ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 728 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:59 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ремикс“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Не се явяват вещото лице Н. С. Р., редовно уведомен.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Г.Н. на 16.04.2018г., с която иска да не бъде даден ход на делото, тъй като тя има личен ангажимент, за което представя доказателства. Към молбата са представена бордна карта и доказателства, че адвокат Н. ще бъде в Барселона в периода 24.04.2018г. – 28.04.2018г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Отсъствието на процесуалния представител на жалбоподателя не може да бъде такова основание, тъй като субсидарно приложимия АПК допуска съдът да отлага делото само, ако е възникнала внезапна пречка както за страната така и за нейния пълномощник. В случая няма твърдения и доказателства, че законния представител на жалбоподателя е ангажиран, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице Н.Р., в която същото е заявило, че поради претовареност и големия обем от подписи за изследване, не е в състояние да изготви експертизата в законния срок. Иска съдът да му даде възможност в друго съдебно заседание да представи заключението и да се яви да бъде изслушан.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата експертиза, тъй като при евентуална смяна с друго вещо лице, изготвянето ѝ ще се забави неимоверно повече.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.2018г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

ДА се съобщи на вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: