ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 650                         20 март 2018 година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  двадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                             

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 731  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл. 60, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

           Образувано е по жалба на „М-Петрол“ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр.Ямбол, ж.к „Възраждане“, ***против разпореждане за допуснато предварително изпълнение на заповед №ОП-83-0131376 от 15.03.2018 година  на  директора  на дирекция „Контрол“ при ТД НАП-Бургас, подписана по заместване от зам.директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, съобразно заповед №РД-177 от 06.03.2018 година на директора на ТД НАП Бургас, с която е приложена принудителна административна мярка/ПАМ/ „запечатване на търговски обект“- бензиностанция, находяща се в с.Тенево, община Тунджа, ул.“Девети септември“ №63, стопанисван от дружеството и е забранен достъпа до него за срок от 25/двадесет и пет/ дни.

           Изложени са доводи, че разпореждането  не е мотивирано и е издадено при недоказано наличие на предпоставките, предвидени в нормата на чл.60, ал.1 АПК.Иска се неговата отмяна.

 За да се произнесе съдът съобрази следното:

 Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

            В конкретния случай, жалбата е подадена в срока по чл.60, ал.4 АПК, от надлежна страна, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което  е допустима.

             Разгледана по същество е основателна.

             От представените с административната преписка доказателства се установява, че на 14.03.2018 година е извършена проверка на търговски обект- бензиностанция, находяща се в с.Тенево, община Тунджа, ул.„Девети септември“ №63, стопанисван от дружеството, при която било установено, че в обекта били изградени ЕСФП  IFS с централно регистриращо устройство РС и ФПр.Датекс FP 2000 KL не е изпитана и одобрена да работи с функциониращата в обекта нивомерна измервателна система „Hectronic“ под номер в държавния регистър 4925. Освен това в обекта не било налично свидетелство за одобрен тип от БИМ. Направен е извод, че дружеството не е спазило реда и начина за използване на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип от Българския институт по метрология/БИМ/. За констатациите от проверката е съставен протокол №0131376 от 14.03.2018 година.

           На дружеството, за констатираното нарушение по чл.118, ал.2 ЗДДС, вр. с чл.118, ал.4 ЗДДС и чл.3, ал.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн. ДВ,бр.106/27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./, е съставен акт за установяване на административно нарушение №0008338 от 14.03.2018 година.

          На 15.03.2018 г. директорът на дирекция „Контрол“ при ТД НАП-Бургас е издал заповед № ОП-83-0131376, с която на дружеството е приложена  принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“- бензиностанция, находяща се в с.Тенево, община Тунджа, ул.“Девети септември“ №63, стопанисван от дружеството и е забранен достъпа до него за срок от 25/двадесет и пет/ дни.

          Съобразно нормата на чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. Следователно, с цитираната разпоредба е допуснато изключение от общата забрана да не се изпълняват административни актове, които не са влезли в сила, като тежестта да мотивира и докаже наличието на някоя от предпоставките в тази норма е за административния орган. Необходимо е административният орган да изложи мотиви защо счита, че е застрашен някой от изброените в закона интереси и защо се налага неговото охраняване чрез допускане на предварително изнълнение. По този начин се гарантира правото на защита на заинтересованите лица и се дава възможност на съда да упражни контрол относно законосъобразността на допуснатото от органа  предварително изпълнение. В конкретния случай, органът е наложил мярката,  с оглед защитата на важни държавни и/или обществени интереси, защита на фискалния ред, наличието на опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и че от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

          Липсват конкретни фактически основания, довели административният орган до извода, че мярката се налага с оглед защитата на важни държавни и/или обществени интереси, фискалния ред и че е възможно осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта, от което ще настъпят значителни или трудно поправими вреди, т.е. налице е най-обща формулировка, възпроизвеждаща законовия текст и са изложени само факти и статистически данни, свързани с работата на едноличния търговец, които не обосновават обстоятелствата по чл.60, ал.1 АПК.

           Непосочването на тези конкретни фактически основания и необоснованото налагане на предварително изпълнение затруднява съдебния контрол при преценката за значимостта на интереса, чиято защита се обезпечава с предварителното изпълнение.

  В случая в разпореждането не са изложени достатъчно убедителни мотиви за необходимостта ПАМ да бъде изпълнена предварително. Налице е формално изпълнение на задължението за мотивиране на разпореждането, без обвързване с конкретни факти и вреди, което е равнозначно на липса на мотиви. За да се обоснове необходимостта от предварителното изпълнение на заповедта е следвало да се изложат допълнителни мотиви, обуславящи наличието на изтъкнатите бланкетни съображения.

            Ето защо, допуснатото от административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

           Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 АПК, Административен съд - Бургас, VІІІ-ми състав

 

           О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОТМЕНЯ разпореждане на директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП-Бургас, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед № ОП-83-0131376 от 15.03.2018 година.

           Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: