РЕШЕНИЕ

 

        № 1466                    дата  20 юли 2018г.                   град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 02 юли 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                                  Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА                                          

 

Секретар: К. Л.

Прокурор: …………..………..

 

разгледа адм. дело № 728 по описа за 2018 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с §4, ал.1, т.2 от ДР на ЗКИР.

Предмет на оспорване е Заповед № РД-08-16/08.01.2018г. на кмета на община Руен, с която е одобрена поправка на кадастралния план на с.Руен, община Руен, състояща се в попълване на плана с нов поземлен имот  с пл.№ 315, съгласно линиите в кафяв цвят и надписи върху приложената към заповедта скица, както и записване на имота на името на Ф.М.А. и Ф.М.Н., съгласно посочен титул а собственост. 

Заповедта се обжалва от Т.Д.Д., К.Д. ***, И.Х.И., М.А.И.,***, С.К.О. *** и Н.А. ***, които посочват, че са собственици на имотите, съседни на процесния имот, като със заповедта се засягат части от техните имоти, което ограничава правото им на собственост. Възразяват, че оспореният административен акт е издаден в нарушения на административнопроцесуалните правила, тъй като не е бил съставен протокол за непълноти и грешки, който да им се предяви. Считат също така, че не са били налице материалните основания за нанасянето на нов имот. Иска се отмяна на заповедта и присъждане на направените разноски.

В съдебно заседание жалбоподателите се представляват от общ пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания. Претендира разноски.

Ответникът – кмет на община Руен се представлява от пълномощник, който оспорва основателността на жалбата, като възразява, че е спазен процесуалния ред за издаване на заповедта и пледира за отхвърлянето на жалбата.

Заинтересованите страни Р.М.М., Ф.М.А., Ф.М.Н., Ф.С.М., не се явяват и не се представляват.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от заинтересовани лица по смисъла на § 1, т.13 от ДР на ЗКИР и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

С искане вх. рег.№ ТСУ – 92/21.01.2015г. заинтересованите страни Ф.А. и Ф.Н. са заявили попълване на кадастралния план на с.Руен с нанасянето на поземлен имот с пл.№ 315, кв.23, като са представили  Нотариален акт за имота № 120, том III, рег.№ 2551, дело № 433 от 2014г. В тази връзка е изготвено геодезическо заснемане на имота, за което е изработена геодезическа снимка.

Въз основа на геодезическата снимка и извършена на място проверка от служители на община Руен, е съставен Акт № 12 от 26.08.2015г., в който е посочено, че границите на процесния имот са трайно материализирани с огради по външни (улични) чрез дървена ограда и външни (дворищни) линии, чрез бетонни колове и телена мрежа, като съществуващите на място имотни граници са заснети и изчертани в екзекутивната геодезическа снимка и същите са нанесени в скица към графичната част на акта. Актът е приет без забележки от Общински експертен съвет по устройство на територията – Руен с Решение № 05 от 03.09.2015г.

Въз основа на горните фактически констатации и на основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и § 5, т.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1 от АПК, кметът на община Руен издал процесната Заповед № РД-08-16/08.01.2018г., с която одобрил поправка на кадастралния план на с.Руен, община Руен, състояща се в попълване на плана с нов поземлен имот с пл.№ 315, съгласно линиите в кафяв цвят и надписите върху приложената към заповедта скица. 

Заповедта е незаконосъобразна.

Издадената заповед не съдържа правни основания за постановяването ѝ, в нарушение нормата на чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Като правно основание за издаване на заповедта са посочени нормите на чл.44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, който регламентира общото правомощие на кмета на общината да издава заповеди в изпълнение на своите компетенции, както и нормите на § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и § 5, т.2 от ЗУТ. Съгласно разпоредбата на § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България и Закон за териториално и селищно устройство и по реда на § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по ред, определен с наредбата по чл. 31; измененията се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление - на кмета на района. Същевременно нормата на § 5, т.2 от ЗУТ посочва легалното определение за „поземлен имот“ по смисъла на ЗУТ. Така посочените норми определят правомощията на кметовете на общини, до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри към тях, да поддържат кадастралните планове и разписните списъци към тях в актуално състояние, съответно компетентността на административния орган да издава заповеди по този ред, но от тях не би могло да се изведе правното основание за издаването на процесната заповед. Видно от разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на: 1.изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри; 2.непълноти или грешки и 3. явна фактическа грешка т.е. правната норма съдържа три хипотези, при наличието на които се извършва изменение в кадастралната карта и регистри. В конкретния случай, административният орган не е посочил коя от визираните хипотези е налице, респ. на коя от тях се е позовал, на какво правно и фактическо основание е одобрил изменението на плана, с оглед на което е обективно невъзможно съдът да извърши преценка относно правилното приложение на материалния закон и относимите за това процесуални правила. Отделно от това, в съдебно заседание пълномощникът на административния орган в пледоарията по същество посочва наличието на съставен акт за непълноти и грешки, подписан от заинтересовани лица, какъвто акт по преписката няма, органът не е посочил наличието на такъв в мотивите, което внася допълнителна неяснота каква именно процедура е била проведена. Заповедта не само не съдържа материалноправни основания по ЗКИР, но и фактически такива. В мотивите се препраща към Акт № 12/26.08.2015г. и към Протокол № 8/03.09.2015г. на ОЕСУТ, но от тях също не могат не могат да се извлекат фактически основания, тъй като актът съдържа само описание на границите на имота и начина, по който са материализирани, а решението на помощния съвет само одобрява този акт. В този смисъл, фактически и правни основания за издаване на процесната заповед не се съдържат нито в нейните мотиви, нито в документите, към които препраща, поради което следва да се счете, че е била издадена при съществени процесуални нарушения, както и е нарушено изискването за форма, част от която е излагането на мотиви – отменителни основания по смисъла на чл.146, т.2 и т.3 от АПК.

На основание изложеното оспорената заповед следва да бъде отменена като незаконосъобразна, като с оглед този изход на процеса в полза на жалбоподателите следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 460лв., от които 60лв. внесена държавна такса и 400лв. платено възнаграждение за един адвокат.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-08-16/08.01.2018г. на кмета на община Руен.

ОСЪЖДА Община Руен, с.Руен, ул.“Първи май“ № 18 да заплати на Т.Д.Д. с ЕГН **********, К.Д.К. с ЕГН **********,***, И.Х.И. с ЕГН **********, М.А.И. с ЕГН **********,***, С.К.О. с ЕГН ********** *** и Н.А.Н. с ЕГН ********** ***, общо сумата от 460лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                          СЪДИЯ: