Р Е Ш Е Н И Е

 

     849                                      11.05.2017г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  Й.Б.

прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАНД дело № 727 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Производството е по реда на чл.63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационната жалба от  Районно управление гр.Несебър към ОД на МВР- Бургас, против Решение № 123 от 23.02.2017г., постановено по АНД № 2323 по описа на Районен съд – Несебър за 2016г., в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 15-0304-001806/23.07.2015г. издадено от внд началник сектор към ОД на МВР гр.Бургас, РУ Несебър, в частта му, с която на Г.М.А.,***, за нарушение на чл.137е от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лв. и в частта му, с която е изменено   НП № 15-0304-001806/23.07.2015г. издадено от внд началник сектор към ОД на МВР гр.Бургас, РУ Несебър, в частта му, с която на Г.М.А.,***, за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, като е намалил размера на глобата на 50 лв. и срока на лишаване от правоуправление на 1 месец.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно и необосновано.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – Г.М.А., редовно и своевременно уведомен, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява частично основателна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 15.07.2015г. около 11.35 часа в гр. Несебър в близост до к-с Демаре посока Равда,  Г.А. управлява мотопед с неустановена марка и модел, без рег. номер. При извършена проверка от контролните органи същият не представя СУМПС и КТ, като по време на движение не използва и защитна каска. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 793922/15.07.2015 г. въз основа на който е издадено и обжалваното пред РС - Несебър процесно наказателно постановление, в което е пресъздадено съдържанието на акта.

За да постанови решението си районният съд е приел, че е допуснато процесуално нарушение, изразяващо се в противоречие между установената по делото фактическа обстановка и възприетата като нарушена норма и приложената от органа санкционна норма.  Въззивната инстанция е намерила, че обществената опасност на извършените нарушения е сравнително ниска. При тези мотиви въззивният съд е отменил наказателното постановление в частта за нарушението по чл.137е ЗДвП, изменил е размера на наказанието за нарушението по чл.140, ал.1 от ЗДвП и е потвърдил НП в останалата му част.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Анализът на събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства безспорно обосновава извод за осъществени от Г.А. административни нарушения.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на районния съд, досежно наличието на съществени процесуални нарушения.

Доводите на районния съд за частична отмяна на НП се приемат от настоящата инстанция като неправилно изградени, поради което е налице основание за отмяна на съдебния акт в тази му част, като постановен при неправилно прилагане на закона.

В обстоятелствената част на наказателното постановление при описване на деянието изрично е посочено, че при проверката се е установило, че при управлението на моторно превозно средство не се ползва защитна каска, с което е осъществил наказуемото деяние. С това деяние е нарушил чл.137е ЗДвП. Касационната инстанция не споделя изводите на районния съд, че съставеното по този начин наказателно постановление е ограничило правото на защита на жалбоподателя. Текстът на санкционната правна норма, действаща към момента на нарушението, буквално гласи "Наказва се с глоба 50 лв. водач, който: не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска." Вярно е, че административнонаказващият орган не е бил докрай обстоятелствен в изписването на санкционната норма и не е посочил "предложение второ" на т.7, ал.4 на чл.183, от ЗДвП. При подробното описание на нарушението, така както бе посочено по-горе и при позоваването на текста на т.7, ал.4 не остава абсолютно никакво съмнение в това какво е административното нарушение, което е вменено на А. и за какво е санкциониран, нито коя е нарушената правна норма, т.е правото му на защита не е нарушено. Нещо повече издадения въз основа на  чл.9, ал.3 от Закона за нормативните актове Указ № 883/1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове изрично в своя чл.26, ал.1 и ал.2 предвижда следното "Всеки нормативен акт се състои от членове. Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби се означават с параграфи. Членът може да се състои от алинеи, алинеята - от точки, а точката - от букви." Не съществува легално определение за понятието "предложение" като част от нормативен акт. Прецизирането на законните разпоредби чрез посочване на структурни единици от по-ниско ниво, каквито са отделните изречения, предложения, хипотези, думи, няма правно значение, вкл. и с оглед реквизита на НП по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН. В случая в наказателното постановление е посочена точно разпоредбата, която е нарушена чрез правно значимия елемент от структурата на нормативния акт – член и алинея. С посочването на разпоредбата на чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП са изпълнени изискванията на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН за посочване на нарушените законни разпоредби в НП. Поради това посочването на едно от няколкото предложения в точката на санкционната норма не обосновава грешка в правната квалификация. Следователно, като е посочил санкционната правна норма използвайки нормативно определените и посочени по-горе съставни части на нормативния акт, в случая ЗДвП, административнонаказващия орган не допуснал нарушение на административнопроизводствените правила.

Относно наложеното наказание  по чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП, настоящата съдебна инстанция споделя напълно изложените от първоинстанционния съд съображения за намаляване на техния размер, с оглед приложението на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗАНН, като така определение от районният съд наказания са справедливи и съответни на степента на обществена опасност на извършеното деяние.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас, ХІХ-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 123 от 23.02.2017г., постановено по АНД № 2323 по описа на Районен съд – Несебър за 2016г., в частта с която е отменено Наказателно постановление № 15-0304-001806/23.07.2015г. издадено от внд началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001806/23.07.2015г. издадено от внд началник сектор към ОД на МВР гр.Бургас, РУ Несебър, с което на Г.М.А.,***, за нарушение на чл.137е от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лв.

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.          

 

 

      2.