ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 736 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.39 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Торнадо комерс“ ООД се явява адвокат Е..

За ответника- Директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт М..

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А.- 53г., българка, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат Е.: Нямам въпроси към вещото лице. Заключението е пълно, ясно и конкретно е отговорено на зададените въпроси.

 

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт М.: В отговора на въпрос 6, на страница 7 съм използвала съм оборотна ведомост, съставена от дружеството към 09.11.2011г. Стойностите, които съм посочила и използвала при изчисляване на показателите, са въз основа на тази оборотна ведомост. Не мога да отговоря дали към този момент е имало пари в касата или не, експертизата работи с документи, а не с касова наличност. Сумите в касата могат да бъдат прехвърлени- чисто хипотетично и без всякакви условности. Следва да бъдат предадени наличните парични средства в касата на дружеството при прехвърлянето му на 09.11.2015г. При изготвяне на експертизата не съм търсила протокол или опис за предадени налични парични средства при прехвърляне на дружеството, защото не ми е поставен въпрос, отговорът на който да изисква търсенето на такъв протокол.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 350 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Е.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Е.: Моля да уважите жалбата, като се съобразите с изложените в нея доводи и съображения. Считам, че се събраха доказателства, които оборват презумпцията в чл.177, ал.3 от ЗДДС за ангажирана отговорност на представляваното от мен търговско дружество. Считам, че не са налице елементите за ангажиране на солидарна отговорност. Претендирам разноски, за което представям списък. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като подробни съображения за това са изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас, което поддържаме изцяло. Налице е и съдебна практика на настоящия съд по аналогичен казус, който е по адм.д.№ 1332/2015г., на ІV състав, който е потвърдил ревизионния акт, като решението на Административен съд Бургас е потвърдено с решение № 1867/14.02.2017г. по адм.д.№1353 по описа на ВАС, 2016г., І отделение, като с решението на ВАС, решението на Административен съд Бургас е оставено в сила. В тази връзка моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 645 лв.

РЕПЛИКА на адвокат Е.: Ще кажа, че цитираната съдебна практика от колегата, тъй като тя няма отношение към настоящия казус и обстоятелствата по този казус са различни, предвид, че дружеството, което е наш доставчик, безспорно доказа, че е капиталово и финансово независимо и има възможността да заплати задълженията си.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от ответната страна, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: