ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

950

 

 27.04.2018 г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и седми април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                       

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 733 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „УРАЛ ИМОТИ“ ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич 3“, ет. 1, офис 3, представлявано от управителя С. В. Л. против мълчаливо потвърждение от Началник на отдел „МДТ“ Община Несебър на Решение № МДТ – 1218/16.11.2017 год., издаден от орган по приходите отдел „МДТ“ Община Несебър, с което е отказано издаването на АУЗД на „УРАЛ ИМОТИ“ ООД по Декларация № 60223/29.06.2010 год. и Декларация № 54686/16.02.2010 год. относно задължения за ДНИ и ТБО.

При проверка на редовността на жалбата съдът е констатирал, че същата не отговаря на всички изисквания за редовност, съдържащи се в чл.151, т. 3 от АПК, а именно: не е приложен документ за платена държавна такса в размер на 50 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, бб“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси.

Предвид горното, с Разпореждане от 26.03.2018 г. съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя, че следва да отстрани нередовността на жалбата, като при неизпълнение на дадените от съда указания жалбата ще бъде оставена без разглеждане, на основание чл.158, ал.3 от АПК, и производството ще бъде прекратено.

Разпореждането на съдията - докладчик е изпратено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция, където е получено на 02.04.2018 год.

С молба вх. № 4176/12.04.2018 год., от съда е поискано удължаване на срока за заплащане на държавната такса с още 7 дни. Изложени са мотиви.

С Определение на съда № 837/12.04.2018 год., срокът за внасяне на държавната такса е удължен с 10 дни, считано от датата на уведомяването на страната.

Определението на съда е изпратено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция, където е получено на 16.04.2018 год.

В указания 10-дневен срок дадените от съда указания за отстраняване на посочената нередовност в жалбата не са изпълнени, като не е представен документ за внесена държавна такса по сметка на Административен съд - Бургас.

С оглед изложеното е налице хипотезата на чл. 158, ал. 3 от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „УРАЛ ИМОТИ“ ООД, ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич 3“, ет. 1, офис 3, представлявано от управителя С. В. Л. против мълчаливо потвърждение от Началник на отдел „МДТ“ Община Несебър на Решение № МДТ – 1218/16.11.2017 год., издаден от орган по приходите отдел „МДТ“ Община Несебър, с което е отказано издаването на АУЗД на „УРАЛ ИМОТИ“ ООД по Декларация № 60223/29.06.2010 год. и Декларация № 54686/16.02.2010 год. относно задължения за ДНИ и ТБО.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 733/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

                                 СЪДИЯ: