ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и трети април                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 734 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ЯМБОЛ, представлявана от кмета Г.С., редовно и своевременно призован, се представлява от  процесуален представител адв. Н., с представено пълномощно по делото.   

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР ПРИ МРРБ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв.Н.В., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от ОБЩИНА ЯМБОЛ, представлявана от кмета Г.И.С.против Решение № РД-02-36-180/27.02.2018г. на Заместник- министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 192 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – Община Ямбол, представлявана от кмета Г.С. на стойност 395 816.65 лева с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 10% от допустимите разходи по договори: по обособена позиция 1 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-03 от 30.08.2017г. с изпълнител Обединение „АВС-Инженеринг-Н“ ООД на стойност 1 177 542.21 лева без ДДС; 2 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-02 от 21.08.2017г. с изпълнител Обединение „Бета комерс“ ООД на стойност 789 929.47 лева без ДДС и 3 - BG16RFOP001-1.017-0002-С01-S-04 от 07.09.2017г. с изпълнител Обединение „Пи Би Ес Ентърпрайз“ ООД на стойност 1 331 000.30 лева без ДДС.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като необосновано и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Н.: Поддържам жалбата. Оспорваме административния акт на основанията, които са посочени в жалбата. Моля да приемете преписката. Относно разпределението на доказателствената тежест считам, че административният орган следва да докаже изпълнението на законовите изискванията, както и фактическите основания, а не съответно жалбоподателя обратното, че са налице основанията на чл.146 АПК, обстоятелства, за които и съда следи служебно.

АДВ.В.: Нямам възражения по доклада. Оспорвам жалбата, като неоснователна. Имаме доказателствени искания. Моля, да ни бъдат издадени две удостоверения,  които да  послужат пред ВСУ „Л.Каравелов“ гр.София. Ще представя с молба. Те са необходими относно  компетентността и професионалните качества на лицата, завършили  квалификационен курс. На лицето завършило квалификационен курс „Контрол на строителството“, както и по отношение на експерта по безопосност и здраве,  по отношение на компетентността и може ли да бъдат назначени лицата на сътветните позиции. Ще представя  проект на съдебните удостоверения. Бих искала да се назначи експертиза, с вещо лице притежаващо компетентност, относно техническите изисквания,  съобразявайки  позициите по решение №1, 2 и 3, което да отговори на въпросите относно мерките,  които са предложени от кандидатите – класираните,  като в случай, че допуснете такава експертиза в нарочна молба ще поставя точни въпроси  към вещото лице. Ако допуснете такава експертиза, ще представя  молба с точните въпроси.

 АДВ.Н.: Считам, че  сочените обстоятелства от другата страна  е трябвало да бъдат установени от органа в хода на издаване на административния акт,  а не сега. Освен това част са неотносими по спора,  а искането за назначаване на експертиза не е достатъчно коректно и ясно. Моля да не допускате тези доказателствени искания.

АДВ В.: Във вързка  с изразеното становище искам да уточня, че искаме да представим доказателства в подкрепа на становището, изложено в решението на МРРБ, тъй като в него е записано, че проучване по отношение на качествата на лицата, които са преминали подобен  квалификационен курс обучение, както и лицата със средно образование преминали четири годишен курс на обучение по двете позиция и съгласно българското законодателство, същите са технически правоспособни,  независимо, че не са с образование „строителен инженер“.

АДВ.Н.: Считам, че е недопусатимо поради това, че висшето училище не може да замени волята на административния орган. Мотивите на административният орган не могат сега да бъдат допълвани или изменяни от висшето училище. Освет това висшето училище не е органа, който има компетентност, какви лица могат да бъдат назначавани за извършване на дейности по обществени поръчки.

АДВ.В.: Ще се посочи в удостоверението, че тези лица могат да бъдат назначавани на такава позиция. Законът също го казва.

 

Съдът, след като изслуша становищата на процесуалните представители на жалбоподателя и ответната страна,

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

                                                         

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на ответната страна да представи искането за издаване на  посочените от него удостоверения, както и за допускане и възлагане на съдебно-техническа експертиза в писмен вид, като определя за това три дневен срок от днес.

След представянето по делото същите следва да се представят за становище  в три дневен срок на жалбоподателя.

След запознаване с искането на процесуалния представител на ответната страна,  съответно със становището по него на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът ще се прознесе  по тях в закрито съдебно заседание.

Съдът  ще определи  следващат дата за разглеждане на делото в открито съдебно заседание с определението, с което ще се произнесе по направените искания.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: