О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  928                      25.04.2013г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на двадесет и пети април през две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Съдия: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д. №730 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на Х.Г.Б. с ЕГН ********** против Акт за установяване на задължения по декларация на гл. експерт при Община Поморие с № АУ 000709/23.01.2012г.

 Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК, а обжалването на свързаните с тях актове се осъществява по същия ред. Според чл.4, ал.5 ЗМДТ кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на НАП. В чл. 107, ал. 3 и 4 ДОПК е посочено, че Размерът на задължението по ал. 1 се съобщава на задълженото лице. По искане на задълженото лице органът по приходите издава акт за установяване на задължението в 30-дневен срок от искането. Акт може да се издаде и служебно при установяване на несъответствие между декларираните данни и данните, получени от трети лица и организации, след като е изчерпан редът по чл. 103 ДОПК, както и когато не е подадена декларация или задължението не е платено в срок и не е извършена ревизия. Актът може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред директора на териториалната дирекция. В тези случаи чл. 154 не се прилага.

В жалбата по настоящото дело и данните от приложената преписка се установява обстоятелството, че жалбоподателят е оспорил Акт за установяване на задължение по декларация № АУ 000709/23.01.2012г. на орган по приходите при община Поморие, съобразно разпоредбата на чл.152, ал.1 и 2 ДОПК със своя жалба вх.№2792/21.03.2013г. пред грешна инстанция – Административния съд, вместо Директора на дирекция ПМДТР на община Бургас, като в същото време

Независимо от адресата, посочен в жалбата, разпоредбата на чл.107, ал.4 ДОПК е императивна, като не допуска обжалване на актовете, постановени по реда на ДОПК директно пред съдебен орган. Поради изложеното, депозираната пред Административен съд Бургас жалба е преждевременно подадена, като спорът по нея се явява неподведомствен на съдилището и следва да бъзе изпратен на Директора на Дирекция “ПМДТР” на община Бургас за произнасяне по така депозираната жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ 000709/23.01.2012г.  на орган по приходите при община Бургас, в качеството му на орган по чл.4, ал.5 ЗМДТ, вр. чл.152, ал.1 и 2 ДОПК.

Съобразно, чл.130, ал.1 АПК административният съд сам решава дали образуваното дело подлежи на разглеждане от него или от друг орган извън системата на съдилищата, поради което настоящият съдебен състав счита, че процесната жалба следва да бъде изпратена на Директора на Дирекция “ПМДТР” на община Бургас.

            При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №730/2013г. поради обстоятелството, че Актът не подлежи на оспорване, преди произнасяне на компетентния орган /Директора на Дирекция МДТ/ по съществото на спора, респ. преди постановяване на отказ да се произнесе, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.130, ал.4 и чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Х.Г.Б. с ЕГН ********** против Акт за установяване на задължения по декларация на мл. експерт ДПМДТР при Община Бургас с № АУ 000709/23.01.2012г.  

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д №730/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА преписката по делото на Директора на Дирекция ПМДТР на Община Бургас за произнасяне по жалбата на Х.Г.Б. с ЕГН ********** против Акт за установяване на задължения по декларация на мл. експерт КРДС при Община Поморие с № № АУ 000709/23.01.2012г., по реда на глава осемнадесета от ДОПК, като вземе предвид указанията в обстоятелствената част на определението.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа, на който преписката по делото се изпраща.

 

                                                           СЪДИЯ: