ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седми юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 728 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.С., редовно уведомен, се явява лично и с адв. Т. С., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно уведомен се явява юрисконсулт П., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Отказ на зам.директора на ТД на НАП-Бургас, обективиран в писмо изх.№ 94-С-117/09.03.2013г. за възстановяване на здравноосигурителни права. В съдебно заседание  на 10.05.2016г. съдът даде възможност на ответника да представи в днешно съдебно заседание посочена от него писмена справка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Представям и моля да приемете справка от информационната система от НАП към дата 09.05.2016 г. От същата е видно, а както и от становището на С.К., че представените в предходно съдебно заседание писмени доказателства - платежно нареждане за внесени задължения за здравни осигуровки са отразени в информационната система на НАП гр. Бургас, като същите са прихванати за периода 2009 г., а лицето е имало задължения за периода 2009-2012 г.

 

АДВ. С.: Представям служебна бележка от Община Приморско за това откога жалбоподателят е на работа в общината, тъй като е на постоянен трудов договор.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Няма да сочим други доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание справка и служебна бележка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Уважаеми господин съдия, поддържам жалбата подадена от моя подзащитен. Считам, че несправедливо и неправилно НАП не е възстановил здравноосигурителните права на С.Т..

Искам да се спра на два момента. От представената справка е видно откога се осигурява лицето. От представеното в предходно съдебно заседание платежно нареждане е видно, че е платено за периода 2010 г. Всъщност остава период от 2011, 2012 и 2013 г. – период, който не е платен. Вторият момент е, че съгласно закона, течеше кампания в средствата за масово осведомяване в срок до 23.12.2015 г. да се заплати точно определен размер, с който да се погасят здравноосигурителни вноски за период от 3 г. и следваше възстановяване на здравноосигурителните права. Самият факт, че плащането е направено в последния ден, както и точната сума явно и категорично говори каква е била волята на моя подзащитен да плати за този определен период формалното неподаване на декларация за точно кой период е, считам, че няма значение, тъй като лицето ясно и явно с действията си е посочило какъв период желае да се погаси. Иначе няма логика да ги платиш в последния ден с точната сума, в точния срок след като ще отидат за погасяване на стари задължения. Затова законът е дал тази преференция в точния определен срок да се внесе точно определена сума, което в случая е станало. Най-малкото е справедливо да се възстановят здравноосигурителните права, поради което Ви моля да се произнесете в този смисъл.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля за решение, с което да оставите без уважение подадената от жалбоподателя жалба. Моля да имате в предвид, че на жалбоподателя му са възникнали задължения за здравноосигурителни вноски за период 01.07.2009 - 12.05.2014 г., като съответно и в предходно съдебно заседание бе представено платежно нареждане за определена сума от 62,40 лв., като същата е прихваната за периода 2009 г.

Моля да имате в предвид, че плащанията за здравно осигуряване се правят ежемесечно, като съответно лицето е задължено да подаде декларация образец 2а, съгласно която указва на органа по приходите за кой период се извършва определеното плащане. Ако той не подаде тази декларация, платените от него публични задължения се разпределят съгласно разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от ДОПК и чл. 174 от ДОПК.

Моля да имате предвид, че не подлежат на връщане доброволно платени суми. Съществувало е задължение за плащане на здравноосигурителни вноски за периода 01.01.2010 - 12.05.2014 г. Платената от него сума на 17.12.2015 г. е прихваната за по-старите задължения съгласно разпоредбата на ДОПК. Това заплащане е извършено доброволно без да се подаде необходимата декларация образец 2а, като същите не подлежат на връщане. На жалбоподателя не следва да му бъдат възстановени здравноосигурителните права.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: