ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 11.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На единадесети май                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 730 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.К., редовно уведомен,  явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно по делото и юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да не се дава ход на делото и да бъде отложено за след един месец, тъй като адв. В. претърпя спешна операция и не е в състояние да се яви в днешно съдебно заседание. Представям служебна бележка от МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД за хоспитализацията й.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предоставям на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Предоставям на съда.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Разпоредбата на чл. 139, ал. 1 от АПК, предвижда, че съдът отлага делото ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В случая страната се явява лично, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Производството е образувано по жалба на С.М.К.,***, против Заповед № ЧР-83/13.03.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 и т. 7 и във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и чл. 5, ал. 1, т. 8  от Устройствения правилник на ИАРА, е прекратено служебното отношение с него.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка съгласно опис на лист 28 от делото.

ДОКЛАДВА постъпил писмен отговор на жалбата от изпълнителния директор на ИАРА с вх. № 3760/18.04.2017 г., към който е приложена длъжностна характеристика за длъжността „Главен секретар“.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Моля да ми се даде възможност да изразя становище по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поддържам отговора на жалбата за неоснователност на същата. Подробно съм описала фактическите и правни доводи.

Да се приемат представените доказателства. Моля след вземане на отношение по доказателствата, да ни се даде възможност да представим доказателства и да вземем становище.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Присъединявам се към изразеното становище.

 

СЪДЪТ счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя да се запознае с представените доказателства, да изрази становище по тях и евентуално да ангажира доказателства с оглед направените в жалбата твърдения, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в срок до следващо съдебно заседание да изрази становище по представените доказателства, да ангажира доказателства и направи доказателствени искания.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.06.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.13 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: