ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.05.                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХVІІІ Административен състав

На седемнадесети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 729 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:00  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АСПИКОР“ ООД, редовно призован, се представлява адв. П.Ч. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Началник Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т.-И.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Ч.:  Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на „АСПИКОР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ***, представлявано от В.И.К. и П.И.К., чрез адв. П.Ч. и адв. Н.А. срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ЗМ-1000-151/20.02.2018 г. на началника на Митница Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ): "запечатване на обект": складово помещение на партерния етаж на хотел Б., находящ се в к.к. „Слънчев бряг“, стопанисвано от „АСПИКОР“ ООД за срок от 1 месец, считано от изтичане на срока по т. ІІІ от Заповедта и забрана за достъп до обект - складово помещение на партерния етаж на хотел Б., находящ се в к.к. „Слънчев бряг“, на основание чл. 22 и чл. 23 ЗАНН вр. чл. 124б, ал.1 и 2 ЗАДС, чл. 124в, ал.1 ЗАДС, чл. 59, ал.1 и 2 АПК,  чл. 124б, ал.3 ЗАДС.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с писмо вх. № 3401/22.3.2018г. административната преписка в цялост, предоставена от ответника.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ. Ч.: Поддържам изцяло депозираната жалба, която е много подробна и мотивирана, заедно с всички представени към нея доказателства, които моля да бъдат приети. Не възразявам да бъде приета и преписката по административно-наказателното производство. Водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит. Той ще установи факти и обстоятелства, които сме описали в жалбата: оформянето на административния акт, връчването му, процедурата на проверка в складовото помещение,която не е извършена законосъобразно.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Оспорвам жалбата. Считам  същата за неоснователна. Моля да приложите и приемете административната преписка като доказателство. Възразявам да бъде допуснат исканият свидетел. От така изложеното от страната, той ще установява факти и обстоятелства, свързани с връчването на акта, което е предмет на друго производство. Настоящото касае законосъобразността на заповед, издадена въз основа на наложеното административно наказание. Заповедта е издадена при условията на обвързана компетентност.

АДВ. Ч.: Оспорваме обстоятелството, че издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка не е законосъобразна и самата извършена проверка, за да бъде съставен същия акт, не е съобразена със закона. Издадени са 3 акта.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.:Всичко това касае фактическата обстановка. Това касае проверката и е предмет на друго производство. Заповедта е на база на тази извършена проверка. Касае се за наказателно постановление № 2226 и то стъпва върху издадения акт, но оспорването на фактическата обстановка е предмет на друго производство и има такова производство.

Да се приемат доказателствата в административната преписка.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с писмо вх. № 3401/22.3.2018г г. административна преписка.

Относно направеното доказателствено искане за провеждане на разпит на лице в качеството на свидетел, което да установи факти и обстоятелства, касаещи извършената проверка, съдът намира, че същото е основателно и следва да бъде уважено. Настоящата заповед за налагане на принудителна административна мярка е издадена в хода на административно производство, започнало с извършване на проверка, поради което съдът намира, че фактите и обстоятелствата, касаещи извършената проверка, следва да бъдат изяснени и са от значение на обективната истина. Поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в днешното съдебно заседание водения от жалбоподателя свидетел.

Свидетелят беше въведен в съдебната зала.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

В.С.В.- 40 години,  български гражданин, от 2014 г. работи в „АСПИКОР“ ООД като управител на хотел Б..

Съдът предупреждава свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 по НК.

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Обещавам да говоря истината. Предупреден съм за наказателната отговорност.

АДВ. Ч.:   Имате ли трудова ангажираност с „АСПИКОР“ ООД?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Понастоящем работя като управител на хотел Б., назначен съм в същата фирма. Към момента на извършване на проверката също работех там.

АДВ. Ч.:  Как беше извършена проверката?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Възразявам върху така зададения въпрос. Считам, че същият не е относим към предмета на делото.

Съдът ДОПУСКА въпроса.

СВИДЕТЕЛЯТ В.:  На 12.07.2017 г. сутринта, около 9 часа бях извикан от барманите в лоби бара на хотела, тъй като има проверяващи от Икономическа полиция. Отидох на място, представиха се служителите, мисля че бяха 3 или 4, и казаха, че ще извършват проверка на местата, където се продава и съхранява алкохол. Веднага разпоредих на отговорника барман М.И.да им съдейства по всякакъв начин. Аз се върнах в офиса ми, а те започнаха да обикалят из хотела, след което може би след час и половина - два, бях отново извикан вече на една маса в бара, където те бяха седнали с бармана и няколко бутилки сложени до тях с което ми казаха, че има намерени бутилки с изтекъл бандерол. Не оспорих. Казах, че е възможно да има и такива. Не мога да знам за всяка една бутилка, тъй като на склад държим над 100 бутилки алкохол. Поискаха от мен тези бутилки да бъдат предадени, за което щяха да ми съставят протокол. Беше ми съставен такъв протокол, подписах го и с това проверката приключи. Протокол за доброволно предаване мисля, че подписах.

АДВ. Ч.:  На място там беше ли съставен протокол?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Не. На място беше разпитан и писа обяснения и бармана, който ги съпровождаше по време на проверката.

АДВ. Ч.: Кога Ви съставиха акта?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: На следващия ден ми се обадиха от полицията и поискаха на по-следващия ден 14-ти да отида в РУ, забравих при кого точно, където ми съставиха акт. Поискаха ми документи за самоличност. Беше ми съставен акт на мен за установяване на административно нарушение. Беше 2 дни след проверката, т.е. на 14 юли 2017 г.

АДВ. Ч.:   В полицията друг път викали ли са Ви по същия случай?

СВИДЕТЕЛЯТ В.:  След доста време, края на август ми се обадиха отново от полицията и казаха, че трябва пак да отида в РУ във връзка със същата проверка и да подпиша друг документ.

АДВ. Ч.: Поискаха ли Ви някакви документи, пълномощни?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Не са ми искали. Казаха, че трябва да подпиша акт. Беше ми даден почти същият акт, който подписах и преди, но издаден на името на „АСПИКОР“ ООД.

АДВ. Ч.:  И Вие подписахте?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Подписах, като пак отбелязах като забележка, че алкохолът е закупен доста отдавна и просто е залежал в складовите помещения от разсеяност, с оглед на малкото количество.

АДВ. Ч.: Спомняте ли си при второто подписване, свидетел имаше ли, който подписа акта?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Беше извикан полицаи, който се подписа като свидетел - от съседната стая го извикаха. За пръв път го видях този полицай, по време на проверката не съм го виждал. Бях на съставянето на същия протокол, писах обяснения към него.

Съдът ПРЕДЯВИ протокола за доброволно предаване на свидетеля Вълков и го попита дали това е протоколът за доброволно предаване, който същият заяви в разпита си, че е подписал при предаването на бутилките?

СВИДЕТЕЛЯТ В.:  Бях при съставянето на протокола, но съм подписал единствено снети от мен обяснения, а не протокола за доброволно предаване.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Прочетохте ли акта за установяване на административно нарушение, който е съставен на 30.08.2017 г.

СВИДЕТЕЛЯТ В.:   Би трябвало да съм го чел, съставен е на „Аспикор“ ООД. В него са посочени данните на фирмата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Уведомихте ли представителите на дружеството „Аспикор“ ООД за това, че са му съставели акт?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: И двамата тогава бяха в чужбина. Уведомих ги по телефона и двамата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Имате ли пълномощно, с което да представлявате дружеството „Аспикор“ ООД?

СВИДЕТЕЛЯТ В.:  Не.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Предоставихте ли им акта, в момента, когато беше възможно?

СВИДЕТЕЛЯТ В.:  Доста по-късно.

 Съдът ДАВА две минути почивка.

Съдът ПРОДЪЛЖАВА съдебното заседание

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: След като уведомихте представителите на дружеството, че се съставя акт на дружеството, те съгласни ли бяхте да подпишете?

СВИДЕТЕЛЯТ В.:  Уведомих ги много време след като го подписах този акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.:За първия акт уведомихте ли ги?

СВИДЕТЕЛЯТ В.:  Не съм ги уведомявал за първия акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Нямам други въпроси.

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля.

АДВ. Ч.:  Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Моля да бъде изискана длъжностна характеристика на г-н В.,тъй като същият е присъствал при съставяне на акта на дружеството, с която да установим дали има определения му обем на правомощията му.

АДВ. Ч.: Възразявам на така поискания документ, тъй като в административно-наказателната преписка, намираща се в корицата на делото, се съдържат доказателства, а именно: трудов договор и анекс към допълнително споразумение, в което е видно на каква длъжност е свидетелят. Освен това в дело има справка от публичния търговски регистър, от което е видно кои са управляващите дружеството „Аспикор“ ООД. Затова считам, че поисканият документ е несъотносим към административната преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Както свидетелят каза - към момента на съставяне на акта и двамата представители на дружеството „Аспикор“ ООД са били в чужбина и той е действал като техен представител, след като управлява и самия проверяван хотел.

Съдът, по така направеното искане намира, че същото е допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателят „АСПИКОР“ ООД в 10-дневен срок, считано от днес да представи длъжностната характеристика на В.С.В., актуална към датите 12.07.2017 г. и 30.08.2017 г.

Съдът ДАВА възможност на страните в 14-дневен срок, считано от днес да изчерпят доказателствените си искания, като във връзка със същите да изготвят молба и адресират същата до Административен съд Бургас.

За събиране на доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   14.06.2018 г. от 15:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:30 часа.

                  

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: