ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 728 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ремикс“ ООД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице М.Й.Л..

Не се явяват вещото лице Н. С. Р., редовно уведомен.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза е постъпило на 12.02.2018г., което е в законоустановения срок.

ДОКЛАДВА, че на 15.02.2018г. е постъпила молба от вещото лице Р., в която е посочил причините за неизготвяне на заключението по допуснатата съдебно-графична експертиза – многообектност на експертизата (голям обем от обекти за изследване), многообемност (голям брой лица за сравнение), както и влошеното му здравословно състояние, за което е представен болничен лист.

 

АДВОКАТ Н.: Да се изслуша вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза, като сне самоличността му както следва:

М.Й.Л., на 63 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм писмено заключение, което поддържам, със следната корекция:

Моля в експертизата ми, на стр.3, в частта, където съм посочил фактурите издадени от доставчика „Монада корпорейшън“ ЕООД, вместо посочения предмет на доставка „авточасти”, да се чете „мебели” и за двете фактури.

В същата част моля да коригирате и данъчната основа и ДДС, които съм посочил за двете фактури, като за фактура № 109/16.09.2015г. – вместо данъчна основа 6 442,17лв., да се чете 3 225лв., за същата фактура вместо ДДС 1 288,43лв., да се чете 645,00лв.

За фактура № 110/16.09.2015г. – вместо посочената от мен данъчна основа 4 979,17лв., да се чете 6 458,33лв. и вместо ДДС 995,83лв., да се чете 1 291,67лв.

С така направените корекции, поддържам заключението.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: По отношение на фактурите, където е посочена стопанска операция „Доставка на услуги”, както сте посочили в отговора на въпрос №4, стр.5, 4 абзац – всички ли фактури са осчетоводени по дебита на група 60 „Разходи по икономически елементи”. Установихте ли дали има осчетоводявания на част от фактурите по други сметки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Стопанските операции „Доставка на услуги“ са отразени в група 60, а в група 60 са различни сметки. Но извън група 60 не съм установил да са осчетоводявани услуги.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Обърнахте ли внимание, че в решението на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас са приложени счетоводни извлечения, от които е видно, че четири от фактурите, например на „Амистрейд“ ООД фактура №56/04.11.2015г., е осчетоводена по дебита на с/ка 651 – „Разходи за бъдещи периоди”, като има още три такива осчетоводявания?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Установено е. Това е сметка за придобиване на дълготрайни материални активи, но естеството на самите доставки не е такова, не е дълготраен материален актив. При това осчетоводяване не се влияе на финансовия резултат. Би следвало да бъдат осчетоводени в с/ка 602, където би повлияло на разходите.

В случая, осчетоводени по този начин, те не влияят на разходите.  

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Това означава ли, че тези фактури, така осчетоводени в група 60, не влияят на счетоводния резултат?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Разглеждайки по съдържание предмета на доставката, няма и как да се отчете директно приход, защото едната фактура е за ремонт, друга е за изграждане и поставяне на билборд, за ремонт на дълготрайни материални активи. Част от фактура, осчетоводена в с/ка 651 е за стелажи, които не са крайно прикрепени в чужд имот. При освобождаване на имота след години, тези стелажи са взети и се ползват на следващо място, което се ползва като склад. Това е разход, който няма как да влезе директно в приходите, а се използва в дейността на фирмата. Ако беше дълготраен материален актив, амортизациите щяха да влияят на разходите, да има директен приход срещу този разход.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Разбрах, че няма да има приход срещу тези фактури по с/ка 651.

Във връзка с въпрос 5 – посочили сте, че е отчетен приход, но не сте посочили конкретно дали касае всички фактури, по които е отказан данъчен кредит. Разбрахме, че 4-те са изключени, но за останалите няма конкретика. Какво сте проверили и установили в счетоводството на жалбоподателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В счетоводството установих, че фактури, по които са доставяни стоки, същите стоки са изписвани по конкретни доставки, продажби, които е извършвал жалбоподателя, но не всички стоки са продадени.

В с/ка 304 са налични част от стоките, които са закупувани и при продажба, не по конкретна поръчка, а чрез продажба по касов апарат, а не през поръчка с фактура, а чрез свободна продажба, стоките, обект на тази продажби, са описани в опис, който се представя в счетоводството с месечен отчет и тогава става изписването на тези стоки от с/ка 304. За да се проследи до бройка всичко, което е закупено, трябва да се направи стоков поток перо по перо, но сметката е аналитична, с партидни номера, така че това може да се проследи, но имаше стоки, които не бяха с реализация на 100%. Например, ако са закупени три вида стоки по 10 бройки и в една следваща поръчка са влезли 80% от тях, останалите се водят с конкретна отчетност по с/ка 304, и когато има продажба с касов апарат, същите се доизписват на обща база, и ако не е изчерпано цялото количество, наличността се води и когато се продаде, то (количеството) ще бъде изписано.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Означава ли това, че аналитичната отчетност позволява да прецените от кой доставчик коя стока е продадена и колко е останала?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Наличността на стоката позволява да се знае от коя доставка е и колко е останало.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Разбрах за стоките. Моля да уточните, как сте установили, че е отчетен приход, във връзка със спорните доставки, където е фактурирана услуга?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: С изключение на тези по с/ка 651, останалите фактури за услуги са осчетоводени в с/ка 602 и са влезли като пряк разход за дейността на фирмата, във връзка с дейността ѝ.

Когато има монтаж, този монтаж е фактуриран във фактурата за монтаж на клиента, не е обект на самостоятелно фактуриране и участва във фактурата за последваща доставка, когато монтажът е бил във връзка с конкретна дейност.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: От счетоводството на жалбоподателя може ли да се проследят услугите впоследствие, дали има последваща реализация на тези услуги във връзка с тяхното производство. Може ли от счетоводството на жалбоподателя да се разбере, че услугите, фактурирани със спорните доставки, впоследствие участват при формиране на приход?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Ако услугата не касае конкретен клиент, тя е осчетоводена в с/ка 602 и стоките, във връзка с които е направена, впоследствие бъдат реализирани, те не се пренасят. Доставната им стойност не се увеличава с направените услуги, но услугата има пряко отношение към дейността на фирмата и е редно да бъде осчетоводена като приход и ако е извършена доставка на услуга, която пряко е отнесена към конкретен клиент, тя се осчетоводява като разход на фирмата, но съпоставяйки продажната цена, тези услуги са много малка част от стойността във връзка с изпълнението на бъдеща услуга. Няма как всяка една услуга да се вижда във фактурата на следващия клиента. Връзката е в естеството на услугата и естеството на дейността на фирмата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: В коя сметка са приключени фактурите, осчетоводени от група 60?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Осчетоводените фактури за услуги в с/ка 602 и група 60 се приключват със с/ка 611, която е „Разходи за дейност“.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: В тази с/ка 611, какви други разходи влизат и какъв е по принцип икономическия характер?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В с/ка 611 влизат разходи за материали, разходи за амортизация, разходи за работни заплати, разходи за осигуровки - всички елементи, които съпътстват дейността на едно предприятие.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: В коя сметка се приключва с/ка 611?

Уважаема госпожо съдия, задавам този въпрос, защото още с административното обжалване сме представили изключително подробни аналитични регистри по доставките, за осчетоводяване, за приключване и за изписване. Всички тези така зададени въпроси намират отговор в представени писмени доказателства и ако процесуалния представител на „ОДОП“ Бургас, не е съгласен с това, моля да си зададе в писмен вид въпросите. Не е реалистично за 20 доставки вещото лице, без да му е дадена конкретна задача, да отговаря на въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Въпросите, които задавам са във връзка с изводите на вещото лице в заключението.

Нямам въпроси. Моля съдът да вземе предвид уточненията, които вещото лице направи по въпрос №5.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението - 642 лв., от които 550 лв. са внесени под формата на първоначален депозит. За разликата от 92 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да внесе по сметка на Административен съд Бургас и да представи доказателство за това.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде последна възможност на вещото лице по допуснатата съдебно-графична експертиза да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение по съдебно-графичната експертиза .

 

Съдът, с оглед необходимостта от събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.04.2018г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: