ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На петнадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 730 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.К., редовно уведомен,  явява се лично и с адвокат П. В., с представено пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ. В.: Да се приемат представените писмени доказателства по делото.

          Във връзка с депозирания отговор, искаме да представим доказателство, тъй като за първи път в този отговор се навеждат твърдения, че доверителят ми не е притежавал и съответно не притежава необходимия професионален опит от 7 години, както към момента на назначаването му, така и при освобождаването от длъжност, какъвто мотив не е изложен в заповедта за прекратяване и поради това аз представям и моля да приемете удостоверение, издадено от РГС – Драгоман при МВР относно това, че доверителят ми притежава 13 години, 03 месеца и 6 дни трудов стаж на длъжности като държавен служител и съответно с това представям кадрова справка, от която подробно е видно какви длъжности е заемал към този период, като някои от тях са били ръководни. От тези доказателства се установява, че той е имал необходимия професионален опит на отговорна длъжност към момента на назначаването му като гл. секретар и това е именно професионален опит по смисъла на действащата тогава Наредба за прилагане на ЕКДА. Съответно считам, че няма спор, а това е и становището в жалбата, че към момента на прекратяване на трудовото правоотношение при всички случаи, доверителят ми е имал 7 години професионален опит за длъжността в ИАРА, поради което не е бил налице фактическият състав за прекратяване по чл. 107, ал. 1, т. 7 от Закона за държавния служител, както е посочено в заповедта.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поддържам отговора на жалбата. Моля да приемете представеното с нея заверено копие на длъжностната характеристика за длъжността гл. секретар, която е утвърдена от 2010 г.

Моля да приемете представеното служебно досие на г-н К.. Заявявам, че кадровата справка и удостоверението, представени в днешно съдебно заседание, не се съдържат в служебното досие. Агенцията към момента на издаване на заповедта не е разполагала с тези доказателства. Моля, съдът да задължи жалбоподателя да представи документи, удостоверяващи наличие на стаж, който е необходим за заемане на длъжността Гл. експерт в МЗХ, както и доказателства за придобит професионален опит за заемане на длъжността Гл. секретар, от които да е видно дали служителят е имал необходимото образование да извършва дейности, които са били за длъжността Гл. секретар.

Моля съдът да допусне експертиза, с която, след като вещото лице се запознае с представените по делото писмени доказателства и съответно извърши проверка на място в Агенцията, да отговори на следните въпроси:

          1. Притежава ли жалбоподателят необходимия ранг, стаж, образование и специалност за заемане на длъжността Главен секретар през 2012 г.?

          2. Определен ли е правилно рангът за заемане на длъжността към 20.08.2008 г. при първоначалното му назначаване в МЗХ?

          3. Към 20.12.2008 г. при назначаването си в ИАРА, жалбоподателят е придобил ранг І младши, като моля вещото лице да отговори налице ли са предпоставки за придобиване на този ранг за заемане на длъжността на Директор на дирекция „Правно административно обслужване и човешки ресурси“ в ИАРА.

          4. Съществува ли съответствие при изчислението на общия служебния стаж между записаното в заповед № ЧР-03-25/20.12.2007 г. и записаното в служебната книжка на жалбоподателя на стр. 8 и 9, където осигурителният стаж е равен на зачетения служебен 1 година и 2 месеца.

          5. В Заповед № РД-15-792/01.09.2008 г., заповедта за преназначаване, изрично е записано, че изпитателният срок на служителя е до 20.08.2009 г., а в споразумение № РД-11-527/17.12.2008 г. изрично е изписано, че държавният служител е с изтекъл 1-годишен изпитателен срок към 17.12.2008 г. Моля, вещото лице да отговори на въпроса дали изпитателният срок по отношение на жалбоподателя е изтекъл на 17.12.2008 г.?

          6. Налице ли е промяна в длъжностните задължения и отговорности за длъжността Гл. секретар в ИАРА, диктуваща промяна в квалификационните изисквания за тази длъжност?

          7.  Налице ли е изначално несъответствие от страна на жалбоподателя с изискванията за заемане на длъжността Гл. секретар поради липса на професионален опит съгласно действащата към датата на преназначението длъжностна характеристика за длъжността Гл. секретар на ИАРА, утвърдена на 13.04.2010 г.?

          8. Подписването на финансови документи и разпореждане с финансови средства от страна на жалбоподателя довело ли е до незаконосъобразното и нецелесъобразното разходване на финансови средства на Агенцията поради липсата на притежаваното икономическо образование?

          Считам, че въпросите са от съществено значение за настоящия спор.

 

          АДВ. В.: По отношение искането за назначаване на експертиза, считам, че въпросите в голямата си част са правни и няма такъв експерт който да отговори на тях. Това е от компетентността на съда да се произнесе по тях. Евентуално ако бъдат преформулирани и прецизирани, считам, че следва да бъдат допуснати, но в този вид са недопустими. В случай, че намерите, че следва да бъдат допуснати, аз също ще поставя допълнителни въпроси, единствено по отношение на установяване на обстоятелствата, които са фактически такива, а не правни.

          Считам, че искането за задължаването ни да представим документи за стаж, който е необходим за заемане на длъжността в МЗХ, е неотносимо към настоящия спор.

 

          СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя писмени доказателства - удостоверение № 1361/18.01.2008 г.от РГС – Драгоман при МВР и кадрова справка от ГД „ГП“ – МВР, РГС – Драгоман.

          СЪДЪТ счита искането за допускане на съдебна експертиза с посочените от ответника въпроси за недопустимо, тъй като за отговора на поставените въпроси не са необходими специални знания на специалист в областта на науката, изкуството, занаятите и други, съответстващи на чл. 195, ал. ГПК, а касаят правни въпроси.

Съдът счита че, следва да даде възможност на ответника да преформулира част от въпросите с оглед установяване на факти, свързани с притежавания от жалбоподателя стаж.

          СЪДЪТ счита искането да се задължи жалбоподателят да представи доказателства за наличието на стаж и квалификация за заемане на длъжността Държавен експерт в МЗХ за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, съгласно опис на лист 28 от делото.

          ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание кадрова справка на Гл. инспектор С.К. от Главни дирекция „Гранична полиция“ – МВР, Регионална гранична служба - Драгоман и удостоверение изх. № 1361/18.01.2008 г., издадено от Регионална гранична служба - Драгоман при МВР.

          УКАЗВА на жалбоподателя, в срок 14-дневен срок да представи доказателства за наличието на стаж и квалификация за заемане на длъжността Държавен експерт в МЗХ.

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в 14-дневен срок от днес, с писмена молба, с препис за другата страна, да преформулира въпросите единствено свързани с установяване на факти, относими към предмета на спора, след което съдът ще се произнесе в закрито заседание.

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.09.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: