О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер  793           09.04.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на девети април две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Х.

 

като разгледа докладваното от съдия Х. административно дело номер 731 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „БУРГОС СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК 200322149 със седалище и адрес на управление гр. ***, чрез търговския управител С.К.К. против Заповед № 607/28.02.2013 год. на Зам. Кмет на Община Бургас. С оспореният административен акт е оттеглена Заповед № 3115/26.11.2012 год. на Зам. Кмет на Община Бургас, с която е разрешено продължаване на строителството в УПИ ХІ, кв. 9  по плана на ж.к. „Възраждане” гр. Бургас.

С Разпореждане на съдията докладчик по делото от 25.03.2013г. е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания на жалбоподателя в същия срок да представи доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

В указания от съда срок, по делото не е представено доказателство за внесената държавна такса, като е постъпила молба с вх. № 3545/08.04.2013 год. по описа на съда от „БУРГОС СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, чрез търговския управител С.К.К., в която е заявено, че жалбоподателя оттегля предявената жалба, като едновременно с това е формулирал и искане за прекратяване на образуваното административно дело № 731/2013 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Съгласно чл. 159, т. 8 от АПК, жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. В настоящия случай, от страна на жалбоподателя - „БУРГОС СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, чрез търговския управител С.К.К. е заявено оттегляне на оспорването, поради което, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „БУРГОС СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК 200322149 със седалище и адрес на управление гр. ***, чрез търговския управител С.К.К. против Заповед № 607/28.02.2013 год. на Зам. Кмет на Община Бургас, с която е оттеглена Заповед № 3115/26.11.2012 год. на Зам. Кмет на Община Бургас, с която е разрешено продължаване на строителството в УПИ ХІ, кв. 9  по плана на ж.к. „Възраждане” гр. Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 731/2013г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: