ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1068

 

13.05.2015г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на тринадесети май, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 733 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

 

Производството е образувано по жалба от „Джорданс“ЕООД с управител П. Б. чрез упълномощен адвокат М. против решение на директора на ТД на НАП – Бургас.

Съдът след като е констатирал, че жалбата не отговаря на всички изисквания за редовност, съдържащи се в чл.150 и чл.151 от АПК във вр. с §2 от ДР на ДОПК с разпореждане № 2060/21.04.2015г. е оставил без движение жалбата на „Джорданс“ЕООД, като  е указал в 7-дневен срок  от съобщението да посочи означение на обжалвания административен акт и указание в какво се състои  незаконосъобразността на акта и  искането на жалбоподателя, както  и  да посочи седалището на фирмата и  адреса на управлението й; да представи: документ за платена държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметката на Административен съд Бургас;

удостоверение за съществуването и представителството на дружеството-жалбоподател; пълномощно, с което  представляващият дружеството-жалбоподател упълномощава адв. М.; преписи от жалбата и  писмените доказателства за останалите страни и е указал, на жалбоподателя, че ако нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, на основание чл.158, ал.3 от АПК жалбата ще бъде оставена без разглеждане,а делото ще бъде прекратено.

         Видно е, от приложеното съобщение, че препис от разпореждането е връчено на адв. М., чрез която е подадена жалбата, на посочения в жалбата съдебен адрес на 24.04.2015г. В указания 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК, не са отстранени констатираните нередовности, поради  което, на основание чл.158, ал.3, жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното дело да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК вр. с ал.1 и чл.150 и  чл.151  от АПК вр с §2 от ДОПК, съдът

 

разпореди:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Джорданс“ЕООД с управител П. Б.  с вх. № 3656/20.04.2015г. по описа на Административен съд – Бургас, против  решение на директора на ТД на НАП – Бургас.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 733/2015 по описа на Административен съд – Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните                                                      

СЪДИЯ: