Р Е Ш Е Н И Е  № 1031

 

Град Бургас, 11.06.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIII-ти административен състав, на четиринадесети май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА к.н.а.х.д. № 729 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Орбитал“ ЕООД – гр.Бургас, ЕИК 102933444, подадена чрез пълномощник, против решение № 392/27.03.2015г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 416/2015г. по описа на БРС, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-10535/25.09.2014г., издадено от заместник-кмета на община Бургас, с което за нарушение на чл.3, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас, на основание чл.34, ал.1 от същата наредба на „Орбитал“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като постановено при неправилно приложение на закона. Твърди, че не е доказано по безспорен начин дружеството да е осъществило състава на административното нарушение, за което е ангажирана отговорността му, тъй като не е извършено по надлежния ред измерване на нивото на шум от работата на нощното заведение. Искането от съда е да отмени решението на районния съд и вместо него да постанови друго, с което да отмени като незаконосъобразно издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба и искането от съда.

Ответникът по касация – заместник-кмета на община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя становище по касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като обосновано и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е  неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на „Орбитал“ ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение № 059889/27.08.2014г. от старши специалист в община Бургас за това, че на 23.08.2014г. в 2.32 часа дружеството, стопанисващо търговски обект бийч бар „Ларго“, находящ се в гр.Бургас, кв.Сарафово, морски плаж Сарафово, при осъществяване на дейността си използвало озвучителни уредби, с което нарушило спокойствието на живущите в жилищните сгради в близост в часовете, определени за почивка – нарушение на чл.3, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас. Въз основа на съставения АУАН, административнонаказващият орган издал обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което за установеното нарушение на чл.3, т.4 от цитираната наредба е наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 200 лв. на основание чл.34, ал.1 от същата наредба.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно доказано от събраните писмени и гласни доказателства описаното в акта и в наказателното постановление нарушение, правилно квалифицирано от административнонаказващия орган, за което законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.34, ал.1 от наредбата. Констатирал е липса на допуснати в производството съществени процесуални нарушения. Съдът е приел, че в случая не са налице предпоставки за прилагане на чл.28 от ЗАНН и размера на наложената имуществена санкция съответства на тежестта на извършеното нарушение.

Решението е правилно.

Районният съд е установил всички релевантни за спора факти въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства. Оспореното решение е постановено при напълно изяснена фактическа обстановка. От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че на посочените в АУАН и НП дата и час дружеството-касатор е използвало озвучителни уредби при осъществяване на дейността си в стопанисвания от него търговски обект бийч бар „Ларго“, находящ се на морски плаж Сарафово, с което е нарушило спокойствието на живущите в жилищните сгради в близост в часовете, определени за почивка.

Неоснователно е основното възражение на касатора, че тъй като от страна на контролните органи не е извършено измерване на нивата на шума, то извършването на нарушението не е доказано по безспорен начин. Силната музика от използваната озвучителна техника е възприета непосредствено от актосъставителя и свидетеля по установяване на нарушението на място. Доказателство, че е звучала силна музика, която е пречила на живущите в жилищните сгради наблизо са подадените за това два сигнала по телефон 112 на същия ден, видно от представеното по делото извлечение от регистъра за получените сигнали на 22.08.-23.08.2014г. Настоящият касационен състав споделя мотивите на районния съд, че без значение за съставомерността на деянието е липсата на извършено замерване на стойностите на шума от РИОКОЗ-Бургас на място. По делото е доказан релевантният факт, а именно, че спокойствието на живущите в близост граждани е било нарушено от силната музика от използваните в плажния бар озвучителни техники в посочената в АУАН и НП част от денонощието, в нарушение на забраната, установена в чл.3, т.4 от наредбата. За разлика от други разпоредби на същата, в нормата на чл.3, т.4 не се съдържа изискването наднормени нива на шума, измерен в и около обекта, да е доказано с протокол за измерване от РИОКОЗ–Бургас или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на община Бургас. Правилен е извода на районния съд, че описанието на нарушението в АУАН и в НП съответства изцяло на дадената му правна квалификация.

За нарушението на посочената забрана, на „Орбитал“ ЕООД е наложена съответната имуществена санкция, предвидена в разпоредбата на чл.34, ал.1 от наредбата, чиито размер е определен в съответствие с тежестта на нарушението.

Като е достигнал до същите правни изводи, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 392/27.03.2015г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 416/2015г. по описа на БРС.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

 

                                 

  2./