РЕШЕНИЕ

 

Номер      928                    11.05.2018  година        град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар:  Б. Ч.

прокурор: Деян Петров

сложи за разглеждане докладваното от съдия М.Николова КАНД номер 732 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е  по касационна жалба на Териториална дирекция на НАП – Бургас, чрез директора на дирекцията – Т.К.против решение № 156/05.02.2018 г. постановено по а.н.д. № 6167/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 2255-F261145/07.08.2017г. издадено от заместник-директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството /ЗСч/, на основание чл.74, ал.1 от ЗСч на дружеството „ИВ & КО 2008“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв.

В касационната жалба се излагат възражения, че съдебното решение е неправилно и незаконосъобразно. Излагат се подробни аргументи, защо не се споделят мотивите на съда, довели до отмяна на НП. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован не изпраща представител.

Ответникът – „ИВ & КО 2008“ ООД, редовно призован, не изпраща представител. По делото е постъпило становище от дружеството, с което се посочва, че оспореното решение е валидно, правилно и законосъобразно, поради което се иска от съда същото да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение, за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

         С НП, дружеството е санкционирано за това, че при извършена на 08.09.2016г. в ТД на НАП – Бургас проверка в програмен продукт „СУП“  е установено, че дружеството, в качеството си на задължено лице, съгласно чл. 38, ал.1, т.1 от ЗСч не е изпълнило задължението си да публикува годишния финансов отчет за 2015г. в Агенция по вписванията – Търговски регистър, в законоустановения срок – до 30.06.2016г.

         Във връзка с извършената проверка и установеното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който е връчен на представител на дружеството и въз основа на който е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение, РС - Бургас е приел, че АУАН е съставен от служител, работещ в дирекция различна от дирекция „Контрол“, оправомощена да съставя актове, поради което настоящия АУАН е издаден от материално некомпетентен орган. На самостоятелно основание, районният съд е намерил, че НП е издадено след изтичане на законовите срокове за това – чл.34, ал.3 от ЗАНН. За да стигне до този извод, съдът е приел, че не е налице законосъобразно спиране на производството по реда на чл.43, ал.6 от ЗАНН, тъй като от събраните по делото доказателства не се установява да е било извършено изискващото се щателно издирване.

         Така постановеното съдебно решение е правилно.

         Настоящият касационен състав намира съдебното решение за съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

         Напълно се споделят изложените в оспореното решение мотиви, че АУАН, въз основа на който е започнало административнонаказателното производство, е съставен от материално некомпетентен орган. По делото е налична Заповед № ЗМФ 166/29.02.2016г. на министъра на финансите, в която в т.2 а) са определени органите с правомощия да издават НП за нарушение по чл.74 от ЗСч, каквото е процесното, а в т.4 от заповедта са посочени органите по приходите с възложена компетентност за съставяне на АУАН за нарушенията, изброени в т.2 а) и такива са органите по приходите в Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП. От събрания по делото писмен доказателствен материал е видно, че актосъставителя Д.С.действително работи като инспектор по приходите в дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП – Бургас. Този факт не се отрича нито пред районния съд, нито пред настоящата инстанция. Съобразно цитираната заповед на министъра на финансите, с която правомощия за съставяне на АУАН за нарушения от вида на процесното е възложено само на служители – органи по приходите в дирекция „Контрол“, то несъмнено АУАН е съставен от служител, който не е материално компетентен. Съставеният от некомпетентен орган АУАН безспорно води до опорочаване на издаденото въз основа на него НП, а от там и до опорочаване на цялото административнонаказателно производство. Само по себе си, това обстоятелство е достатъчно основание за отмяна на оспорваното НП. Излагайки изводи в този смисъл, РС - Бургас е постановил правилно съдебно решение.

         Настоящата съдебна инстанция намира за неоснователни изложени в касационната жалба възражения относно приетото от РС – Бургас, че е извършено незаконосъобразно спиране на административнонаказателното производство, тъй като не е налице щателно издирване. Напълно се споделят правните изводи на районния съд, че от приложените по делото доказателства не би могло да се приеме  осъществено от органите щателно издирване на нарушителя. Безспорно по делото са налице данни за извършени действия по връчване на АУАН – изпратена е писмена покана по пощата до адреса на управление на дружеството, както и са извършени две посещения на същия адреса, които посещения са направени през повече от 7 дни едно след друго. В същото време обаче, за данните от извършените на място посещения са налични по два протокола, в съдържанието на които има разминаване – свидетелите присъствали на посещението на адреса не са едни и същи. Безспорно това води до извод, че отразените в тях обстоятелства не са достоверни и може би са съставни за целите на съдебното производство.

         Предвид горното, настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд - Бургас следва да бъде оставено в сила

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 156/05.02.2018 г. постановено по а.н.д. № 6167/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                   2.