Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          1100                           20.06.2014 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и втори май и две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 730 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Д.Р.Р. с ЕГН **********, чрез пълномощника адв. К. Т. от АК- Бургас, със съдебен адрес: ***, против решение № 53 от 20.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 16/2014 по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона и съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация не се представлява в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С наказателно постановление № 176/28.08.2013г. на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас е наложено на основание чл. 3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър административно наказание- глоба в размер на 600 лева на касатора Д.Р.Р., за нарушение по чл. 3, ал.1 от същата наредба, за това, че на 25.06.2013 г. в 01.45 часа в гр. Несебър, южен плаж, в увеселително заведение от открит тип- “Капитан Джак”, разположено в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси, при липса на необходимата шумоизолация, в качеството на управител е разрешил и допуснал използването на озвучителна техника след 24.00 часа. С оспореното решение първоинстанционният съд е потвърдил наказателното постановление.

Касационната инстанция извършва проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд.

От фактическа страна по делото е установено, че касаторът Р. е управител на увеселително заведение “Капитан Джак”, разположено на южния плаж в гр. Несебър. Установено е също така, че на 25.06.2013 г. в 01.45 часа, въпреки липсата на шумоизолация, в заведението от открит тип е била използвана озвучителна техника, в нарушение на забраната, установена с чл. 3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър.

Жалбоподателят е санкциониран за нарушение по чл. 3, ал.3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър. В посочената разпоредба е предвидено административно наказание- глоба до 5 000 лева при нарушаване на въведената с ал.1 забрана за използване след 24.00 часа на озвучителна техника в заведения за хранене и развлечения, без необходимата шумоизолация. В конкретния случай елементите от състава на посоченото нарушение са налице. По делото е установено по несъмнен начин, че увеселителното заведение „Капитан Джак” е от открит тип и няма необходимата шумоизолация, както и че се намира в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Установява се също така, че на посочената в наказателното постановление дата около 01.45 часа е била използвана в него озвучителна техника, въпреки установената с чл.3, ал.1 от Наредба № 1 забрана, в присъствието и с разрешението на управителя Д.Р.. С оглед на това, съдът приема, че правилно е ангажирана отговорността на последния.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за липса на извършени замервания относно нивото на шум. За съставомерността на деянието е достатъчно използването на озвучителна техника в тази част на денонощието в заведение от открит тип и без шумоизолация, а нивото на шум е ирелевантно. Неоснователно е също възражението за некомпетентност на актосъставителя. Компетентността на служителите на МВР да съставят актове за установяване на административните нарушения е изрично уредена в нормата на чл. 61, ал.3 от горната наредба.

В производството пред НРС са събрани всички относими и допустими доказателства, като оценката на същите е извършена в съответствие с изискванията на приложимия в първоинстанционното производство чл. 107, ал. 5 от НПК. Вярно е, че съдът не е обсъдил възраженията на жалбоподателя за противоречие между общинската наредба и Закона за защита от шума в околната среда, относно допустимите нива на шум и неговото измерване. Нарушението обаче в случая не е съществено, тъй като, както се посочи по-горе, за съставомерността на деянието по чл. 3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър нивото на шум е ирелевантно.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, седемнадесети състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №  53 от 20.02.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 16/2014 по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

 

                                

2.