Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1300

 

гр. Бургас, 09 юли  2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на деветнадесети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

   ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 72/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адвокат З. К., в качеството му на процесуален представител на П.Г.Д., против Решение №2587/16.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. №2925 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 1642/13/18.05.2013 г., издадено от Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Бургас, с което за извършено от П.Г.Д. нарушение на чл. 174, ал. 3, предл. първо от ЗДвП, му е наложено административно наказание – глоба, в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

Касаторът твърди, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон и затова иска отмяната на съдебното решение, и отмяна на наказателното постановление. Излага аргументи, по-голяма част от които са били изложени и пред първоинстанционния съд, и касаят законосъобразността на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът  и процесуалният му представител поддържат жалбата и направените с нея, искания.

Ответникът по касационната жалба, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас, счита, че касационната жалба е основателна, а решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Първоинстанционният съд правилно е установил релевантните за спора факти и с акта си е отговорил на всички направени пред него възражения от страна на санкционираното лице.

Обсъдил е и събраните в хода на първоинстанционното съдебно производство доказателства и въз основа на тях е направил извод за законосъобразност на оспореното наказателно постановление.

Настоящият състав не намира основания за отмяна на съдебното решение.

Категорично е установено, че на посочената в наказателното постановление дата, П.Д.  е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол. Затова му е било наложено и съответното наказание с наказателното постановление.

Съдът намира за неоснователно възражението на касатора, че не е доказано авторството на деянието, тъй като той изобщо не е управлявал превозно средство на датата, посочена в наказателното постановление.

Правилно първоинстанционният съд е преценил събраните гласни доказателства и е отчел съществени противоречия между показанията, дадени от актосъставителя и тези от свидетели, ангажирани от защитата на санкционираното лице.

Настоящият състав изцяло споделя извода за липса на житейска логика в показанията на свидетеля М., на които основно се позовава касаторът. Този свидетел е посочил, че Д. го е помолил да го закара до мястото на възникнало пътнотранспортно произшествие с участието на негов приятел, защото е бил употребил алкохол и този свидетел е удовлетворил молбата му, но след като го е закарал до мястото на транспортното произшествие си е тръгнал без да поеме ангажимент да го върне. Няма спор, че за този превоз е бил използван собственият на Д. автомобил.

И в настоящото съдебно производство не са ангажирани допустими доказателства за това, че Д., след като е употребил алкохол, не е управлявал изобщо на посочената в наказателното постановление дата собствения си автомобил.

Затова съдът намира, че правилно първоинстанционният съд е дал вяра на показанията на трима други свидетели и е приел, че правилно с наказателното постановление касаторът е бил санкциониран за това, че е отказал за бъде изпробван с техническо средство именно в качеството му на водач на МПС.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2587/16.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. №2925 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                      

                                                       ЧЛЕНОВЕ: