ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 02.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На втори ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 730 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:50  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.К., редовно призован, се явява лично и с адв. П.В. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А. с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

 

АДВ. В. и ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

В предходно съдебно заседание, проведено на 28.09.2017 год.  съдът е дал възможност на ответника да се запознае с представените с писмената молба писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Запознах се с писмените доказателства.

АДВ. В. и ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания.

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. В.: Моля да уважите жалбата и да отмените като незаконосъобразна заповедта за прекратяване на служебното правоотношение на доверителя ми.

Моля да ми дадете срок да изложа подробни съображения в писмени бележки.

Моля да присъдите на жалбоподателя и размера на направените разноски, за което представям списък съгласно приложения договор за правна помощ.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Запознах се с представения списък с разноските.

Моля да ми бъде даден срок за писмени бележки, както и моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждения.


          Съдът предоставя на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: