Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер            08.07.2011г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на девети юни две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове: 1. Лилия Александрова

                            2. Даниела Драгнева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Станимир Христов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 72 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Р.Б. *** чрез адвокат Потеров от БАК против решение № 202/09.12.2010г., постановено по НАХД № 280/2010г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 456/19.07.2010г., издадено от началника на РУ на МВР - Айтос и наложените на касатора административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца на основание чл.174, ал.3, предл.І от Закона за движение по пътищата. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът - началника на РУ на МВР - Айтос не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Айтос е образувано по жалба на Р.Б. против наказателно постановление № 456/19.07.2010г., издадено от началника на РУ на МВР - Айтос, с което на Б. са наложени административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца на основание чл.174, ал.3, предл.І от Закона за движението по пътищата. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на АРС потвърждава наказателното постановление, като приема за безспорно установена следната фактическа обстановка: На 07.07.2010г. в гр.Айтос около 01.45ч. лек автомобил „Ауди ТТ” с рег. № СА 54-07 МР се движил с висока скорост. След полицейска намеса автомобилът бил спрян, а водачът Р.Б. - поканен да излезе извън колата. Органите на реда поискали да извършат проверка с техническо средство за употреба на алкохол или упойващи вещества, но Б. категорично отказал. Съставен е акт за установяване административно нарушение, който е подписан от Б. с възражение, че съпругата му е шофирала. Въз основа на така съставения АУАН е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

Решението на Районен съд – Айтос е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбата на чл.174, ал.3 от Закона за движението по пътищата водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 12 до 18 месеца и глоба от 500 до 1000 лева. В настоящия случай е безспорно установено, че именно Р.Б. е управлявал автомобила и е отказал да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.174, ал.3, предл.І от ЗДвП. Недоказано е твърдението на касатора, че МПС-то е било управлявано от съпругата му. В хода на проведеното пред първоинстанционния съд съдебно следствие не са ангажирани доказателства, които да оборят формалната доказателствена сила на обективираните в акта за нарушение фактическите констатации, които съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП се считат за верни до доказване на противното. Айтоският районен съд е изследвал релевантните за спорното правоотношение факти и изводът му, че наказващият орган е доказал по безспорен начин твърденията си в АУАН е обоснован. Коментирал е наведените от жалбоподателя възражения и е изложил аргументирана преценка за тяхната неоснователност.

Предвид гореизложеното, първоинстанционното решение е правилно, обосновано и съответно на приложимия материален закон. В настоящото касационно производство не се сочат убедителни доводи, които да променят изводите на съда. Не са налице основания за отмяна на обжалваното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202/09.12.2010г., постановено по НАХД № 280/2010г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 456/ 19.07.2010г., издадено от началника на РУ на МВР - Айтос и наложените на Р.Б. *** административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца на основание чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...