ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 729 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЛОЗЕНЕЦ ИН ООД Р.Б., редовно призован, представлява се от адв. Ж., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на отдел МДТ при Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. Д.Д., с представено по делото пълномощно.

В съдебна зала се явява вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо вх. № 7496/14.10.2014 г. по описа на съда са постъпили изисканите от частен съдебен изпълнител Н. документи, съставляващи изпълнително дело.

Съдът също така ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, което заключение е депозирано на 24.11.2014 г. – т.е., в седмодневния срок по чл 199 от ГПК.

 

         АДВ. Ж.: Да се приемат представените от частния съдебен изпълнител писмени доказателства. Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         АДВ. Д.: Моля да приемете ппредставените от частен съдебен изпълнител Н. изпълнителни дела. Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от частен съдебен изпълнител Н. документи общо 159 броя листа като писмени доказателства по делото.

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

         Т.Ж.Д. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Ж.: По тези актове извършено ли е плащане?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямала съм такъв въпрос, поради което не съм изследвала това обстоятелство. Имаше някакви плащания, но не знам дали са по тези актове.

         АДВ. Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да бъде прието заключението като обективно и безпристрастно.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.Д., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Ж.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

         Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Ж.: Моля да уважите жалбата. Претендираме присъждане на съдебно-деловодни разноски.

         АДВ. Д.: Ще моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Представеното в днешно съдебно заседание заключение на вещото лице опровергава основните твърдения на жалбоподателя, че има идентичност между събраните суми предмет на двете изпълнителни дела със сумата по издадения АУЗД. Моля да имате предвид, че актът и решението са издадени от компетентен орган, в изискуемата писмена форма, същите съдържат фактически и правни основания, може да се установи кои са съответните имоти, поради което моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и присъдите на административния орган направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: