Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 877

 

гр. Бургас, 23. 05. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на осми май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Гинка Фортунова и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 734/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас против решение № 496/30.12.2013г. постановено по НАХД № 982/2013г. по описа на Районен съд – гр. Несебър. С решението е отменено наказателно постановление № 51/15.10.2013г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците на „Буба 2009” ЕООД, ЕИК 200735977, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „Г. С. Раковски“ № 38 е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лева.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно. Излага подробни аргументи. Иска да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде потвърдено наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът и ответникът, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че оспореното съдебно решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че съобразно доказателствата по делото, в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, обосноваващи отмяна на обжалваното наказателно постановление. Изложил е подробни мотиви по отношение на установените нарушения.

Видно от доказателствата по делото, въз основа на писмо от ОД на МВР гр. Бургас, служители на РИОСВ – Бургас на 25.06.2013г. извършили проверка в КК „Слънчев бряг” – запад, м. „Стари пясъци”, при която установили, че „Буба 2009” ЕООД извършва дейност по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства и събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали на площадка, находяща се КК „Слънчев бряг” – запад, м. „Стари пясъци” без да притежава разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на чл.67 от ЗУО. На обекта на дружеството била установена купчина отпадъци от черни и цветни метали – печки, бойлери, велосипеди, метални опаковки, тенджери, ламарини и др. До площадката в автомобил на упълномощено от дружеството лице бил установен кантар с товароподемност 500 кг. с разположена метална корда от автомобилни гуми, а в друг автомобил – различни по вид кабели. Установеното било квалифицирано като нарушение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.

Обществените отношения във връзка с контрола по управление на отпадъците са обект на законодателна уредба в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Същият се прилага по отношение на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци.

Легалните дефиниции за видовете отпадъци се съдържат в допълнителните разпоредби на ЗУО, съгласно които: „отпадък” е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи; „битови отпадъци” са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата"; „производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица; „строителни отпадъци” са отпадъците от строителство и разрушаване; „опасни отпадъци” са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3.

Съгласно чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, за извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от закона, а съгласно т.44 от ДР на ЗУО, „третиране на отпадъците” са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

Предвид цитираните правни норми и легални дефиниции, както и събраните по делото доказателства, сезираният касационен състав намира, че в конкретния случай несъмнено е установена извършвана дейност по третиране на отпадъци. В подкрепа на този извод е цялата установена на място и подробно описана от проверяващите служители фактическа обстановка, а именно: в обекта стопанисван от санкционираното дружество е била налична значителна купчина от метален скрап, включващ метали с различен произход – от печки, бойлери, велосипеди, метални опаковки, тенджери, ламарини и др. Следва да се подчертае, че проверяващите не са възприели наличието на цели домакински уреди, а само метални остатъци от тях, както са посочили по административнонаказателната преписка. Установено било и наличието на кантар с товароподемност 500 кг. с разположена метална корда от автомобилни гуми, а в друг автомобил се намерили различни по вид кабели. Същевременно е било установено, че в процеса на проверката, на обекта пристигнали две лица с каруца натоварена с метален скрап, които заявили, че го носят за продаване на дружеството. 

Показанията на свидетеля Велков, упълномощен от управителя да представлява дружеството, че домакинските уреди и велосипеди са внесени с цел ремонт и продажба, както и че установените тенджери се използват за отглеждане на животни, съдът намира за въведени в производството единствено за изграждане на защитна теза, с цел избягване реализирането на юридическата отговорност на дружеството, поради което и не ги кредитира. Както бе посочено, на място контролните органи са установени не цели уреди, а само метални отпадъци от такива. Т.е. установено е наличие на различни по вид, големина и материали предмети (вещи), от които дружеството е възнамерявало да се освободи (отпадъци), доколкото не е установено същите да са годни уреди, които да могат се използват по предназначението, за което са направени.

При съвкупно тълкуване на всички установени факти, както и поводът за извършване на проверката – писмо от ОД на МВР гр.Бургас, изводът на служителите на РИОСВ – Бургас, че „Буба 2009” ЕООД извършва дейност по третиране на отпадъци без да притежава надлежно разрешение, издадено по реда на ЗУО е правилен, поради което и в изпълнение на действащите правни норми, на дружеството-нарушител е наложена имуществена санкция в минималния предвиден размер – 30 000 лв.

Относно извода на първоинстанционния съд за допуснато съществено процесуално нарушение при съставяне на АУАН, във връзка с датата на извършване на проверката, касационният състав намира, че в случая са налице предпоставките за приложение на чл.53, ал.2 от ЗАНН, съгласно която норма наказателното постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.

Касационният съдебен състав не споделя доводите на първоинстанционния съд, че в оспореното наказателно постановление са визирани няколко нарушения и не се установява за кое от тях е наложено наказанието. С оглед спецификата на нарушението следва да се приеме, че описаните от органа дейности по третиране на отпадъците за което се изисква разрешение, следва да се разглеждат съвкупно, а не отделно. Да се възлага в тежест на административнонаказващия орган да може изрично да посочи в АУАН, респ. и в наказателното постановление, кои точно от многобройните отпадъци на територията на дружеството са съхранявани, третирани, събирани, както и кои от тях са черни и/или цветни метали, би било в противоречие с целта на закона (да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда – по арг. от чл. 1, ал. 3 от ЗУО). Такова изрично посочване и обективно не може да се установи при извършване на проверката, констатираща нарушението, доколкото представителят на наказания правен субект няма интерес да предоставя достоверна информация на контролния орган, тъй като не притежава надлежното разрешение за извършваната дейност по третиране на отпадъци. Следва извод, че е осъществена хипотезата на цитираната правна норма - чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, което е основание да бъде ангажирана административната отговорност на извършилото нарушението дружество.

Предвид изложените съображения решението на районния съд е неправилно и следва да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде потвърдено процесното наказателно постановление.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 496/30.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. № 982 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Несебър, и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 51/15.10.2013г., издадено от директора на РИОСВ – гр. Бургас, с което за нарушение на чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, на основание чл.145, ал.1, т.1 и ал. 2 от същия закон, на „Буба 2009” ЕООД, ЕИК 200735977, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „Г. С. Раковски“ № 38, е наложено административно наказания имуществена санкция в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                     2.