ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и осми септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 730 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.К., редовно уведомен,  явява се лично и с адвокат П.В., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА, че в изпълнение указанията на съда, дадени в предходно съдебно заседание на жалбоподателя, е постъпила писмена молба от същия с вх. № 6717/29.06.2017 г., към която са приложени писмени доказателства по опис.

 

          АДВ. В.: Моля да приемете представените доказателства. Също така, с оглед предоставената ни възможност и удължен срок за представяне на доказателства, получихме отговор от Министерство на земеделието, храните и горите, от който става ясно, че в министерството не се съхранява никаква информация относно досието на доверителя ми, а същото е било предоставено за съхранение в ИАРА с писмо още от 2010 г., което е приложено към този отговор. Действително, в преписката по досието това писмо го има, но не мога да кажа дали са в цялост документите. Досието при преминаването в ИАРА е било изпратено в цялост от предходното министерство.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Всичко, което е представено в досието, е в цялост.

          АДВ. В.: В днешно съдебно заседание, предвид изявленията на процесуалния представител на ответника, Ви представям извлечение от трудовата книжка на стр. 34-35, от което е видно последния присъден ранг ІV старши със Заповед № ЧР 24/28.03.2016 г.

          Няма да соча други доказателства.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не сме се запознали с представените доказателства.

          Моля да ни се даде възможност да се запознаем с представените доказателства.

         

СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства – копие от трудовата книжка и писмо изх. № 94-1564 от 22.06.2017 г. от директора на Дирекция „Човешки ресурси“ при МЗХГ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да се запознае с представените с писмената молба писмени доказателства.

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.11.2017 г. от 14,50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: