ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 07.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 729 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЛОЗЕНЕЦ ИН ООД Р.Б., редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на отдел МДТ при Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. Д.Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. ДУНЕВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото не са постъпили изисканите от ЧСИ Н. документи по образуваните пред нея изпълнителни производства.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила и молба от вещото лице Д., в която същата е заявила, че поради липсата на документите по изпълнителните дела не е в състояние да изготви в срок допуснатата експертиза.

 

АДВ. ДУНЕВ: Във връзка с направеното искане от страна на експерта за предоставяне на допълнителен срок, да му бъде предоставен такъв. Моля да приемете представената наредба на местни данъци в актуалната редакция от 2008 г. съгласно постановеното определение в предходно съдебно заседание.

 

С оглед становището и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения заверен екземпляр от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево като писмено доказателство по делото.

Да се изпрати напомнително съобщение до ЧСИ С.Н., в което да й се укаже, че следва в 3-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати за прилагане по делото на документите, находящи се по изпълнително дело № 20118060400001. В цитираното напомнително до ЧСИ Н. следва да й се укаже, че при поредно неизпълнение на съдебното разпореждане на същата ще бъде наложена глоба по реда и при условията на чл. 87 от ГПК (субсидиарно приложим по реда на чл 144 от АПК) в размерите по чл. 91, ал. 2 от ГПК.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.12.2014 г. – 14,50.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: