ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми юни                               две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Д.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 734 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:25 часа се явиха:

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГЕРИ МУР 2016“ Г.И. редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА БУРГАС– редовно и своевременно призован,  се  представлява от  ю.к.Г., надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно в днешното съдебно заседание.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС        са явява прокурор Д.П..

СЪДЪТ докладва  постъпило  становище от адв.Тодорова от САК, процесуален представител на ищеца, с което същата изразява  мнение да бъде даден  ход на делото, по същество поддържа предявения иск. Обяснява, че няма да сочи допълнителни доказателства. В условията на евентуалност  възразява на представените такива от ответната страна и заявява, че ще се ползва от представените към исковата молба договор за правна защита и съдействие и пълномощно. По същество желае да бъде постановено решение, с което да се уважи исковата претенция.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Ю.К. Г.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР П.: Да се даде ход на делото

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод искова молба от „Гери Мур 2016“ ЕООД с ЕИК 204079869, със седалище и адрес на управление гр. Бургас , ул. Трайко Китанчев“ №20, представлявано от управителя Г.С., срещу Община Бургас с БУЛСТАТ 000056814, гр. Бургас, ул. “Александровска” №26, представлявана от кмета на общината Димитър Николов, за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 300,00 лева, представляващи причинени имуществени вреди вследствие отменено с окончателен съдебен акт като незаконосъобразно Наказателно постановление № Е-217 от 17.10.2016г. , издадено от Зам. Кмет на Община Бургас против ищеца.

 

                Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на  ищеца е да установи наличето на предпоставките за уважаване на предавения иск, а имено пряката причинно-следствена връзка между направени  и доказани по надлежния ред разноски и противоправно действие, респективно  бездействие на ответния орган, чийто  пряк и непосредствен резултат са същите. Като такъв в настоящото производство следва да бъде доказана отмяната на постановено от орган при община Бургас НП.

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 6302/20.06.2017 година е постъпило изисканото за послужване НАХД №6284/2016 година по описа на Районен съд град Бургас, което приема и прилага по делото.

Ю.К.Г.-  Оспорвам исковата молба.Да се  приемат представените доказателства.Нямам искания по доказателствата.

ПРОКУРОР П.- Нямам възражание по доклада.Да се приемет представените  доказателства. Нямам искане по доказателствата.

Съдът, по доказателствата

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка, както и   доказателствата представени от двете страни.

ПРИЛАГА  към настоящото дело  НАХД №6284/2016 година по описа на Районен съд град Бургас.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Ю.К.Г.-Оспорвам  исковата молба.Поддържам и отговора.Моля да отхвърлите исковете като неоснователни и недоказани.В условията на евентуалност да намалите поисканото обезщетение.Не са представени доказателства, че е заплатено адвокатското възнаграждение и поради неявяване  на процесуалния  представител на  жалбоподателя  в предходното дело, както и в настоящата съдебна инстанция.

ПРОКУРОР П.- Считам, че предявените искове са основателни и  като такива следва да бъдат уважени. Съгласно ТР №1/17 г. на ВАС изплатените адвокатски възнаграждения в производства по обжалвани и отменени НП представляват пряка и непосредствена последица по смисъла  на чл.4 от ЗОДОВ.От данните по делото е видно,че ищцовото дружество  е упълномощило адвокат по повод издадено НП и е заплатило адвокатско възнаграждение  в размер на 300 лв. След отмяната на НП за ищеца  е възникнал правния интерес да поиска обезщетение за причинени  имуществени вреди, произтичащи от незаконосъбразно НП, в размер на заплатеното адвокатско възнаграждние, ведно със законнта лихва от датата на завеждане на исковата молба.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: