Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер         976               от 02.06.2015 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи май две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Веселин Енчев

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галя Маринова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 730 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „МВ Ойл“ ЕООД, ЕИК 201132900, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. И.С. – управител и адрес за кореспонденция ***, партер против Решение № 238/04.03.2015 г., постановено по НАХД № 5339/2014 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 36/29.07.2014 г., издадено от Директора на РИОСВ  Бургас, с което за нарушение на чл. 95, ал. 1 връзка с чл. 81, ал. 1  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 162, т. 1 от ЗООС на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът  - Директор на РИОСВ   Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „МВ Ойл“ ЕООД против Наказателно постановление № 36/29.07.2014 г., издадено от Директора на РИОСВ  гр. Бургас, с което за нарушение на за нарушение на чл. 95, ал. 1 връзка с чл. 81, ал. 1  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 162, ал. 1 от ЗООС на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. С оспореното в настоящото производство решение, за да потвърди процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че то е издадено от компетентен орган и в рамките на неговите правомощия, като описаната в АУАН фактическа обстановка се потвърждава изцяло от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Не е установено наличието на съществени процесуални нарушения при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, съответно при издаване на атакуваното наказателно постановление.

 

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Сезираният съдебен състав намира, че оспореното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка и при липса на доказателства. По делото не е приложено разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъците № 02-ДО- 409-00/11.12.2012 г. по Закона за управление на отпадъците. Липсва заявление вх.№ 2353/02.04.2014 г., от което да се установи какво точно изменение е поискано от жалбоподателя. От сезиращата жалба и от издаденото наказателно постановление не може да се установи точно какво е разрешено за ползване. Липсват данни административнонаказващият орган да е изследвал предназначението и използването на спорните 5 резервоара. Основните възражения на санкционираното дружество, заявени както пред първоинстанционния районен съд така и в касационната жалба е, че останалите 5 (пет) броя цистерни са с друго предназначение и не се използват за пречиствателната станция за нефтоводни смеси. Заявено е също, че наличието на по-големи обеми за съхранение в никакъв случай не определя реалното количество на съхраняваните отпадъци, като във въпросните 5 броя цистерни никога не са съхранявани нефтоводни смеси или горива.

В хода на развилото се пред районен съд производство, така заявените твърдения са останали непроверени. Първоинстанционния районен съд е следвало с годни доказателствени средства, в т.ч. и посредством допускане на техническа експертиза да установи дали въпросните 5 броя цистерни за наличието на които всъщност е санкционирано дружеството, действително са били използвани към момента на проверката и тяхното използване е извън пределите на издаденото от РИОСВ разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъците № 02-ДО- 409-00/11.12.2012 г. по Закона за управление на отпадъците.

С оглед горното, оспорения съдебен акт е постановен при неизяснена фактическа обстановка, поради което делото следва да се върне на същия съд за разглеждане от друг състав, който да събере необходимите доказателства, както и да установи предназначението на спорните пет резервоара, всеки с вместимост 50 куб.м., включително чрез указаната експертиза.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 238/04.03.2015 г., постановено по НАХД № 5339/2014 г. на Районен съд Бургас.

 

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                2.