О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №623

 

гр. Бургас, 11 април  2014 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в закрито заседание на единадесети април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

 ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 731/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Министерство на културата гр. София против решение № 37/06.02.2014 г. по н.а.х.д. №938/2013г. на Районен съд Несебър.

Съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено по следните съображения:

Оспореното решение е съобщено на касатора на 19.02.2014г. Жалбата против този съдебен акт е подадена по пощата на 17.03.2014г. / л.7/.

Според нормата на чл. 63 ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 211 ал.1 АПК, жалбата се подава чрез съда, постановил решението в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

В конкретния случай, жалбата е следвало да бъде подадена най- късно до 05.03.2014г./ сряда, работен ден/. При това положение, към  17.03.2014г., когато е подадена, правото на жалба е било преклудирано.

Поради това и на осн. чл. 215 т. 3 АПК, Административен съд гр. Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба, подадена от процесуален представител на Министерство на културата гр. София против решение № 37/06.02.2014 г. по н.а.х.д. №938/2013г. на Районен съд Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 731/2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС гр. София с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              ЧЛЕНОВЕ: