ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 731 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.Н.А., редовно призован, явява се лично и с адвокат И., редовно упълномощена (л.6).

 

ЗА ОТВЕТНИКА Дирекция за национален строителен контрол, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена (л.34).

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Маринова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ И.: Поддържаме изцяло предявените субективно съединени искове.

Уточнявам, че претендирам претърпени от доверителя ми имуществени вреди в резултат на незаконосъобразни действия, извършени от служители на ответника на 10.11.2015 г. Що се касае до претенцията за неимуществени вреди, то твърдим, че същите са претърпени през периода от 10.11.2015 г. до датата на подаване на исковата молба.

Моля да приемете приложените към исковата молба доказателства.

Поддържам доказателственото искане за допускане на експертиза така, както сме формулирали задачите, като считам, че същата е допустима с оглед направеното оспорване от ответната страна на стр. 4, четвърти абзац, че не са представени доказателства.

В днешно съдебно заседание имам нови доказателствени искания във връзка с отговора на исковата молба. Ще Ви моля да бъдат допуснати двама свидетели, които да установят твърдените от нас неимуществени вреди, като първият свидетел, това е съпругата на г-н А., пряк и непосредствен очевидец на всички болки и страдания, и един съсед, който не мога да конкретизирам като име и фамилия. Ще Ви моля да бъде призован за следващо съдебно заседание актосъставителят С. на когото считаме, че е разпределена преписката дотолкова, доколкото е единственият постоянно присъстващ член от РДНСК. Претендирам разпита на г-н С. дотолкова, доколкото са налице противоречия в първия протокол от 2013 г., с който констатира наличие на премахната доброволно част от покрива на постройката и следващия от 2015 г., в който сочи, че незаконният строеж не е премахнат и същият е в състоянието, в което е описан в заповедта за премахване. Ще Ви моля също така с оглед показанията на г-н С. и направеното възражение за липса на доброволно премахване на част от покрива на законния навес, да бъде допуснат един свидетел, който е участвал в доброволното премахване през пролетта на 2013 г. в частта, отразена в жълто в констативния акт, на навеса, който твърдим, че е премахнат доброволно и не е съществувал през 2015 г., когато е осъществявано принудителното премахване.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам отговора си.

Моля да приемете административната преписка.

По отношение на направените искания досежно допускането на съдебно-техническа експертиза не се противопоставям. Противопоставям се на искането за допускане на свидетели до разпит. Считам, че със свидетелски показания няма как да бъдат установени претендираните неимуществени вреди, а именно душевното състояние, както и се противопоставям на искането за допускане до разпит на свидетел, който да установи доброволното премахване. Ние не спорим, че е имало такова, но в какъв обем е било, мисля че експертизата може да го установи. Твърдим, че доброволното премахване е било частично изпълнено.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Уважаема госпожо председател, считам, че предявеният иск е процесуално допустим.

Моля да приемете представените писмени доказателства.

По отношение на формулираните доказателствени искания в исковата молба, считам същите за допустими и относими към предмета на доказване, поради което моля да ги уважите с направеното уточнение по отношение на разпит на актосъставителя, каквото искане беше формулирано в днешно съдебно заседание. Считам същото за допустимо и относимо към предмета на доказване, поради което моля да го уважите.

Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с исковата молба и с отговора на ответника.

Като основателно следва да бъде уважено и искането за допускане на съдебно-техническа и оценъчна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в исковата молба под т. ІІ на стр. 4.

Съдът намира за основателно и искането на пълномощника на ищеца за събиране на гласни доказателства за установяване на посочените от него факти, като в тази връзка следва да допусне до разпит в качеството на свидетели А. С. С. и Й.И.А..

Що се касае до искането за допускане до разпит в качеството на свидетели и на други лица, по това искане съдът ще се произнесе след индивидуализиране на лицата, а по отношение на искането за събиране на гласни доказателства относно установяване на обема на доброволното премахване на незаконния строеж, съдът ще се произнесе след изслушване на съдебно-техническата експертиза и разпита на свидетеля С..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с исковата молба и с отговора на ответника.

ДОПУСКА съдебно-техническа и оценъчна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в исковата молба под т. ІІ на стр. 4.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 600 лева, които да се внесат от ищеца в 20-дневен срок от днес, като УКАЗВА на същия, че при не внасяне на депозита, експертизата няма да бъде изготвена.

Вещо лице ще бъде определено в закрито заседание след представяне на доказателства за внесения депозит.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел А. С. С. при режим на довеждане като служител на РДНСК, Югоизточен район.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Й.И.А. при режим на довеждане от ищеца.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.10.2016 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: