ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 728 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ремикс“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, с представя пълномощно.

Не се явяват вещите лица М.Й.Л. и Н. С. Р., редовно уведомени.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание по делото е постъпило доказателство от ответника – удостоверение за квалифициран ел.подпис на П.Г.Д., длъжностно лице от ТД на НАП Бургас.

ДОКЛАДВА, че на 17.10.2017г. са представени доказателства за внесен депозит за двете експертизи.

ДОКЛАДВА че на 11.11.2017г. е постъпила молба от вещото лице Н.Р., в която заявява, че не може да се яви в днешното съдебно заседание поради служебен ангажимент в Окръжен съд Варна. Освен това вещото лице е завил, че желае да бъдат направени допълнителни уточнения във връзка с възложената му експертиза.

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице М.Л., в която е посочено, че вещото лице не може да изготви за днешното съдебно заседание експертизата, с оглед датата, на която е уведомен.

 

АДВОКАТ Н.: Говорих по телефона с вещото лице Р. по допуснатата съдебно-графична експертиза и от разговора установих, че под оспорените документи, които искаме да бъдат разгледани от него, вещото лице буквално е търсило някъде да е записана думата „доставчик“. Всъщност става въпрос за всички лица, с които моят доверител е влизал в някакви сделки, т.е. имали сме предвид другото лице, което е подписало всеки от документите, различно от жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля за улеснение на вещото лице по допуснатата съдебно-графична експертиза да приложите по делото мое становище, в което отново съм описала всички документи, които оспорваме, и за поясняване съм посочила, че с понятието „доставчик“ борави закона, но във всички случаи се има предвид лицето, което е съконтрагент на жалбоподателя.

Представям и копие от становището за вещото лице за улеснение при работата му.

В търговския регистър фигурира Г.А.Е., в информационните системи на НАП това лице, със същото ЕГН, е посочено като представляващ на същото дружество „Симеони 2008” ЕООД, но с имена Г.А.С.. За нас това е едно и също лице, с едно и също ЕГН и считаме, че това е едно и също лице. От МВР София излиза лицето Г.А.С.. Това лице, независимо, че е записано под различни имена, има едно и също ЕГН и то е **********. Съпругата му се казва С. И. С. 

АДВОКАТ Н.: Вещото лице по допуснатата съдебно-графична експертиза може да ползва сравнителен материал за лицето от документите, намиращи се на електронен сайт на Търговския регистър или да извърши справка в МВР - документи за самоличност, където лицето би следвало да остави подпис.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Представила съм по делото образец от подпис на лицето с нотариална заверка, което е от Търговския регистър.

 

Съдът счита, че следва да бъде дадена възможност на вещите лица да изготвят заключенията по назначените по делото две експертизи. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на вещото лице Н.Р.:

Че под „доставчик” следва да разбира лицето, което е подписало оспорените от ответника документи (без оспорените фактури), изрично изброени в протокола от 30.05.2017г., както и в днес представеното становище от пълномощника на ответника юрисконсулт Ж.. Това е лицето подписало документите от името на съконтрагента на настоящия жалбоподател „Ремикс” ООД. По този начин, чрез индивидуализиране на документите, чиито подписи следва да бъдат изследвани, се конкретизират и обектите на експертизата.

УКАЗВА на вещото лице, че по отношение на имената на Г.А.С./Е.съдът ще извърши справка в Национална база данни „Население“, а по отношение на сравнителния материал от подписа на това лице, вещото лице може да ползва представения от ответника образец от подпис, както и подписът, който същото лице Г.А.С./Е. е положил пред органите на МВР при снабдяването му с лични документи.

ДА СЕ ИЗВЪРШИ служебна справка в Национална база данни „Население“ по ЕГН **********, от която да се установи какви са трите имена на лицето притежател на това ЕГН, дали тези имена са променяни и ако в базата се съдържат данни за промяна – с какви актове са променяни.

Копие от представеното от юрисконсулт Ж. становище да бъде предоставено на вещото лице по съдебно-графичната експертиза

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2018г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещите лица.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: