ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 24.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 729 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

           

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЛОЗЕНЕЦ ИН ООД, представлявано от управителя Р.Б., редовно призован. За него се явява адв. Ж., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Началник на отдел МДТ при Община Царево, редовно призован, явява се адв. Й., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано против Акт за установяване на задължение по декларация № 5213008123/18.11.2013 г., изготвен от орган по приходите, в отдел „МДТ” при Община Царево, потвърден с Решение № 22/10.12.2013 г. на Началник „МДТ” при Община Царево.

 

АДВ. Ж.: Поддържам жалбата. Поддържам доказателствените искания да бъдат присъединени изпълнителните дела и моля след като бъдат присъединени да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, която да изчисли и да определи какви са задълженията събрани по двете изпълнителни дела дали са едни и същи. Твърдим, че задълженията, които са били установени, респективно събрани с цитираните в  жалбата две изпълнителни дела са идентични със задълженията, установени в оспорения в настоящото дело акт за установяване на задължение по декларация. Именно за това искането ми е за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която след представяне на двете изпълнителни дела да даде заключение налице ли е идентичност между задълженията, събрани по тези две изпълнителни дела със задълженията, установени в оспорения в настоящото производство Акт за установяване на задължение по декларация № 5213008123/18.11.2013 г. Други доказателствени искания нямам.

АДВ. Й.: Оспорваме жалбата  и конкретно твърдението, че два пъти са събрани дължимите суми от страна на ЧСИ предвид обстоятелството, че поради събраните суми както твърди жалбоподателят не е прекратено делото на ЧСИ Б. и поради тази причина с неговата смърт, същото е продължено и образувано от ЧСИ С.Н.. С оглед необходимостта от изясняване на фактическата обстановка не се противопоставям на искането на жалбоподателя както относно искането свързано с представяне на изпълнителните дела, така и относно искането за експертиза, формулирано по този начин в днешно съдебно заседание. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид формулираните доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

От третото неучастващо по делото лице – ЧСИ С.Н. да се изискат с цел представянето им към доказателствения материал съответно изпълнително дело № 20118060400001 по описа на ЧСИ Петър Б., вписан с рег. № 806 в камарата на ЧСИ и изпълнително дело № 20128050401085 по описа на ЧСИ С.Н., вписана с рег. № 805 в Камарата на ЧСИ.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и след депозиране на цитираните по-горе изпълнителни дела да отговори на въпроса на адв. Ж., формулиран в днешно съдебно заседание, а именно:

1. Налице ли е идентичност между сумите, предмет на цитираните две изпълнителни дела със сумите, установени с Акт за установяване на задължение по декларация № 5213008123/18.11.2013 г. на органа по приходите, в отдел „МДТ” при Община Царево.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит, както и след депозиране от страна на ЧСИ Н. на изисканите две изпълнителни дела.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорване, в 14-дневен срок считано от днес да изпрати за прилагане по делото на заверен препис от Наредбата за определяне на местни данъци и такси на територията на Община Царево в актуалната й редакция относима към процесния период, а именно 2008 г.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.10.2014 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: