ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 731 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:19 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.Н.А., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Дирекция за национален строителен контрол, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Явява се вещото лице инж. З.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

З.Ч.А. – 74 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Успяхте ли да установите тази ограда кога и от кого е съборена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Към лятната кухня е направена една пристройка, която е ползвала оградата за стена. Пристройката е предмета на заповедта, като тази пристройка е ползвала за две стени оградата на границата на два съседни имота.

АДВОКАТ И.: Аз имам няколко уточняващи въпроса, госпожо А.. В заключението на стр. 5 е калкулиран материал, който е необходим за изграждането на навеса. В този материал калкулирани ли са ламперията, евентуално изчисленията включват ли двускатен покрив, който предвижда още 12 ребра и съответно остойностяване на останалия брой керемиди, които са извън посочените на стр. 6 30% от старите керемиди, които са използваеми? Питам Ви и въпросът, който очаквам да обобщите, ако се изчисли по труд, материали стойността ще бъде ли същата, която е посочена на стр. 7 от заключението, където е дадена като квадратен метър площ за готова продукция? Искам да уточня и да конкретизирам, че нашето твърдение е, че ответникът е извършил действия по незаконосъобразно премахване на навеса, който е извън предмета на заповедта за премахване и част от оградата, към която е залепен навесът, която също е извън обхвата на заповедта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Оградата е законно изградена. Премахната е частта, която е използвана като стена на пристройката. Отговорът съм посочила конкретно на стр. 5, т. 4.1. от експертизата.

На стр. 5 подточка б) навес дървена конструкция – тук са изчислени дървеният материал, част от който евентуално може да се ползва при възстановяване на дървената покривна конструкция. Тук не са включени всички материали, необходими за изграждане на навеса. Включени са 3 броя столици, ребрата са дванадесет на брой с дължина 9,50 м. Това е материалът, който след събарянето на навеса е запазен и може да се ползва за възстановяване на нова конструкция. На стр.6 е изчислен материалът, който частично може да се използва при възстановяване на конструкцията.

АДВОКАТ И.: Можете ли да ми кажете на последния ми въпрос ако се изчислява по труд и материали, а не като стойност на квадратен метър, ще има ли съществена разлика върху стойността на обекта, който трябва да се изгради (стр. 7 от заключението)?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Вероятно ще има някаква разлика, но тя ще бъде несъществена.

АДВОКАТ И.: На стр. 4, т. 1 пишете, че покривът е премахнат. Откъде черпите тази информация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: На стр. 4 от експертизата, където съм записала „при огледа установих следното...”, част от данните по т. 1 са ми предоставени от жалбоподателя.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: А каква част от покрива е премахната?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Изцяло е премахнат покривът на пристройката.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: После това как участва в остойностяването?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Не участва това в остойностяването, защото покривът попада в обхвата на заповедта, с която е разпоредено премахването. Изчислена е само стойността за възстановяване на оградата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Защо е включено ДДС?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Защото материалите са закупувани с ДДС.

ЮРИСКОНСУЛТ К.:  Пишете, че в момента е изпълнен нов навес с едноскатен покрив. Къде е високата част на  новоизградения едноскатен покрив?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Ниската част на покрива е към лятната кухня.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Посочили сте в отговора на въпрос № 1, че 31,96 кв. м. разрешена част от навеса е премахната. Стойността на  този премахнат навес същата ли е като стойността за възстановяването му?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Да, той е възстановяван като нов. Тази премахната част се отнася само за законно изградения навес. Стойността на премахнатата законна част от навеса съответства на стойността за възстановяването му.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. З.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на явилите се свидетели, като СНЕМА самоличността им, както следва:

 

А.С.С. – 37 години, български гражданин, неосъждан, работи в РОНСК Бургас към РДНСК, Югоизточен район, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

Й.И.А. – 44 години, българска гражданка, неосъждана, съпруга на жалбоподателя. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

Г.Н.Г. – 59 години, български гражданин,  неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Съдът ОТСТРАНИ от залата свидетелите Й.А. и Г.Г. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля А.С.С..

 

АДВОКАТ И.: Констатирахте ли премахване на покрива на навеса, посочен в протокол от 25.06.2013 и снимковия материал към него и как снимковият материал кореспондира със заявеното от Вас, че останалата  част е описана в заповедта за премахване?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Спомням си за случая. При първото посещение м. юни 2013 г. на строежа, това което забелязах беше, че навесът беше непокътнат. Аз гледам навес и постройка. Навесът не беше премахнат. Беше започнато премахване, но не беше премахната постройката. Част от покрива беше премахнат и малко повече от тях, но пристройката не беше премахната.

АДВОКАТ И.:  Навесът стигаше ли до оградата на съседния имот?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, доколкото си спомням той беше до оградата. Така, както е описано в констативния акт, това е. Навесът беше във вида, в който е сниман на снимките към констативния акт, въз основа на който е издадена заповедта за премахване.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Можем ли да отделим навеса и оградата като два отделни строежа при констатациите при огледа?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Пристройката достигаше до границите на съседния имот. По протежение на линията между двата имота имаше телена ограда, която стигаше до пристройката. Не забелязах да има масивна част на оградата. Мисля, че оградата беше от телена мрежа. Като казвам полумасивна, имам предвид изграден бетонов пояс, върху който е сложена телената ограда.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Присъствали ли сте на премахването и какво точно премахнахте?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да. Съборихме дървен навес, целия го премахнахме. Пристройката и нея премахнахме цялата, съборихме я. Запазихме законната част от пристройката, която е към вътрешния имот. Имаше прозорец и врата. Ограда не сме премахвали. След извършеното от строителната фирма, която извършваше разрушаването, аз съставих протокол и направих снимков материал.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

АДВОКАТ И.: Въпросът ми е във връзка с оградата – това, което приемате за стени на пристройката, на кака височина беше?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Височината на пристройката е както е описано в заповедта.

АДВОКАТ И.:  Нямам други въпроси към свидетеля С..

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Казвате, че сте били на място на събаряне. Освен пристройка към снек-бар и дървен навес нещо друго беше ли съборено?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не, съборихме само пристройката и навеса.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси към свидетеля С..

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля С. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Й.И.А..

 

СВИДЕТЕЛКАТА А.: В деня на събарянето бях на работа. Само синът ми беше вкъщи. Обади се по телефона и каза: „Мамо тук едни хора дойдоха да събарят.“ Той е на 15 години. Понеже не можах да изляза от работа, а мъжът ми беше в командировка, мисля в Пловдив, но ние получихме известие, в което беше обявен интервал от десет дни, но нямахме известие в кой ден ще бъде събарянето, не присъствах на събарянето.

Съпругът ми се чувстваше зле, не искаше да приеме и не можеше да повярва и като дойде и видя събореното се почувства зле, а аз няколко месеца не поглеждах в задния двор, не излизах на терасата. Аз започнах да вдигам кръвно. Съпругът ми беше много разстроен и започнахме да търсим начини какво да правим. Той се чувстваше подтиснат и към момента се чувства така, обезверен. Успяхме до сега само да почистим събореното и в момента има един импровизиран навес със скъсан винил, за да използваме площадката.

АДВОКАТ И.: Този навес беше ли правен от неговите родители, имаше ли стойност за него и как го приемаше той?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Навесът е правен от неговите родители и с негово участие и при факта, че посягат върху нещо сътворено от майка му и баща му, това беше още по-тежък момента.

Това събаряне още е тема на обсъждане в семейството.

АДВОКАТ И.: Влошаването на Вашето здравословно състояние вследствие на това събаряне доведе ли у него усещане за вина?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Той го чувства, че има вина. Аз се излекувах, пия си хапчетата за нервите.

АДВОКАТ И.: У него върна ли се идеята за справедливост, за възстановяване?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Той иска по някакъв начин да бъде обезвъзмезден.

АДВОКАТ И.: Ще кажете ли неговото поведение спрямо сина Ви понеже единствено той е присъствал, какво беше усещането, че е оставил детето само?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Той съжаляваше, че е оставил детето само по време на събаряне. То е в тази възраст, тийнейджър е. Той пък не може  да приеме факта, че идват хора да събарят нещо у дома, което дядо му го е строил.

АДВОКАТ И.:  Това посегателство върху имота доведе ли до отмиляване на този имот и до решение за продажба?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Това е последицата. Съпругът ми сам взе решение да се обяви имотът за продажба и в момента сме го обявили за продажба, защото съпругът ми реши така. Имотът и наследствен, съсобствен със сестра му.  Имаме нетърпимост между нашето семейство и семейството на сестра му и това е една от причините да обмисляме продажба

АДВОКАТ И.: В предходен момент съществуваше ли изостряне на отношенията? От кога сте в такива отношения със сестра му и защо?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Може би от четири-пет години съпругът ми има конфликт със сестра си, но не сме допускали, че ще се стигне до тук. След като стигнахме до доброволно събаряне, защото имаше едно доброволно събаряне на една част от навеса, мислихме, че нещата са приключили.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетелката А..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Това единственото премахване ли беше през 2015 г. в имота?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не знаете в имота да е премахван строеж – стена в коридор в жилищна сграда?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Да това е премахнато. През 2015г. в имота ни беше премахната стена в коридора на първи жилищен етаж на сградата. Тези, които махаха навеса, те махаха и стената в къщата.

Първият етаж е общ и го ползваме съвместно със сестрата на съпруга ми. Имаха устна уговорка да направят стена, за да нямаме допирни точки и мъжът ми я изгради, а после сестра му се оплака, че е незаконно. В същия ден, когато премахваха навеса, премахнаха и стената, която е вътре в къщата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Тогава как отделяте стреса, предизвикан от едното премахване и от другото?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Тук стресът беше  по-голям от премахването на стената, защото трябваше да продължа да се виждам със сестра му, която не искам да виждам. Тя ми е съседка.

ВЪПРОС НА СЪДА: От този момент на премахване на стената ли съпругът Ви си изостри отношенията със сестра си?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: След премахването на стената отношенията между съпруга ми и сестра му окончателното се влошиха. За мен премахването на стената и навеса е едно общо, не ги разделям.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Но съпругът Ви се разстрои повече от премахване на навеса, отколкото на стената?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Определено.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Подавали ли сте жалби срещу сестра му до органите за строителен контрол?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Аз не съм.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам повече въпроси към свидетелката А..

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Съобщението, което е било изпратено с дата 02.11.2015 г., Вие прочетохте ли го?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Да, то беше поставено на вратата.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Били сте наясно, че престои събаряне.

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Да.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси към свидетелката А..

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетелката А. и ПРЕСТЪПВА към разпит на свидетеля Г.Н.Г..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: За доброволното събаряне аз помагах на ищеца. Събаряхме само тухлената сграда, а навеса той го беше изрязал в частта, която опираше в оградата на съседа. Пристройката – тухлената сграда, е застроена при строежа на другото нещо, защото съседът също имаше висока ограда и тя позволява там да се залепи сграда с керемиди. Аз я заварих постройката, той беше свалил керемидите. Аз участвах при свалянето на гредите на тухлената сграда. С къртача му помогнах да свали тухлите, които бяха надзидани и оградите се изравниха.

Събарянето, което се правеше принудително, аз го гледах отдалече бях на улицата през две-три къщи.

АДВОКАТ И.: Тези оградни стени на пристройката, които са ограда, А. ли ги строи или бяха съществуващи?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Те бяха направени. Оградата покрай пристройката беше строена още навремето от съседа на ищеца, а тази по границата на другия имот вече я строиха те и тя е като стена на постройките. Два метра зид беше иззидан като продължение от оградата на съседа.

АДВОКАТ И.: Под „те“ имате предвид А. или родителите му?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Баща му, като беше жив, и ищецът я строиха.

АДВОКАТ И.: Вие сте близки приятели с него. Как прие събарянето и това за него беше ли проблем?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Аз ги познавам от 30 години. Беше ерген, напусна работа и всичко ищецът и баща му го строиха заедно.

След като той получи заповедта за събаряне, аз го посъветвах да събаря и той ме послуша. Даже и други хора участваха в събарянето. След принудителното събаряне се промени много. Където ме види, само за това говори, обиден от държава, от полиция, от РДНСК. Казва: „Как може така? Защо не ме осигуриха там да бъда?“ Дали му срок от десет дни, а той работи и беше много обиден, че не присъства на събарянето. Постоянно  съм присъствал и двамата със съпругата му като започнат на тази тема да говорят, стават други хора. Обидата е, че събарянето е станало в тяхно отсъствие. Каза: „Ела да видиш какво е направено.“ Аз отидох, навесът беше целият съборен, отрязан, където са опорните стени, керемиди имаше на стената, една част от тях имаше на другата постройка и в бързината са счупили греди.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля Г..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Казахте, че два метра зид е бил иззиждан като продължение от оградата на съседа. Кога е правено това?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Едновременно с постройката. Първо построиха оградата и лятната кухня и чак след това направиха стаичката до лятната кухня.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля Г..

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам въпроси към свидетеля Г..

 

Съдът ОБСВОБОЖДАВА свидетеля Г..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, предвид липса на доказателствени искания, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите предявените искове като основателни.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля за присъждане на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите исковата молба като недопустима, на първо място, и на следващо място като неоснователна, като съображения за това ще изложа в писмен вид.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите исковата претенция като неоснователна. Действията на административния орган са изцяло в рамките на изпълнението на заповед № 249/2012 г., която е влязла в сила.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 14-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: