Р Е Ш Е Н И Е

 

  1256                                    22.06.2018г.                                    гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на четвърти юни две хиляди и осемнадесета година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 734 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.73, ал.4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.

Образувано е по жалба от ОБЩИНА ЯМБОЛ, представлявана от кмета Г.И.С.против Решение № РД-02-36-180/27.02.2018г. на Заместник- министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 192 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – Община Ямбол, представлявана от кмета Г.С. на стойност 395 816.65 лева с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 10% от допустимите разходи по договори: по обособена позиция 1 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-03 от 30.08.2017г. с изпълнител Обединение „АВС-Инженеринг-Н“ ООД на стойност 1 177 542.21 лева без ДДС; 2 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-02 от 21.08.2017г. с изпълнител Обединение „Бета комерс“ ООД на стойност 789 929.47 лева без ДДС и 3 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-04 от 07.09.2017г. с изпълнител Обединение „Пи Би Ес Ентърпрайз“ ООД на стойност 1 331 000.30 лева без ДДС.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като необосновано и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон.

В съдебно заседание за жалбоподателят ОБЩИНА ЯМБОЛ се представлява от адвокат М.Н., който поддържа жалбата. Прави възражение за прекомерност на претендираните от ответника разноски.

За ответната страна ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОПРР ПРИ МРРБ – СОФИЯ, редовно уведомена, не се явява процесуален представител. По делото е представена молба от процесуалния представител адв. Н.В., в която са изложени съображения за неоснователността на жалбата и за законосъобразността на оспореното решение. Претендира се присъждане на разноски.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

         Във връзка с постъпило проектно предложение ИСУН № BG16RFOP001-1.017-0002 „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол” и на основание чл.45, ал.2 от ЗУСЕСИФ между УО НА ОПРР ПРИ МРРБ – СОФИЯ и ОБЩИНА ЯМБОЛ бил сключен административен договор „За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 по процедура за директно предоставяне ВG16RFOP001-1.017 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕРГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2010” № от ИСУН - BG16RFOP001-1.017-0002-С01 с № РД-02-37-15/12.01.2017г. (л.65-73 по делото) с Общи условия към него /л.74-96 по делото/.

С Решение № РД/02-00184 от 10.04.2017г. на зам.кмета на Община Ямбол Красимира П.П., упълномощена със заповед РД/02-00285/22.12.2015г., в качеството му на Възложител била открита процедура за възлагане на обществена поръчка, на основание чл.73, ал.1 от ЗОП, с наименование „Комплексно изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол – Детска ясла „Мечо Пух” гр.Ямбол, Детска градина „Свобода” гр.Ямбол и Детска ясла „Слънчево детство” гр.Ямбол с обща прогнозна стойност на обществената поръчка 3 410.000 лева без ДДС по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Детска ясла „Мечо Пух” гр.Ямбол с прогнозна стойност  1 179 294.20 лева без ДДС; Обособена позиция № 2 „Детска градина „Свобода” гр.Ямбол” с прогнозна стойност 807 441.64 лева без ДДС и  Обособена позиция № 3 Детска ясла „Слънчево детство” гр.Ямбол с прогнозна стойност 1 423 264.16 /л.212-218 от делото/

Било публикувано Обявление за поръчка изх.№ 2801-05663/10.04.2017г. за посочената обществена поръчка /л.201- 211 от делото/.

В резултат на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка били сключени следните договори: По Обособена позиция 1 - Договор BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-03 от 30.08.2017г. с изпълнител Обединение „АВС-Инженеринг-Н“ ООД на стойност 1 177 542.21 лева без ДДС, с предмет на договора: „Комплексно изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол – Детска ясла „Мечо Пух” гр.Ямбол” /л.230-241 от делото/; по Обособена позиция 2 - Договор BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-02 от 21.08.2017г. с изпълнител Обединение „Бета комерс“ ООД на стойност 789 929.47 лева без ДДС, с предмет на договора: „Комплексно изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол – „Детска градина „Свобода” гр.Ямбол” /л.218-229 от делото/ и  по Обособена позиция 3 – Договор BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-04 от 07.09.2017г. с изпълнител Обединение „Пи Би Ес Ентърпрайз“ ООД на стойност 1 331 000.30 лева без ДДС - Детска ясла „Слънчево детство” гр.Ямбол" /л.242-253 от делото/.

Във връзка с извършен предварителен контрол преди верификация по договор за № BG16RFOP001-1.017-0095-C01 „Комплексно изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол – Детска ясла „Мечо Пух” гр.Ямбол, Детска градина „Свобода” гр.Ямбол и Детска ясла „Слънчево детство” гр.Ямбол” с бенефициент Община Ямбол от инж. Николай Н. – началник на регионален отдел „Югоизточен район”, същят изготвил сигнал за нередност до началника на отдел „КОПН” с вх.№ 99-00-6-1466/22.11.2017г. (л.96-97 от делото).

Кметът на Община Ямбол бил уведомен за извършваната проверка с писмо изх.№ 99-00-6-1553/12.12.2017г. на Заместник министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР – г-жа Деница Николова, получено от него по пощата на 15.12.2017г.(л.153-163 от делото)

Кметът Г.С. изготвил възражение, което било получено в МРРБ с вх.№ 99-00-6-155/1/02.01.2018г. (л.165-168 от делото).

Живка Георгиева – началник на отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности” („КОПН”), изготвила докладна записка изх.№ 99-00-6-1553/2/26.02.2018г. до Заместник министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР – г-жа Деница Николова относно приключване на сигнал за нередност с рег.№ 192 по Регистъра за сигнали и нередности в ГД СППРР, МРРБ. С докладната записка било направено предложение да се пристъпи към финансово коригиране на бюджета на Договора за БФП, като се наложи финансова корекция в размер на 10% от стойността на допустимите разходи по засегнатите от нарушението договори - по обособена позиция 1 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-03 от 30.08.2017г. с изпълнител Обединение „АВС-Инженеринг-Н“ ООД на стойност 1 177 542.21 лева без ДДС; 2 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-02 от 21.08.2017г. с изпълнител Обединение „Бета комерс“ ООД на стойност 789 929.47 лева без ДДС и 3 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-04 от 07.09.2017г. с изпълнител Обединение „Пи Би Ес Ентърпрайз“ ООД на стойност 1 331 000.30 лева без ДДС. (л.169-173 от делото).

На основание извършената административна проверка било издадено оспореното Решение № РД-02-36-180/27.02.2018г. на Заместник- министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 192 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – Община Ямбол, представлявана от кмета Г.С. на стойност 395 816.65 лева с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 10% от допустимите разходи по договори: по обособена позиция 1 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-03 от 30.08.2017г. с изпълнител Обединение „АВС-Инженеринг-Н“ ООД на стойност 1 177 542.21 лева без ДДС; 2 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-02 от 21.08.2017г. с изпълнител Обединение „Бета комерс“ ООД на стойност 789 929.47 лева без ДДС и 3 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-04 от 07.09.2017г. с изпълнител Обединение „Пи Би Ес Ентърпрайз“ ООД на стойност 1 331 000.30 лева без ДДС.

Решението било изпратено на кмета на Община Ямбол Г.С. с писмо изх.№ 99-00-6-1553/3/27.02.2018г. по пощата и е получено на 01.03.2018г.

Недоволен от решението кметът Славов подал жалба против него от името на Община Ямбол до Административен съд Бургас. Жалбата била подадена чрез МРРБ с вх.№ 99-00-6-1553/4/13.03.2018г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Решение № РД-02-36-180/27.02.2018г. на Заместник- министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 192 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – Община Ямбол, представлявана от кмета Г.С. на стойност 395 816.65 лева с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 10% от допустимите разходи по договори: по обособена позиция 1 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-03 от 30.08.2017г. с изпълнител Обединение „АВС-Инженеринг-Н“ ООД на стойност 1 177 542.21 лева без ДДС; 2 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-02 от 21.08.2017г. с изпълнител Обединение „Бета комерс“ ООД на стойност 789 929.47 лева без ДДС и 3 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-04 от 07.09.2017г. с изпълнител Обединение „Пи Би Ес Ентърпрайз“ ООД на стойност 1 331 000.30 лева без ДДС.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган - Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програмаРегиони в растеж“ /ОПРР в кръга на неговите правомощия, съобразно разпоредбата на чл.73, ал.1 във връзка с чл.69, ал.1 от Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), във връзка със заповед РД-02-36-902/25.08.2017г., изменена със заповед РД-02-36-1118/12.10.2017г. и заповед РД-02-36-27/15.01.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството /л.60-67 от делото/, в съответната писмена форма и необходимите реквизити, което го прави валиден.

При издаването на заповедта е спазена процедурата предвидена в закона и по-конкретно разпоредбата на чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ. Кметът на Община Ямбол бил уведомен за извършваната проверка с писмо изх.№ 99-00-6-1553/12.12.2017г. на Заместник министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР – г-жа Деница Николова, получено от него по пощата на 15.12.2017г. и е изготвил възражение, което било получено в МРРБ с вх.№ 99-00-6-155/1/02.01.2018г.

Същевременно настоящият съдебен състав намира, че процесната заповед е немотивирана и недоказана, издадена при неясна фактическа обстановка, в резултат на което е постановена в несъответствие с материалния закон. Съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.2, т.36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 на Европейския съюз и на Съвета легалното определение за нередност е: „нередност”означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза. В този смисъл само такова нарушение, което има или би имало финансово отражение, представлява нередност по смисъла на цитираната норма, като при всички случаи следва да е налице причинно-следствена връзка между нередността и потенциалния вредоносен финансов резултат върху бюджета на Съюза.

С ПМС № 57 от 28.03.2017г. е приета Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредба за посочване на нередности).

Съгласно чл.1 от Наредбата за посочване на нередности, с нея се посочват случаите на нередности, съставляващи нарушения на приложимото право, извършени чрез действия и бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреди на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция по чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ. В чл.2, ал.1 от Наредбата е посочено, че нередностите по чл.1, ал.1, както и приложимите процентни показатели на финансовите корекции, определяни за нередности са посочени в приложение № 1.

В т.9 на Раздел І от Приложение 1 е посочено следното нарушение: „Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие”. Като пример за такова нарушение са посочени случаите, в които потенциалните участници/кандидати са възпрепятствани от участие поради неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие.

В т.15 на Раздел ІІ от Приложение 1 е посочено нарушението: „Оценяване на участниците/кандидати при използване на незаконосъобразни критерии за подбор или показатели за оценка”. Като обяснение е посочено неприлагане на посочените в обявлението или в документацията критерии за подбор като показатели за оценка /или съответните подпоказатели или относителната им тежест/, в резултат на което са приложени незаконосъобразни критерии за подбор или показатели за оценка – пример: подпоказателите, използвани за възлагане на договора, не са свързани с показателите за оценка, посочени в обявлението за поръчката или документацията.

За да издаде оспореното решение административният орган е приел, че от бенефициента - Община Ямбол са извършени нередности по т.9 на Раздел І и  т.15 на Раздел ІІ от Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, както следва:

         В оспореното решение е прието, че е налице нередност по т.9, във връзка с чл.2, ал.2 от ЗОП, тъй като при възлагането на обществената поръчка възложителят е поставил изискване за конкретно посочена професионална квалификация „строителен инженер” или еквивалентна, като по този начин необосновано е ограничил участието в процедурата на лица, които притежават документи за завършен курс или друг вид документ, който дава възможност за изпълнение на функциите по контрол на качеството и приемането на строителни работи, но имат други образование и професионална квалификация, свързани със строителството.

         За да е налице нарушение на принципа, прокламиран в чл.2, ал.2 от ЗОП, е необходимо да се установи, че  възложителят на обществената поръчка е ограничил конкуренцията, чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.

         В конкретния случай, съобразно разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК, в тежест на административния орган издал оспореното решение е да докаже фактическите основания, посочени в нето, а именно – наличието на нередност по смисъла на Наредбата за посочване на нередности и нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.2 от ЗОП.

          Настоящия съдебен състав намира, че изводът на административния орган в тази насока, не е основан и не се извежда от установените факти и обстоятелства, както в проведеното административно производство, така и в хода на делото. Според съда и в тази част на обявлението не е налице включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки. Изискванията към професионалната компетентност на лицето, което ще отговаря за качеството на изпълнение на обществената поръчка, е от съществено значение за възложителя. Съгласно дефиницията, съдържаща се в § 2, т.41 от ДР на ЗОП, професионалната компетентност е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения. В рамките на оперативната самостоятелност на всеки възложител е да въведе критерии за участие към икономически оператори в процедурата, които според него биха довели до най-качествен подбор на самите участници. В конкретния случай, с оглед предмета на поръчката, възложителят законосъобразно е преценил, че характеристиките и професионалната компетентност на лицето, което ще отговаря за качеството на извършените дейности най-добре биха се осъществили от лице, с посочените в обявлението данни. Още повече, в обявлението не е налице ограничение в посока само „строителен инженер“, а е записано „строителен инженер“ или еквивалентна. В следващо изискване е записано, че лицето, следва да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. За това е без практическо значение какви са условията за вписване на строителите в Централния професионален регистър на строителя, с оглед разпоредбите на чл.15, ал.1, т.4, б.“б“ от ЗКС, свързано с желанието на възложителя за по-високо ниво на контрол на качеството на строителството, което не може да бъде квалифицирано като нарушението на чл.2, ал.2 от ЗОП. Субективно право на възложителя на обществената поръчка е да иска изпълнението й да бъде осъществено по възможно най-добрия и качествен начин, което да бъде контролирано от лице с подходящо образование, а именно „строителен инженер“. Допълнително следва да се посочи, че този тип специалисти не са някаква рядка категория, за да се приеме, че е налице въвеждането на някакъв ограничителен критерий.

Второто констатирано в  оспореното решение нарушение е нередност по т.15 на Раздел ІІ от Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, във връзка с чл.107, т,.2, бук.”а” от ЗОП. Административният орган е посочил, че съгласно цитираната разпоредба на ЗОП възложителят е длъжен да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като неизвършването на това задължение и допускането на участници представили оферта, неотговаряща на изискванията на възложителя представлява нарушение на чл.2, ал.1 от ЗОП, съгласно който следва да се гарантира равнопоставеността и недопускане на дискриминация. УО на ОПРР е приело, че заложените от възложителя два подпоказателя не са надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, а са минимално изискуеми съгласно Тарифната спецификация, което представлява нарушение на чл.107, т.2, бук.”а” от ЗОП, поради факта, че с утвърдената Методика на оценка се допуска до участие в класирането по процедурата Техническо предложение на участник, непредложил мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР и мерки за опазване на околната среда, т.е. при наличие на оферта, която не отговаря на изискванията на условията на Възложителя.

Съдът намира, че в тази му част оспореното решение е с неясни и непълни мотиви, тъй като не може да се установи по отношение на кой/кои от участниците в проведената процедура по обществената поръчка е следвало възложителят й да бъде приложена разпоредбата на чл.107 от ЗОП, т.е. да го/ги отстрани. Съгласно посочената разпоредба възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, т.е. при неправомерно действие или бездействие от негова страна. Същевременно в мотивите си административният орган сочи за наличие на неправомерно дефинирана от възложителя методика за критерии за изготвяне на комплексна оценка, която би довела до допускане оценяване на технически предложения, които не покриват минимално изискуемите изисквания съгласно техническата спецификация.

От изложеното следва, че в тази им част мотивите на административния орган са неясни и противоречиви, тъй като от една страна се твърди за неправомерни действие от страна на възложителя, чрез изработване на неправилна методика за оценка, а от друга за неправомерни действия/бездействия от страна на участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка, което евентуално би дало основание за отстраняването им на основание чл.107, т.2, бук.”а” от ЗОП. В този смисъл съдът намира за недоказано твърдението на административния орган за наличието на нередност по смисъла на т.15 на Раздел ІІ от Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности.

Според разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК в производството по оспорване на административните актове пред съда, в тежест на административния орган е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Отделно от изложеното настоящият съдебен състав намира, че в процесното решение липсват фактически основания, от които може да се направи обоснован извод, че от квалифицираните като „Нередност” действия на бенефициента „има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.”. Административният орган не е представил никакви доказателства в тази насока, въпреки задължението му съобразно чл.170, ал.1 от АПК.

 

Предвид изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и на материалните разпоредби на закона, при наличие на отменителни основания по чл.146, т.2, т.3 и т.4 от АПК. В същия не са изложени в необходимия обем фактическите основания, които да обосноват издаването му. Съществена част от формата, в която следва да бъде издаден един административен акт е излагането на фактическите и правните основания съгласно чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Неспазването на това изискване има за последица издаването на административен акт, постановен при съществено нарушение на закона и е основание за неговата отмяна съгласно чл.146, т.2 и т.3 от АПК. В оспореното решение липсват доказателства за допуснати нередности по смисъла на чл.2, т.36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 на Европейския съюз и на Съвета, изброени в Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, при възлагането на обществената поръчка от страна на бенефициента Община Ямбол.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден при допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, поради което се явява немотивиран и недоказан и поради това постановен в несъответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона. В този смисъл жалбата против него се явява основателна и същият следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски за изплатено възнаграждение на адвокат, съгласно представения списък и платежни документи.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № РД-02-36-180/27.02.2018г. на Заместник- министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 192 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – Община Ямбол, представлявана от кмета Г.С. на стойност 395 816.65 лева с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 10% от допустимите разходи по договори: по обособена позиция 1 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-03 от 30.08.2017г. с изпълнител Обединение „АВС-Инженеринг-Н“ ООД на стойност 1 177 542.21 лева без ДДС; 2 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-02 от 21.08.2017г. с изпълнител Обединение „Бета комерс“ ООД на стойност 789 929.47 лева без ДДС и 3 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-04 от 07.09.2017г. с изпълнител Обединение „Пи Би Ес Ентърпрайз“ ООД на стойност 1 331 000.30 лева без ДДС.

ОСЪЖДА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО да заплати на ОБЩИНА ЯМБОЛ направените по делото разноски за изплатено възнаграждение на адвокат в размер на 11 700.00/единадесет хиляди и седемстотин/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: