Р Е Ш Е Н И Е  № 1027

 

Град Бургас, 22.05.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесет и шести април през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА  ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИАНА ПЕТКОВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Кристина Линова, с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 726 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Форум транс“ ООД, ЕИК ******, подадена чрез пълномощник, против решение № 96/19.01.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5551/2017г. по описа на БРС, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000110/18.09.2017г., издадено от главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“-София, с което на касатора за нарушение на чл.7а, ал.2, предл. 3 от  Закона за автомобилните превози (ЗАП) е наложена имуществена санкция  в размер на 3 000 лв. на основание чл.96г, ал.1, предл. 2 от ЗАП.

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно, поради нарушение на закона. Излага доводи, че наказателното постановление е издадено от некомпетентен орган. Искането е за отмяна на оспореното решение и на наказателното постановление. В съдебно заседание, процесуалния представител на касатора поддържа касационната жалба и искането от съда.

Ответникът по касация, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание. В депозиран по делото писмен отговор оспорва жалбата като неоснователност и моли за оставяне в сила на решението на районния съд.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на „Форум транс“ ООД е съставен акт за установяване на административно нарушение № 240960/10.08.2017г. от инспектор към ОО „АА“ - Шумен за това, че като превозвач е допуснал осъществяването на обществен превоз на товари с водач А.Г.И., който не отговаря на изискванията за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл.152, ал.1, т.2 от ЗДвП по маршрута Бургас-Дупница-Бургас на товар с въглища, установено от пътен лист № 0092936/26.07.2017г. и извършена справка в регистъра на психологическите изследвания на водачите в ИС на ИА "АА“. Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, в което деянието е квалифицирано като нарушение на чл.7а, ал.2, предл. 3 от ЗАП, за което на „Форум транс“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.96г, ал.1, предл. 2 от ЗАП.

За да постанови оспореното решение районният съд е счел, че при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Приел е за безспорно доказано от събраните писмени доказателства, че „Форум транс“ ООД като лицензиран превозвач е допуснало негов служител да извърши обществен превоз без да отговаря на изискванията за психологическа годност, с което е нарушило чл.7а, ал.2, пр.3 от ЗАП. Обосновал е извод, че за това нарушение дружеството правилно е санкционирано на основание разпоредбата на чл.96г, ал.1 от ЗАП като му е наложена имуществена санкция във фиксирания от закона размер.

Решението е правилно.

Неоснователно е основното възражение на касатора, че процесното наказателно постановление е издадено от некомпетентен орган. Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗАП, контролът по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от МВР, МО и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея, се осъществява чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В изпълнение на задълженията си длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват проверки и съставят актове за констатираните нарушения, като наказателните постановления се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от определени от него длъжностни лица.

В случая, наказателното постановление  е издадено от компетентен орган – главният директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, съобразно правомощията, предоставени му със заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в която са посочени длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които имат право да издават наказателни постановление за установени нарушения на Регламенти на Европейския парламент и на Съвета, Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях. Следва да се посочи, че законоустановените правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по издаване на наказателни постановления се отнасят за територията на цялата страна и доколкото със заповедта за делегиране на тези правомощия на главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ не е предвидено изрично ограничение в териториалния обхват, съдът приема, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган.

Настоящата инстанция споделя мотивите на районния съд, че извършването на нарушението, за което е ангажирана отговорността на „Форум транс“ ООД, се установява по несъмнен начин от събрания доказателствен материал. Видно от справката в централния регистър на психологическите изследвания на водачите в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към датата на извършване на превоза - 26.07.2017г., водачът А.И.не е разполагал с валидно удостоверение за психологическа годност, тъй като издаденото му е било изтекло на 11.02.2017г. Представянето на ново удостоверение след това от 14.08.2017г. е ирелевантно за спора и не може да доведе до отпадане на административнонаказателната отговорност. Нормативно установеното изискване е за наличие на валидно удостоверение за психологическа годност към датата на извършване на превоза.

Деянието е правилно квалифицирано като нарушение на изискването, установено в чл.7а, ал.2, предл.3 от ЗАП, водачите, чрез които превозвачите осъществяват превози на пътници и товари, да отговарят на изискванията за психологическа годност, определени с чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата. За извършването му законосъобразно е ангажирана отговорността на касатора, притежаващ лиценз за превоз на товари в Общността, на основание чл.96г, ал.1, предл.1 от ЗАП, която предвижда административно наказание глоба или имуществена санкция в размер 3 000 лева за лице, което назначи на работа или допусне водач, който не отговаря на някое от изискванията, определени с този закон и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да управлява превозно средство за обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или товари.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 96 от 19.01.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5551 по описа за 2017г. на Районен съд-Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  

 

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                            

           

 

 

 

                                       2./