ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 728 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:44 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ремикс“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, с представя пълномощно.

Явява се вещото лице Н.Р..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че  заключението по назначената съдебно-почеркова експертиза е постъпила по делото на 25.06.2018 г., което е в рамките на 7-дневния срок по ГПК.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като СНЕМА самоличността му, както следва:

Н.С.Р. – 51 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключението.

 

Разпитана каза:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: На стр. 2 от протокола за извършена експертиза (заключението) под № 12  и № 14 вещото лице е посочило, че не се четат приложените документи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Не се четат.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Не изискахте ли тези документи от жалбоподателя или работехте само по документи от делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: На № 12 и № 14, посочени като обекти на експертизата, не се четат подписите. Те са негодни  за изследване. Същото е посочено в приложението – фотоалбума. Аз съм работил изключително и само върху документите, които са приложени към материалите по делото, съответните приложения. Попитах процесуалния представител на жалбоподателя има ли други документи, включително и оригинали, които може да ми предостави, на което ми бе отговорено, че няма. Всичко, което може да ми бъде предоставено, е в делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: На няколко места сте посочили, че съответните документи, които следва да изследвате, не са приложени по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Точно така.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Аз, обаче, ги намерих по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Три или четири пъти идвах тук, тъй като делото е доста голямо. В дните, когато аз разглеждах материалите, тези документи не бяха приложени. Ако впоследствие са били приложени, аз не знам, но съм сигурен, тъй като съм ги гледал по три пъти, защото има документи, които се повтарят в различните томове.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Документи от административната преписка допълнително не са представени. То е видно както от изброяване на административната преписка, така и съответно от съдебните листи по делото. Документите, които е  посочило вещото лице, че липсват, ги намерих и мога да посоча листите. Първият документ, който вещото лице казва, че не го намира, това е на стр. 2 от експертизата под № 15. Този документ се намира на съдебен лист 433, гръб. Само да уточня, че може би вещото лице е помислило, че два пъти се прилагат документите. Действително една част се повтарят, тъй като са представени от доставчиците, а другата част от документите са във връзка с връчено искане на жалбоподателя, така че от двете страни документите са представени в непълния набор.

СЪДЪТ КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Това, което казвате, е приемо-предавателен протокол? Кой подпис трябваше да се изследва?

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: На управителя Г.А., на приел. Те са така, както ги е представил жалбоподателят. Моята преписка е копие и е по-зле.

Под № 16 е на л. 433 на предната част спецификация № 727.

Вещото лице е посочило, че № 18 – договор от 05.05.2015 г. не е приложен, но същият се намира на съдебен лист 434-436.

Следващия документ е опис спецификация № 682 към доставчика „Фиоре Клуб“ ЕООД, приложен на лист 522-528.

Следващият документи е приложение № 1 към договорите, сключени с „МЕВИКАР“ ЕООД. Същият е приложен на л. 504 от съдебното дело.

Договор от 18.10.2015 г., сключен също с доставчика „МЕВИКАР“ ЕООД, е приложен на л. 506. Това открих аз по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Първо аз не си мисля, че ги няма, защото казах, че три пъти разглеждах делото. Те са толкова разбъркани тези документи. По два, по три пъти има един и същ документ, а тези, които съм казал, че ги няма, просто не са били към тези приложени. Има от едната страна и откъм гърба, абсолютно неясно са прилагани документите и затова не са описани и не са изследвани тези документи, но ако уважаемият съд прецени, за да не губим процесуално време, аз съм в състояние и мога още на момента да кажа дали подписите са на лицата. При толкова много изследвания на подписите, съм в състояние сега да отговоря на въпросите.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: По принцип нямам претенции към вещото лице. Искам само да кажа, че документите са вътре в делото. Други въпроси нямам.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: На л. 433 не може да се каже на кого е подписът. Това са произволни щрихи, които могат да бъдат направени от всеки, на три признака, даже вероятно заключение не може да се даде. Всеки може да ги направи. (Вещото лице коментира подписа, положен за предал на приемо-предавателен протокол на л. 433 на гърба.)

На л. 433 отпред подписът е на Г.Е.. Разликата между този подпис и предния, за който заявих, че може да бъде подписан от всеки, е тази, че този подпис носи информация, удостоверяваща писмено-двигателния навик на лицето, тоест има достатъчен брой идентификационни части, на базата на които може да бъде направен извод, че този подпис е на Г.Е., съвпадащ със сравнителния материал. При справка с приложените от мен сравнителни образци, които съм прикачил към заключението – снимки 57, 58, 59,  давам заключение, че е положен този подпис от Г.Е..

Подписът, положен за изпълнител – „Симеони 2008“ ЕООД, в документ договор за изработка на изделия от MDF на л. 436, е положен от лицето Г.Е.. Установени бяха съществени съвпадения в общите и частни признаци, характеризиращи писмено-двигателния навик на лицето и това дава основание  за така направения извод.

Подписът за „МЕВИКАР“ ЕООД на приложение № 1 към договор за изработка и разпространение на рекламни материали на л. 504, по същия начин  изводът е, че за мен лично по вътрешно убеждение е изпълнен от лицето Р.Р.. Движенията ги има като сравнителния материал, същите са, но всяка буква има два елемента. Първият вертикален и вторият полуовален. Всеки може да ги изпише, затова не може да бъде направен категоричен извод. Заключението е, че този подпис може да бъде положен както от лицето Р.Р., така и от всяко едно друго лице, въпреки, пак казвам, че за мен е той, но не могат да се изкарат достатъчен брой частни признаци за категоричен извод.

За подписа под изпълнител в договора на л. 507 за „МЕВИКАР“ ЕООД коментарът ми е същият, както по отношение предходния подпис на Р.Р..

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: За спецификацията на л. 522-528 по отношение „Фиоре Клуб“ ЕООД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: При задачата трябва да се уточни за кой подпис става въпрос точно.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Други въпроси нямам.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението 650 лева, от които 500 лева, внесени под формата на първоначален депозит, за разликата от 150 лева. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването да ги внесе и представи доказателства за това по делото.

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам искания по доказателствата.

 

Поради липса на искания по доказателствата и от другата страна, доколкото последните заседания са проведени в очакване на изготвянето на експертизата, приета в днешното заседание, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Уважаема госпожо председател, поддържам изразеното становище, че жалбата е недопустима относно установените задължение по ЗКПО за 2013 г. и производство в тази част следва да се прекрати. В останалата си част по отношение на задължения по ЗКПО  за 2014 г. и 2015 г., както и по ЗДДС по периоди, подробно посочени в решението на директора на дирекция ОДОП, считам, че жалбата е неоснователна е не се доказаха твърдените от жалбоподателя факти, че е налице доставка на стоки или услуги, за да му бъде признато правото на данъчен кредит, както съответно да бъдат признати разходи за услуги по ЗКПО.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1632 лева.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2 от ГПК във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: