ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 728 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ремикс“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила днес молба от адвокат Н., придружена с пълномощно, в която са направени искания за допускане на съдебно-счетоводната експертиза с формулирани шест въпроса и искане за допускане на съдебно-графологична експертиза, във връзка с направеното оспорване на писмени доказателства в предходно съдебно заседание, както и изявление, че ще се ползват от тези доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Представям и моля да бъдат приети по делото, доказателства относно притежаване на валиден квалифициран електронен подпис на лицата заверили и издали ЗВР, РД и РА.

Относно искането за назначаване на съдебно-счетоводната експертиза и съдебно-графологична експертиза - предоставям на съда.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника в днешното съдебно заседание писмени доказателства съгласно опис в придружително писмо, относно компетентността на органа издал заповеди за издаване на ЗВР, РД и РА.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и доставчиците, да даде заключение по формулираните от адвокат Н. въпроси в нарочна молба, депозирана в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 550 лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДОПУСКА извършването на съдебно-графична експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с оспорените по реда на чл. 193 от ГПК писмени доказателства, да даде заключение по формулирания от адвокат Н. въпрос в нарочна молба, депозирана днес.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще назначи вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.11.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: