О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 632/06.04.2016 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на  шести април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 727/2016 година,

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Хотел Рай“ ЕООД - София с ЕИК 131204863 и адрес – град София, булевард „Цариградско шосе“ № 357 против заповед за налагане на принудителни административни мерки № 1787/18.11.2015 година, издадена от заместник – директора на ТД – Бургас на НАП (лист 59 - 60).

С оспорената заповед на основание чл. 186 ал.1 т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) “запечатване на обект – хотел Рай” в местността „Чолакова чешма“ до село Кошарица, община Несебър, за срок от един месец, стопанисван от жалбоподателя, като, на основание чл. 60 ал.1 от АПК, е допуснато и предварително изпълнение на заповедта.

Жалбоподателят твърди, че заповедта е незаконосъобразна. Поддържа, че ПАМ е явно несъразмерна, тъй като засягането на неговите права и законни интереси е прекомерно. Иска отмяна на заповедта.

След като се запозна с постъпилата жалба, настоящият съдебен състав приема, че не е компетентен да разгледа същата.

Съобразно нормата на чл. 133 ал.1 от АПК, местно компетентен да разгледа делото е административният съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Според §1 т.1а от ДР на АПК, "териториална структура на администрацията" е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите са структурни и административни единици в рамките на НАП, видно от нормата на чл.6 ал.1 от ЗНАП, осъществяващи идентични функции, според чл. 6 ал.3 от ЗНАП. По седалището на търговеца - жалбоподател е налична териториална структура (организационно звено) на администрацията на органа, издал оспорения акт и това е ТД – София на НАП.

Производството по оспорване на процесната заповед се движи по чл. 186 ал.4 от ЗДДС, която препраща към общия ред на АПК, поради което приложима следва да бъде процесуалната норма на чл.133 от АПК, регламентираща местната подсъдност на делата по оспорване на индивидуален административен акт.

Не са налице изключенията по чл. 133 ал.2 от АПК, поради което делото следва да бъде изпратено за разглеждане от Административен съд – град София.

С оглед горните мотиви, на основание чл. 135 ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ИЗПРАЩА жалбата на „Хотел Рай“ ЕООД - София с ЕИК 131204863 и адрес – град София, булевард „Цариградско шосе“ № 357 против заповед за налагане на принудителни административни мерки № 1787/18.11.2015 година на заместник – директора на ТД – Бургас на НАП, по подсъдност, за разглеждане от Административен съд – град София.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 727/2016 година.

 

Определението  е окончателно.

 

 

СЪДИЯ: