ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На втори май                 две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Х.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 730 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Г.А.Е., редовно и своевременно призован,  се  явява лично, служебно доведен. Явява се и  процесуален представител адв.Д.Г., с представено пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ СОФИЯ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор К..

 

В съдебната зала  се явява Ж.М.И.в качеството му на длъжностно лице, запознато с условията на пребиваване в Затвора Бургас, изпратен от Началника на Затвора-Бургас като длъжностно лице, в качеството  му на свидетел.

          АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът  счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ №4168/12.04.2018 година е  постъпило писмо от Началника на Затвора-Бургас, ведно със справка от И.Л.- инспектор „Социална дейност и възпитателна работа“ към Затвора Бургас. Към справката са приложени копия на фактури за извършвана дезинсекция на територията на Затвора Бургас.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 4604/23.04.2018 година е постъпил писмен отговор от ГД“ИН“ гр.София, чрез пълномощника ю.к.Т.Чанев, към който са приложени справка от Началника на Затвора Бургас с изх.№ 255/17.04.2018г., пълномощно за процесуално представителство и копие от Информация за Заключителна среща на 06.10.2017 г. по повод посещение на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание с изх.№9696/06.10.2017г.

ИЩЕЦЪТ Е.: Запознат съм с представените документи.

АДВ.Г.: Принципно има преклузия за писмения отговор.Оспорвам изцяло това, което съдържа писмения отговор. Касае се за отхвърляне на иска изцяло, за тези твърдения липсват правни доводи. В тази връзка или доводите, които са посочени не отговарят на Европейското право и правото на ВАС или са недоказани. Информацията за Заключителна среща на 06.10.2017 г. по повод посещение на Европейския комитет считам, че не касае този период, няма данни кога е направена тази среща. Тази среща е след процесният период. Считам, че е неотносима към доказателствата по делото.Нямаме доказтелствени искания в тази връзка. Моля да пристъпим към разпит на длъжностното лице от Затвора-Бургас.

ПРОКУРОР К.: Считам, че следва да се приемат представените  доказателства с писмения отговор, справка и информация.Считам, че не са налице основания да не бъдат приети, тъй като може да се представят  преди приключване на съдебното заседание  и за тях няма преклузия. В тежест на ответника е да докаже, че не се настъпили вреди.

Съдът, с  оглед становището на страните по делото и след преценка на допустимостта и относимостта на доказателствата към спора,

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА докладваните писмени доказателства, представени след предходното съдебно заседание от ГД”ИН” и Началника на Затвора-Бургас, които съдът ще кредитира комплексно с останалия писмен материал, както и с гласните доказателствени средства от предходно съдебно заседание и тези, които предстои да се съберат в днешното такова.

Съдът пристъпи към разпит на явилия се свидетел след снемане на самоличността му, както следва:

Ж.М.И.: Роден на *** година, ЕГН **********, българин, български граждани, неосъждан, без родство с ищеца по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

АДВ.Г.: Нека свидетелят да започне с едно резюме, тъй като е запознат с условията в Затвора.

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Заемам длъжността инспектор по социалната дейност и възпитателна работа в Затвора Бургас. Към момента съм инспектор на първа група-осъдени на доживотен  затвор и по повод работата ми имам контакти с други осъдени и настанени в Затвора.Тази длъжност изпълнявам от април месец 2009  година. Ищецът към момента е настанен в група, с която аз пряко не работя  и нямам отношения по повод моите служебни задължения. За процесният период от 01.02.2013г. до 01.10.2017 година, в един определен период съм бил инспектор за обвиняеми и подсъдими и по този повод съм работил с него по това време, настанени при условията на чл.248 от ЗИЗНС  или в зоната за повишена сигурност.

АДВ.Г.: Ще говорим с предствител на Затвора, но той ще даде данни извън процесния период Не виждам как ще бъде полезен свидетеля.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР К.: Във връзка с написаното в исковата молба, какви са условията за двигателна активност в Затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: С ЗИНЗС лишените от свобода имат право на минимум един час престой на открито на ден. На място е обособена и спортна площадка за колективна игра, като футбол, към това време баскетбол и волейбол, висилки, успоредки, маси за тенис на маса, лежанки и тежести.От  2012 г. или 2013 г. има изградено и второ място на открито. Увеличено е времето на един час и читиридесет минути. И другото място е оборудвано с висилки, успоредки и спорнти уреди. При основата площадка могат да ползват и лафката. На второто място няма изградена лафка.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР К.: Затворниците имат ли ограничения в списъка, който е предвиден за облеклото?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:  Облеклото  трябва да бъде в приличен вид за изпълнение на мероприятията, когато трябва да се яви  в администрацията  или при служебни проверки. Това са панталон или връхна дреха с ръкав.

АДВ.Г.: Г.Е. не е претендирал за облеклото.

ПРОКУРОР К.: Вие сте цитирал площ, храна, осветление и др.виновно извършени действия или бездействия.

АДВ.Г.: В диспозитива на исковата молба няма данни за иск,  касаещ облеклото. Това не касае самото производство.За двигателна активност съм съгласен. По отношение на облеклото и храната нямаме претенции. Тук се касае за лоши хигиенни условия, като осветление,  проветрение  и всичко, което е прието за лоши хигиенно- битови уславия. Липса на площ, тоалетни, течаща вода и достъп до таково от 20:00 до 06.00часа.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР К.: Кога  беше последната проверка на Европейския комитет за предотвратяване ?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не  мога да  цитирам, по принцип има, но с точна дата не мога да се ангажирам.

ПРОКУРОР К.: Нямам въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: За периода от 2013г до 2017 г.  работил ли сте с ищеца?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:С него не, но той е бил поставен в условия  като всички останали. Ако говорим за хигиените условия, според чл.88, ал.1 от ПП ЗИНЗС поддържането на чистотата  и на хигиената на помещенията,   които обитават е задължение на самите лишени от свобода. Ако декларираме, че сме живяли в лоши хигиенни условия, значи сме извършили  дисциплинарно нарушение.

АДВ.Г.: Уважаеми господин председател моля, да пристъпя  към разпит на свидетеля. Кой  отговаря за чистотата на помещенията?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Администрацията  отговаря.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Кой отговаря за чистотата на килията?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Който е настанен в нея, инспектора  осъществява контрол. Кофата се осигурява от администрацията, от надзорния персонал, след вечерна проверка  до ставане от сън, има специфичен механизъм за отваряне на спалните помещения.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Ако кофата е преляла вечерта, ще влезе ли  надзирател вътре?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Няма да влезе и няма да отвори, за да се смени кофата, но в спалното помещение са минимум три такива в рамките на около 10 литра, между 10 и 15 литра.Нямам представа от къде се закупуват,  точно замерване на вместимостта им аз не съм правил, но имаме минимум три кофи. За колко човека е достатъчна тази кофа за 12 часа може да се прецени.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: А препарати за течността за кофите, които преливат дават ли се?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Поддържането на чистотата  и хигиената е грижа на тези, които  обитават помещенията. Веро и почистващи препарати се осигуряват от адмиистрацията за почистване на помещенията. Има   документи,  по които се изписват месечно, за да се разделят. Те не са за отделен затворник, но може и да бъркам, и се раздават съобразно количеството лишени от свобода.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Кой ги разпределя – инспектор или друго лице?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не мога да разбера въпроса.

АДВ.Г.: Извън тези средства, които са за изпиране.

СВИДИТЕЛЯТ И.: Изчисляват се на база затворници.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Къде е критерият, по който се разпределят?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Въпросът по-скоро трябва да се отнесе  към служителите, които се занимават с осигуряване на тези материали. От там могат да бъдат предоставени документи. Единствено има ведомост за сапуна, който получават. Другите са по отчетни документи на склада.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Как ищецът Е. получава препарати за почистване на спалното помещение?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:Той не ги получава лично, а има отговорник за чистотата на групата, който ги получава, тъй като в задълженията му е чистотата и това е негово задължение. Кофите ги изхвърлят живущите в  помещението. В къщи живея аз и аз изхвърлям боклука.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Според Вас нормално ли е осветлението,  отоплението преди 01.10.2017 година?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Това се конструктивните особености на сградата, в които ние сме били поставени да работим, а те да изтърпяват наказанието си.

ВЪПРОСА НА АДВ.Г.: В нормални човешки  условия ли изтърпяват наказанието си?

ПРОКУРОР К.: Възразявам!

АДВ.Г.: Той е инспектор по социалната дейност и би следвало да знае, има ли оплакване от страна на лишените от свобода за условията, в които жевеят?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Съвсем нормално да има оплаквания. Не смятате ли, че е така.Сложен при условия, които не се определени от него, изпълнява  график, който не се определя от него. Съвсем нормалное да има оплаквания.

АДВ.Г.: Тука не става въпрос за стремежите  на тези лица, а за условията, които осигурава затворническата администрация!

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Това са условията, в които те са принудени    да живеят, а ние да работим. Това са конструктивните особености на сградата, които няма как да се променят.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Колко помещения в корпуса на  Затвора има за простиране на дрехи. Говорим за периода 2013 г.-2017 г., колко помещения  има  за простиране на дрехи?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Преди този период място за простиране  беше на мястото за престой на открито № 2. След като започна изграждането на мястото за престой на открито беше направено място за простиране в една съседна сграда там, където може да се простира. Никой не я ползва тази сграда. Отделно към Затвора има изградена  пералня, сушилня и лишените от свобода могат да дават дрехите за изпиране и получават изпрани и изсушени дрехи. Мисля, че това е някъде за около един работен ден. Откакто аз работя, там това нещо съществува.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Тази услуга платена ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не, пералното помещение се намира в корпуса на Затвора, в тази част, която  е полувкопана  в земята, до мястото на бившата кухня.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Сигурен ли сте, че лични дрехи се перат в тази пералня или се перат само чаршафи  и работни дрехи?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Знам, че съм под клетва, отговаряв утвърдително, дават и лични дрехи.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Неограничено ли можещ да даваш?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Е. е настанен в същия Затвор и това, което не се отнася само за лишените от свобода на доживотен Затвор се останася и за него.

ВЪПРОСА НА ПРОКУРОР К.: Той не е на ограничителен режим ли?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:Да.

АДВ.Г.: Аз изчерпах въпросите към свидетеля.

ПРОКУРОР К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Ж.И..

АДВ.Г.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР К.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ. Г.: Принципно нямам намерение да пледирам. Считам, че  искът е доказан по основание, за което ще коментирам доказателствата- публичните такива за лошите условия в Затвора  Бургас, несъобразени с минималните стандарти за лишените от свобода, които са приети от ООН – 1955 година, но няма да цитирам какво точно е записано. Няма да соча и европейската практика. Ще посоча пилотното  решение „Нешков  и други срещу България”. Достатъчно практика съм посочил в исковата молба. Считам, че исковата претенция е доказана с оглед събраните доказателства, че  доверителят  ми Г. А.Е. е бил подложен на изтезания и нечовешко и нехуманно отношение по смисъла чл.3 от Конвенцията във връзка с чл.3,ал.3,вр. с ал.2,т.2 и т.3 и чл.43, ал.3 от ЗИНЗС.

Въпросът, който седи пред съда, както и пред мен е принципа на справедливото присъдено обезщетение. Призовавам за малко смелост, напълно съм наясно с практика, създадена от съдилищата, макар и разнопосочна на  Административен съд Бургас, с различни критерии, като размерът варира от два лева на ден до десет-дванадесет лева на ден.  Помислете си добре, когато вземете решение относно размера на обезщетението. В действителност трудно и субективно се оценява, какво би послужило като размер на обезщетението за възмездяване на неимуществените вреди. Физическите травми, които са вследствие на ухапванията на паразитите ще минат,  но той до края на живота си ще се връща назад във времето като види белезите през  периода, в който е бил подложен на нечовешко  и унизително отношение. Не мога да си представя, че в продължение на години същия е бил подложен на наистина нечовешко отношение от страна на ГД”ИН”, а именно: липса на проветрение, липса на достатъчно осветление, облекчаване на естествените нужди за вечерния период от 20:00 ч до 06:00ч.  пред други лица в кофа с капак. Чух и преставителят на Затвора как  напълно спокойно спомена, че кофите били повече от една. За миризмата не искам дори да коментирам, за мишките и гризачите има доказателства. За това обстоятелство свидетелстваха и двамата разпитани свидетели в предходното съдебно заседание.

Уважаеми господин председател,  ако бяхме в една нормална държава,  може би силна икономически, членка на ЕС това отношение, на което е бил подложен ищецът, той щеше да има друга оценка, не както е едно евро с последните решения на Административен съд Бургас, а сигурно от петдесет евро и  нагоре. Крайно време е  гражданите на тази държава да се почустват членки на ЕС и когато се касае за бездействие, същата да носи  и съответната санкция.

С оглед изложеното считам, че размера, който сме  поискали от 20 000 лева е напълно реален за големия период от  времето, през което е подложен на това отношение, той е дори минимален, но такъв сме претендирали с оглед практиката на българските съдилища.Моля да уважите предявения иск.

ИЩЕЦЪТ Е.: Искам да добавя, че разпитания в днешното съдебно заседание И. ми е бил началник на групата  през 2011г. и 2012г. Дават ни по един прах и  пет литра веро на 50 килии в началото на месеца,  за целия коридор, за хигиената във всички помещения. Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

ПРОКУРОР К.: Уважаем господин председател, считам иска за  частично основателен и частично доказан. По отношение на изисканите и събрани доказателства следва да се направи извод, че са налице достатъчно законови действия от страна на затворническата аминистрация, с които се е целяло осигуряване на поносими условия като конструктивните условия на затвора е главната пречка за неблагоприятното положение. Безспорно, че проблема, който е поставен не касае само и единствено ищеца Е., той е много по-глобален, като в тази връзка следва да имате предвид и представените справки и информацията за заключителната среща  Действително в чл.284 и 286 ЗИНЗС е дадена обратната доказателствена тежестт, а именно затворническата администрация да докаже действията, които е предприела и тъй като не е възможно промяната да стане с магическа пръчка, но действително въпреки, че не е посочено кога точно е било последното посещение в Затвора, именно тази заключителна среща опровергава твърдението за бездействие. Напротив полагани са усилия във времето, за да се постигне този нов резултат.  Разпитаните свидетели са свидетели  на  положението, в което е  бил поставен ищеца, но не го доказват изцяло по безспорен начин. Няма представени доказателства за конкретни вреди, няма данни за влошено положение,  той  дори и сега е в хубав и изряден вид. По отношение на факта, че на затворниците са предоставени условия за спортуване, за движение, храна, облекло, които са част от неговия ежедневен бит. Няма данни за реално настъпили вреди, няма медицински документи, няма данни да е страдало от психичен проблем за отказана специална медицинска помощ, като естествено и нормално всяко  задържано лице да изпитва дискомфорт, който е законово допустим и определен с присъдата. Считам предявения иск за частично основателен и частично доказан и моля, да го уважите в размер по справедливост.

АДВ.Г.: Аз направих възражение за приемането на информацията от Заключителната среща  да се кредитира като доказателство по делото, но дори и да се приеме тази информация тя не съдържа данни, че към момента на проверката  са изцяло премахнати незаконасъобразните  действия или бездействия на администрацията на Затвора. Като изключение е посочено общежитието в Дебелт. Във въпросната информация са казва, че във всички затвори се установи наличието на дървеници и да се пристъпи към подмяна на постелочния инвентар, те продължават да съществуват. Трябва да има  осъдетелно решение,  за да се стигне до решение на въпроса.

ПРОКУРОР К.: Вашият период попада в усилията, които затворническата администрация прави.

АДВ.Г.: Това е причината ние да не сме посочили 2018 година. Посочил съм дата  до 01.10.2017 година, когато е настанен в килия с подобрени условия.

ПРОКУРОР К.: През  2017 година нямаше как да се случи с вълшебна пръчка, това е започнато още  през 2014 година.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:41 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: