ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 10.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 728 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:03 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.С., редовно уведомен, се явява лично и с адв. Т. С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно уведомен се явява юрисконсулт П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Отказ на зам.директора на ТД на НАП-Бургас, обективиран в писмо изх.№ 94-С-117/09.03.2013г. за възстановяване на здравноосигурителните му права.

Към делото е приложена административната преписка по която е издадена оспорения отказ.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да бъдат приети като доказателства по делото платежно нареждане, с което сме платили осигурителни вноски за посочения период - 2010 г., както и Декларация образец № 7. Ние поискахме с писмо да ни отговорят защо ни се отказва възстановяване на здравноосигурителни права. В отговора ни заявиха, че има подадена Декларация обр. № 7 за 2010 г. Тогава ние поискахме тази декларация и може би изчакахме месец докато ни я дадат. Тогава вече по спомени се сетих, че бяхме направили плащане. Поисках справка от „Райфайзенбанк” и успях да намеря в архива платежно нареждане за плащането за периода, който е указан в декларацията обр. № 7 – т.е., за старо задължение ние имаме плащане. Това беше повода, заради който ни отказват. Ако знаеше, че има такова плащане, може би администрацията щеше да подходи по друг начин. Сумата, която е внесена през месец декември за здравноосигурителните права е за старо плащане, което ние преди сме платили.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и не възразявам да се приемат като доказателства по делото приложеното платежно нареждане, както и Декларация обр. № 7. Моля да се има предвид, че такава декларация се подава и за периода когато се осигурява лицето, когато е безработно.

Моля да ми се даде възможност да представя справка за задълженията на лицето, тъй като от Дирекция „Обслужване” не можаха да изготвят справката, която ще представя за следващо съдебно заседание.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените такива в днешно съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.06.2016 г. от 10.30 часа, за която дата страните да се считат за уведомени.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да представени посочената от него справка за следващо съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: