Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 914

 

гр. Бургас, 16 май  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и осми април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: Г. РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Д. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 734/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „ТОНИ ФРУКТ“ ЕООД, представлявано от Ж.Й.Й., против решение № 323/09.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 5075 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 644/22.10.2014 г., издадено от Директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС на „ТОНИ ФРУКТ“ ЕООД е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Счита, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния закон и посочва, че съдът не е отчел допуснати съществени нарушения в хода на административнонаказателното производство – връчване на АУАН на лице, което няма представителни правомощия по отношение на санкционираното дружество и посочване в наказателното постановление на дата на издаване на същото, различна от действителната. Наред с това, изразява становище и за наличие на предпоставки за приложение на разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, предвид обстоятелството, че покупката, за която не е бил издаден фискален бон, е била на много ниска стойност.

     В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не се явяват, не изпращат представители.

     Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

1. Издаденият на 23.09.2014 г. АУАН е бил връчен на същата дата лично на управителя на санкционираното дружество. Обстоятелството, че съставеният преди АУАН протокол за извършена проверка от 16.09.2014 г. е бил връчен на лице без представителна власт по отношение на проверяваното дружество, е ирелевантно за преценка процесуалната законосъобразност на развилото се административнонаказателно производство. Това е така, защото началото на административнонаказателното производство се поставя със съставянето на АУАН. В случая протоколът за извършена проверка има характер на официален документ, който наказващият орган е използвал, за да обоснове изводите си за извършено нарушение.

2. Възражението за посочване като дата на издаване на наказателното постановление такава, различна от действителната, е било проверено в хода на първоинстанционното съдебно дирене, като правилно въз основа на събраните доказателства първоинстанционният съд е намерил това възражение за неоснователно.

3. Съдът намира, че не са налице предпоставки за приложение разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, защото нарушението е такова на формално извършване, т.е. стойността на покупката, за която не е издаден фискален бон, не е елемент от фактическия състав на нарушението. Отделно от това съдът отбелязва, че нарушението е извършено от юридическо лице, за което законът предвижда налагането на особен вид санкция и затова изискванията към него по спазване на закона не могат да бъдат различни от тези за всички търговски субекти на територията на страната. Юридическото лице като стопански и търговски субект следва да организира дейността си така, че да не нарушава закона. След като в случая е констатирано нарушение на фискалната дисциплина, то в никакъв случай не може да се приеме, че обществената опасност на деянието, а още по-малко на дееца е явно незначителна.

По изложените съображения, съдът намира, че оспореното решение не страда от пороци, които да обосноват отмяната му и затова следва да бъде оставено в сила.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 323/09.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 5075 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                               ЧЛЕНОВЕ: