ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 728 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:43 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ремикс“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02000216003031-091-001/19.12.2016г. издаден от орган по приходите и потвърден с решение №42/06.03.2017г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Във връзка с подадената жалба считам, че по отношение на обжалваните задължения по ЗКПО за 2013г. същата е недопустима, тъй като лицето не е обжалвало по административен ред пред директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас. В жалбата пред директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас лицето е посочило, че обжалва констатации във връзка с непризнат данъчен кредит по доставчици, които е посочило и по ЗКПО при образуването на финансовия резултат на основание чл. 26, ал.1 от ЗКПО. По отношение констатациите за 2013г. по ЗКПО, видно от стр. 24 на ревизионния доклад, няма преобразуване на това основание, а има по отношение на други основания, поради което директорът е приел, че в тази си част актът не се обжалва.

С оглед горното считам, че жалбата е недопустима по отношение установените задължения по ЗКПО за 2013г. и производството следва да се прекрати.

По отношение на останалата част в жалбата – по ЗКПО за 2014г. и 2015г. и по ЗДДС по периоди, подробно посочени на решението на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас считам жалбата за неоснователна.

Относно доказателствените искания – във връзка с предмета на спора и с установеното в хода на административното обжалване, а именно че представляващите на посочените доставчици не са подписали според нас документите, въз основа на които жалбоподателят претендира право на данъчен кредит, както и оспорва констатациите по ЗКПО, на основание чл.193 от ГПК, моля да бъде открито производство по оспорване подписите само на доставчиците, които съм изброила по фактури, договори, изрично посочени за всеки един доставчик. Към преписката сме представили преписи с подписите от Търговския регистър, като за нас те се различават от документите, по които лицето претендира данъчен кредит и претендира, че не следва да има решение по ЗКПО. Тези доводи са посочени подробно в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

Доставчиците са осем, но на единият от тях е видно от кого е подписвано. Една част от фактурите са представени от самите доставчици, а друга част от самото ревизирано лице.

Нямам други искания към настоящия момент.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.670, както и съгласно опис от л.64 до л.72 от делото, които представляват представената от органа ревизионна преписка.

Относно допустимостта на оспорването на определените с ревизионния акт задължения по ЗКПО за 2013г., съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

Съдът счита, че искането за откриване на производство по оспорване автентичността на частни документи, представени от жалбоподателя и от неговите доставчици в хода на ревизионното производство, с твърдението, че подписите на доставчика върху тях не са на лицата, чието име е посочено под същите документи, е относимо и допустимо, поради което и на основание чл.193, ал.1 от АПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на подписа поставен за доставчик на следните документни:

1. Относно доставчика „Дизайн стилинг“ ЕООД-гр.София: фактури №0000000004/04.04.2014г., №0000000006/09.04.2014г. и №0000000009/ 14.04.2014г.,; приемо-предавателни протоколи от 04.04.2014г., 09.04.2014г., 14.04.2014г.; заповеди за командировка №7/04.04.2014г, без № от 09.04.2014г. и от 14.04.2014г., съгласно които Стефан Иванов Павлов е командирован в „Дизайн стилинг“ ЕООД;

2. Относно доставчика „Бримнекс импекс“ЕООД: фактура №0000000062/23.04.2014г. с предмет СМР магазин; договор за изпълнение на строителни и монтажни работи от 10.04.2014г.; протокол/акт за извършени СМР от 18.04.2014г.;

3.Относно доставчика „Симеони 2008“ ЕООД: фактура №0000000439/02.12.2014г., приемо- предавателен протокол, и договор за ремонт и реконструкция на врати и мебели от 10.11.2014г.; фактура №0000000487/19.12.2014г., приемо-предавателен протокол от 19.12.2014г., протокол/акт за извършени СМР от 19.12.2014г. и количествено-стойностна сметка на склад „Лесекспорт“, договор за изпълнение на строителни и монтажни работи от 07.12.2014г.; фактура №0000000474/15.12.2014г., приемо-предавателен протокол от 15.12.2014г. и договор за изработка и монтаж на конструкция за външна реклама от 17.11.2014г. с приложение№1; фактура №0000000458/08.12.2014г., приемо-предавателен протокол, договор от 01.12.2014г. за монтаж на мебели и врати по опис-спецификация №450/2014г.; фактура №0000000641/20.04.2015г., протокол/акт за извършени СМР и количествено-стойностна сметка, договор от 02.04.2015г. за изпълнение на СМР на обект магазин, находящ се в гр.Бургас, ул. „Цар Симеон I“ №47; фактура №0000000727/12.06.2015г., приемо-предавателен протокол от 12.06.2015г. и спецификация №727/12.06.2015г.; фактура №0000000715/05.06.2015г., приемо-предавателен протокол от 05.06.2015г.; договор от 05.05.2015г. за изработка на изделия от МОБ, приложение №1; фактура №0000000750/29.06.2015г., договор от 15.06.2015г. за монтаж на мебели и аксесоари и спецификации №750; писмени обяснения

4. Относно доставчика „Милано шипинг“ ЕООД-гр.София: фактури №0000000229/15.06.2015г., №0000000490/20.10.2015г., №0000000506/ 26.10.2015г., №0000000512/28.10.2015г., договор за посредничество при продажба на мебели от 01.05.2015г., договор за посредничество при продажба на мебели от 10.09.2015г.,

5. Относно доставчика „Мевикар“ЕООД: фактура №0000000030/05.10.2015г., договор за изработка на реклами и материали от 03.09.2015г. с Притожение №1 към договора и приемо-предавателен протокол без дата.; фактура №0000000053/26.10.2015г., договор от 14.10.2015г. с предмет ел. и ВиК схема и визуализации на кухненска мебел /проектни работи/ в апартамент, находящ се в гр.Равда- Тесей; фактура №0000000060/30.10.2015г., договор от 18.10.2015г. с предмет визуализации и разпределение /проектни работи/ на избрани мебели; фактура №0000000066/04.11.2015г., фактура №0000000092/19.11.2015г. с договор от 18.03.2015г.и притожение №1 към договора; декларация и писмени обяснения

6.Относно доставчика „Фиоре клуб“ ЕООД: фактура №0000000094/22.10.2015г., договор за монтаж от 12.10.2015г., с опис спесификация №681; фактура №0000000097/26.10.2015г., договор за изработка на изделия от МПР от 17.09.2015г., приложение №1 за изработка на изделия от масивна дървесина по спецификация на кухня по проект, спесификация 684 и приемо-предавателен протокол за доставени стоки и монтаж от 26.10.2015г.; фактура №0000000099/28.10.2015г. , договор за изработка на изделия от МОБ от 27.09.2015г., приложение №1 и спесификация 693, приемо-предавателен протокол за доставени стоки и монтаж от 28.10.2015г.;

7. Относно доставчика „Амистрейд“ ЕООД: фактура № 0000000061/10.11.2015г., приемо-предавателен протокол без дата и място на предаване; договор за монтаж от 01.11.2015г., 2 спецификации; фактура №0000000056/04.11.2015г., приемо-предавателен протокол от 04.11.2015г. и опис на стоки по фактурата; договор за ремонт и реконструкция на врати и мебели от 29.09.2015г.; писмени обяснения

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на жалбоподателя за откритото производство по оспорване автентичността на посочените частни документи, който в 7-дневен срок от съобщаването, в писмен вид следва да посочи на съда дали ще се ползва от тези документи.

На основание чл.193, ал.3 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е тежестта да докаже автентичността на оспорените документи, като му дава възможност най-късно до следващото съдебно заседание да организира защитата си в тази насока.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че за твърдените в жалбата факти не сочи доказателства. ДАВА възможност на жалбоподателя, в 14-дневен срок от съобщаването, в писмен вид да изчерпи всички свои доказателствени искания във връзка с твърденията му, посочени в жалбата.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с всички указания, които съдът му даде в днешното съдебно заседание, както и с вмененото му задължение във връзка с направеното оспорване на автентичността на представения от него частен документ. Съобщението да се изпрати ведно с копие от становището на ответника.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: