ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На втори юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 728 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Т.Д.Д., К.Д.К., И.Х.И., М.А.И., С.К.О., Н.А.Н., редовно уведомени, не се явяват. За всички се явява адв.С., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА РУЕН, редовно уведомен, представлява се от адв.Ж.,  представя днес пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Р.М.М., Ф.М.А., Ф.М.Н., Ф.С.М., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         Адв.С.: Поддържам жалбата срещу атакуваната заповед на кмета на Община Руен. Считам същата за незаконосъобразна поради нарушение на процедурата.

         Няма искания по доказателствата. Да се приеме преписката.

 

         Адв.Ж.: Моля да отхвърлите като неоснователно оспорването. Моля да се приемат като доказателство представената по делото административна преписка по издаване на административния акт, както и представените по Ваше разпореждане допълнително искани доказателства, а именно преписката по издаването на Заповед № 18/2002г. за изменение на дворищната регулация на един от процесните имоти, както и скица от 13.04.2018г. на Община Руен.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и допълнително постъпилите извънсъдебно писмени доказателства от административния орган, същите подробно описани в съпроводително писмо находящо се на лист 51 от делото.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да постановите решение, с което да отмените атакуваната заповед. На първо място считам същата издадена при нарушение на процедурата по нейното издаване предвидена в разпоредбата на чл.71 от Наредбата за поддържането на кадастралната карта.

На второ място считам, че не е налице законова предпоставка за исканото изменение.

На трето място: дори и да приемем, че е налице такова основание, то административният орган не е в правомощията си да променя регистъра като вписва нов собственик при наличие на вече отразени имена и данни на собственици на основание чл.54 и чл.56 от Закона за търговския регистър. При наличието на титул за собственост, трябва да бъдат вписани всички титуляри на това право.

Но основно считаме, че не е спазена процедурата и не са налице законовите предпоставки за промяна на кадастралната карта, поради което заповедта се явява незаконосъобразна.

Моля да ни бъдат присъдени направените разноски.

 

Адв.Ж.: Моля да отхвърлите като неоснователно оспорването на индивидуалния административен акт издаден от кмета на Община Руен, а именно заповедта, с която е попълнена кадастралната карта при установени грешки и непълноти на същата. Считам, че административният орган е подходил законосъобразно, спазил е всички материални и процесуалноправни разпоредби касаещи тази дейност и тези действия по изменението на кадастралния план, а именно при наличието на непълноти и грешки, констатирано е от административния орган по заявление на заинтересовани лица, а именно искането е предявено от собственици на недвижим имот, чието попълване по кадастъра е изискано. Представено е геодезическо заснемане, както и скица-проект за исканото изменение. Съставен е акт за непълноти и грешки, следващото извършено действие необходимо от административния орган, с което е констатирана съответната непълнота и несъответствие между материализираната на място граница и границата отразена при съставянето на действащия кадастрален план за с.Руен. Актът е подписан от съответните заинтересовани лица, въз основа на който е издадена и заповедта на кмета в рамките на неговите правомощия, с оглед на факта и разпоредбата на § 4 от ПР на ЗККИР, а именно, че той е компетентният орган за извършване на тази техническа процедура и изменение на това основание на кадастралния план при условие, че кадастралната карта и кадастралният регистър за Община Руен в съответствие със ЗККИР не е съставен.

Моля да се произнесете в този смисъл.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: