ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 736 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Торнадо комерс“ ООД се явява адвокат Е., надлежно упълномощен.

За ответника- Директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Торнадо комерс“ ООД против ревизионен акт № Р-02000216000770-091-001/21.12.2016г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 48/09.03.2017г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспореният акт.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да докаже при условията на главно и пълно доказване наличието на установените в нормата на чл. 177 от ЗДДС материалноправни предпоставки: невнасяне от доставчика в републиканския бюджет на декларирания и дължим ДДС по описаните в РА доставки; упражнено от ревизираното лице право на приспадане на данъчен кредит и пряка или косвена връзка с дължимия и невнесен данък; знание на ревизираното лице, че дължимият данък няма да бъде внесен, респ. наличие на условията, посочени в чл. 177, ал.3 от ЗДДС. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Адвокат Е.: Поддържам жалбата и доказателственото искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза. Представям нарочна молба с въпроси на експертизата. Основният предмет е обжалване по чл.177 от ЗДДС и считам, че експертизата има пряко отношение към доказване на фактическата обстановка.

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза считам, че спорният въпрос по делото е правен и няма нужда от назначаване на такава.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното искане от пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-икономическа експертиза, доколкото заключение по посочените задачи ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза вещото лице по която да даде заключение по поставените от адвокат Е. в нарочна писмена молба задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.05.2017г.

 

Адвокат Е.: Моля да дадете друга дата за съдебно заседание. На същия ден от 9.00ч. съм пълномощник на „БУРГ ОЙЛ“ по дело №5616 по описа на ВАС за 2016г. Ще бъда във физическа невъзможност да се явя. Заявявам, че съм ангажиран на 07.06.2017г. по дело №6348/2016 и за 14.06.2017г. по дело №7122 и двете по описа за 2016 като пълномощник на касационните жалби.

 

СЪДЪТ, с оглед възражението на пълномощника на жалбоподателя, НАСРОЧВА делото за 21.06.2017г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице Арабаджиева, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: