ми е бил класен ръководител в шести клас и ме познава и се смили и заповяда да ми дадат легло. И. Р. не можа да му устои, защото е много харизматичен и ми донесоха такова легло и се наспах.

Относно изповядването на хиндуизъм, във връзка с подстригването на опашката ми, моля да бъде разпитан отново Г.В.В..

   Във връзка с обстоятелството, че шалтето за йога два пъти ми е връщано, а то ми е необходимо в затвора за практикуването на йога. Идвайки на свиждане майка ми го е носила, но е връщано. Това се случва и с мои приятели, които идваха на свиждане, но шалтето пак беше връщано. За установяване на това обстоятелство, моля да бъде разпитан свидетеля И. Б., който може да обясни за връщането на шалтето. Същият да бъде призован на адрес , . за тези обстоятелства може да свидетелства и майка ми В.К.Д..

По т.7 от исковете ми, относно факта че съм вегетарианец и съм писал около 20 молби да ми бъде дадена вегетарианска диета, но не ми е дадена такава и съм писал до правителствени и неправителствени институции, които са отговорили че трябва да ми бъде предоставено такова меню, но не съм получил такова в Затвора Бургас, моля да бъде разпитан Г.В.В.. За установяване на тези обстоятелства, моля да бъде разпитан и още един свидетел Д.Е.Д., който също е вегетарианец и не му предоставена такава храна.

Относно хигиенни условия в девета група, моля да бъде разпитан свидетеля  С.Х.З. и С.М.С..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Слави Славов е пуснат за издирване, същият има влязла в сила присъда, но не може да бъде издирен. Не се намира в затвора Бургас.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Ами тогава да бъде разпитан само свидетеля С.Х.З..

Относно медицинското обслужване в затвора и това, че имам предписана антивирусна терапия, моля да бъде разпитан свидетеля Г.В.В..

Други доказателствени искания към момента нямам, но в случай че се сетя за такива, моля за възможност да ги поискам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, противопоставям се по така направените искания. По отношение на всички писмени доказателства, доказателствени искания отправени от ищеца, считам че сме приложили по делото всичко, което е било необходимо. По броя на свидетелите заявени по всички отделни точки, считам че са прекомерни като брой свидетелите и съдът да ги прецизира и редуцира техния брой до минимум. По всички искания предоставям на съда, много са.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Считам, че искането за разпит на лекарите от затвора Бургас е неоснователно, тъй като относно обстоятелствата за които същите се искат да бъдат разпитани, те са издали медицински документи, в които са отразили констатациите от извършените прегледи и разпит не е  необходим и не би допринесъл до изясняване на обстоятелствата по делото.

Относно искането да се представят прокурорските актове моля да се уточни точно какво се иска да се представи.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Моля да се изиска и историята на заболяването ми от СМБАЛ София. Искам да се представят всички произнасяне по моите молби, жалби и сигнали до прокуратурата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени с исковата молба, уточненията към нея и писмените отговори.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се задължат Министерство на здравеопазването, Министерство на правосъдието и СМБАЛ София да представят сочените от ищеца доказателства, тъй като не са налице условията по чл.192, ал.1 от ГПК. 

УКАЗВА на ищеца Д., че в случая се иска да бъдат представени доказателства от трето неучастващо по делото лице, на основание чл.192, ал.1 от ГПК, следва да бъде представена нарочна писмена молба до всяко трето неучастващо лице по отделно, в която да се посочат конкретните документи, които се искат.

 

ЗАДЪЛЖАВА Окръжна прокуратура Бургас, най-късно седем дни преди следващото съдебно заседание, да ПРЕДСТАВИ копие от молби, жалби и други искания от ищеца постъпили в Окръжна прокуратура Бургас през периода 30.11.2012г. до 24.03.2014г.., ведно с копие от постановените по тях актове.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за разпит на д-р Г.-лекар и д-р Х.-зъболекар в затвора Бургас, тъй като със свидетелските им показания се цели опровергаване на съдържанието на официални документи съставени от тях, което  е недопустимо, с оглед нормата на чл.164, ал.1, т.2 от ГПК.

 

ДОПУСКА при условията на призоваване за следващото съдебно заседание Г.В.В., С.Х.З. и Д.Е.Д., които да бъдат призовани в  затвора Бургас.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Майка ми В.К.Д. ако я допуснете, ще я доведа в следващото заседание, няма нужда от призоваване. Мен ще ме пуснат на 21.12.2015г. и ще мога да я доведа.

 

Предвид становището на ищецът, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА  до разпит при  условията на довеждане В.К.Д., която да бъде разпитана в следващо съдебно заседание.

 

ОСТАВЯ без уважение искането на ищеца за изискване на затворническото му досие и медицинския картон, тъй като те са приложени по делото.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Нямам други доказателствени искания към момента. По всичко се произнесе съдът, но моля ако се сетя нещо допълнително за възможност да го заявя и да направя допълнителни искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Изразих становище и вече няма да правя нови искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам  доказателствени искания.

 

ИЩЕЦЪТ Д.:  Моля призовките и съобщенията по делото да бъдат изпращани на адрес гр. Б.,. Този адрес е на майка ми и там винаги има човек, който да получава съобщенията, в случай че има такива след 21.12.2015г., моля да бъдат изпращани на този адрес.

 

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 09.02.2016година от 10.30 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВАТ свидетелите Г.В.В., С.Х.З., Д.Е. Д.в Затвора Бургас .

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:58часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: