Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 891/17.04.2013 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Росица Дапчева

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 72/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „Български мистерии 54” ООД - Несебър решение № 431/26.11.2012 година по н.а.х.д. № 579/2012 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е изменено наказателно постановление № 02-0202573/10.05.2012 година на директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас (НП).

С НП, на дружеството, за нарушение на чл.415 ал.1 Кодекса на труда (КТ), е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева. РС е изменил размера на санкцията на 1 500 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на процесуалния закон от РС. Според него е изтекъл срока по чл. 34 ал.1 от ЗАНН и НП е издадено незаконосъобразно.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира основателност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С НП дружеството е санкционирано за това, че не е изпълнило в определения срок (15.08.2011 година) издадено задължително предписание от контролен орган на инспекцията.

РС е отхвърлил жалбата срещу НП, като е приел, че в административнонаказателното производство не е допуснато процесуално нарушение на чл. 34 ал.1 от ЗАНН и санкцията е наложена в съответствие с приложимото материално право.

Настоящата инстанция счита, че касационната жалба е основателна.

Съгласно чл.34 ал.1 от ЗАНН, не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя.

Актът за установяване на нарушение е съставен извън срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Процесното предписание се съдържа в протокол, съставен на 14.07.2011 година, в който като краен срок за изпълнение е посочена датата 15.08.2011 година. Този срок е определен от административния орган, който е автор на предписанието. Същият орган в административнонаказателното производство има качеството на наказващ. След като той е дал срок на работодателя да изпълни предписанието най-късно до 15.08.2011 година, то неизпълнението на това предписание може да се констатира от деня, следващ изтичането на дадения срок, в случая 16.08.2011 година. Действително констатирането на неизпълнението изисква активно действие от страна на наказващия орган, но това не е предпоставено от актове или действия на други органи или лица. Затова следва да се приеме, че на 16.08.2011 година на наказващия орган е бил известен нарушителят и извършеното от него нарушение. Активното действие, което се изисква от наказващия орган да бъде извършено, за да се констатира неизпълнението на предписанието, след като не е обусловено от никакъв друг фактор, следва да се извърши в рамките на тримесечния срок по чл.34 ал.1 от ЗАНН, от датата на изтичане на дадения от същия орган в друго качество (административен орган) срок за изпълнение на предписанието. Обратното разбиране, че срокът по чл.34 ал.1 от ЗАНН започва да тече от датата на действително извършената проверка от наказващия орган необосновано и в противоречие с разума на закона, и предоставя възможност на този орган неоправдано дълго да бездейства, въпреки че за констатиране на неизпълнението на предписанието неговите действия не са обусловени от нищо друго, освен от наличие на добра вола и организация.

Неспазването на срока за съставяне на АУАН по реда на чл.34 ал.1 от ЗАНН, е съществено нарушение в административнонаказателното производство, което опорочава наказателното постановление, обуславяйки неговата незаконосъобразност.

Решението на РС следва да се отмени, като вместо него се постанови друго, с което НП да се отмени.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 431/26.11.2012 година по н.а.х.д. № 579/2012 година на Районен съд – Несебър (РС).

Вместо него постановява

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202573/10.05.2012 година на директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас.

 

Решението е окончателно.

           

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: