ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер……..                   дата 12 април 2011 год.                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 12 април 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                      

Секретар:……………….

Прокурор:………………

                  

 разгледа адм. дело 728 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл.135, ал.3 от АПК.

         Пред Административен съд – София град е подадена искова молба от G. P.K., гражданин на Република Полша против Агенция Митници, с правно основание чл.1 от ЗОДОВ. Претендира се заплащането на 130000лв., представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на издадено Наказателно постановление № 416/2008г. на началника на Митница – Бургас, което е отменено като незаконосъобразно с Решение № 133/24.07.2009г. на Районен съд – Елхово, оставено в сила с Решение № 174/07.12.2009г. на Административен съд – Ямбол. 

Пред Административен съд – София град е образувано адм. дело № 9205/2010г. С Определение № 1152/18.03.2011г. съдът е прекратил производството по делото, като е намерил, че спорът не му е посъден, с оглед на което и на основание чл.134, ал.2 и чл.135, ал.2 от АПК е изпратил делото за разглеждане по подсъдност на Административен съд – Ямбол, като е приел, че той се явява съдът по място на увреждането.

         Пред Административен съд – Ямбол е образувано адм. дело № 65/2011г., по което съдът е постановил Определение № 146/25.03.2011г., видно от което, този съд също е приел, че делото не му е подсъдно, тъй като административният орган е със седалище в гр.Бургас и от своя страна го е изпратил за разглеждане пред настоящия Административен съд – Бургас, пред който е образувано адм. дело № 728/2011г.

         Настоящият съдебен състав намира, че предявеният иск не е местно подсъден за разглеждане от Административен съд – Бургас, тъй като не са налице условията на чл.7 от ЗОДОВ, регламентиращи предявяването на иска или пред съда по мястото на увреждането или по местожителството на увредения. Нито една от двете хипотези не обосновава местна подсъдност пред Бургаския административен съд – мястото на увреждането е ГКПП – Лесово и именно поради тази причина наказателното постановление е отменено от Районен съд – гр.Елхово, чийто съдебен акт е потвърден от Административен съд – Ямбол, поради което настоящият съдебен състав приема, че това е съдът по мястото на увреждане, комуто е подсъден иска за обезщетение.         

         На основание изложените по-горе мотиви, възникнал е спор за подсъдност между административните съдилища, който следва да бъде разрешен по реда на чл.135, ал.3 от АПК.

         Следва производството по делото да бъде прекратено и да бъде повдигнат спор за подсъдност, с оглед на което и на основание чл.135, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Административен съд - Ямбол за разглеждане исковата молба на G. P.K., гражданин на Република Полша против Агенция Митници, с правно основание чл.1 от ЗОДОВ.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 728/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

         ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                          СЪДИЯ: